Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 7. desember 2015 17:34

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse gjøres følgende endringer:

§ 5 første ledd første punktum skal lyde:

Arbeidstakere tilsatt i statens tjeneste er medlemmer av Statens pensjonskasse.

§ 5 første ledd andre, tredje og fjerde punktum oppheves.

I lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

  • b) arbeidstakere tilsatt ved apotek.

§ 1 andre ledd oppheves.

I lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

Sykepleier som er ansatt midlertidig eller på prøve omfattes av pensjonsordningen.

§ 3 b oppheves.

§ 3 skal lyde:

§ 3. Unntatt fra medlemskap er:

Sykepleier som ved aldersgrensen ikke vil få en samlet pensjonsgivende tjenestetid på minst 5 år.

Departementet kan unnta fra pensjonsordningen sykepleiere som på grunn av stilling som nevnt i § 1 første og andre ledd, er omfattet av annen pensjonsordning som det finner likeverdig med pensjonsordningen etter denne lov, eller når det ellers foreligger særlige grunner for det.