Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer

Forslaget ble ikke vedtatt 19. juni 2015 15:48

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1, økes med

16 000 000

fra kr 38 136 000 til kr 54 136 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med

650 000 000

fra kr 3 339 042 000 til kr 3 989 042 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

532 100 000

fra kr 1 689 197 000 til kr 2 221 297 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

104 404 000

fra kr 29 829 046 000 til kr 29 933 450 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning, økes med

42 000 000

fra kr 66 747 000 til kr 108 747 000

320

Allmenne kulturformål

86

Talentutvikling, reduseres med

13 500 000

fra kr 30 000 000 til kr 16 500 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

207 253 000

fra kr 13 384 176 000 til kr 13 591 429 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

46 900 000

fra kr 850 509 000 til kr 897 409 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under post kap. 821 post 60, økes med

18 500 000

fra kr 14 407 000 til kr 32 907 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med

22 187 000

fra kr 14 302 000 til kr 36 489 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

1 185 500 000

fra kr 115 236 851 000 til kr 116 422 351 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

286 550 000

fra kr 30 522 308 000 til kr 30 808 858 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

(NY) Rentekompensasjon, bevilges med

7 500 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 180 942 000 til kr 176 942 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

19 400 000

fra kr 67 108 000 til kr 47 708 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

52 450 000

fra kr 11 154 507 000 til kr 11 206 957 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

621 000 000

fra kr 10 059 000 000 til kr 9 438 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, økes med

63 800 000

fra kr 6 401 000 000 til kr 6 464 800 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

2 600 000

fra kr 215 185 000 til kr 217 785 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

6 000 000

fra kr 1 510 000 000 til kr 1 504 000 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med

1 142 289 000

fra kr 50 886 836 000 til kr 52 029 125 000

761

Omsorgstjeneste

68

Kompetanse og innovasjon, økes med

48 200 000

fra kr 259 954 000 til kr 308 154 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

500 000

fra kr 162 556 000 til kr 162 056 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

22 000 000

fra kr 196 995 000 til kr 218 995 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

60

Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

123 522 000

fra kr 6 881 469 000 til kr 7 004 991 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

2 133 000

fra kr 434 534 000 til kr 436 667 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, reduseres med

1 268 000

fra kr 49 119 000 til kr 47 851 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

162 221 000

fra kr 1 572 481 000 til kr 1 734 702 000

840

Krisetiltak

61

Tilskudd til incest- og voldtektsentre, overslagsbevilgning, økes med

2 500 000

fra kr 79 980 000 til kr 82 480 000

840

Krisetiltak

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, økes med

6 650 000

fra kr 37 982 000 til kr 44 632 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, økes med

600 000

fra kr 13 646 000 til kr 14 246 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, økes med

159 714 000

fra kr 1 205 158 000 til kr 1 364 872 000

915

Regelråd for næringslivet

1

Driftsutgifter, reduseres med

7 000 000

fra kr 7 000 000 til kr 0

920

Norges forskningsråd

53

(NY) Teknologioverføringsprogram, bevilges med

35 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres, økes med

7 000 000

fra kr 26 680 000 til kr 33 680 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med

21 000 000

fra kr 3 970 000 til kr 24 970 000

74

Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres, økes med

6 000 000

fra kr 2 665 000 til kr 8 665 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres,kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, økes med

27 000 000

fra kr 10 484 517 000 til kr 10 511 517 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres,kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, økes med

88 000 000

fra kr 11 862 671 000 til kr 11 950 671 000

31

Skredsikring riksveger, kan overføres,kan nyttes under post 30, økes med

55 000 000

fra kr 929 000 000 til kr 984 000 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger, kan overføres, økes med

20 000 000

fra kr 85 000 000 til kr 105 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres,kan nyttes under post 30, økes med

65 000 000

fra kr 6 752 626 000 til kr 6 817 626 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter, reduseres med

50 900 000

fra kr 4 872 776 000 til kr 4 821 876 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, økes med

4 147 000

fra kr 3 317 685 000 til kr 3 321 832 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, reduseres med

50 000 000

fra kr 570 367 000 til kr 520 367 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

40 750 000

fra kr 133 450 000 til kr 174 200 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres,kan nyttes under postene 60 og 72, økes med

19 000 000

fra kr 367 404 000 til kr 386 404 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

32

(NY) Rettighetsbaserte energitiltak, bevilges med

100 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

72

Tilskudd til INTSOK, reduseres med

8 500 000

fra kr 17 000 000 til kr 8 500 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, økes med

104 551 000

fra kr 5 850 065 000 til kr 5 954 616 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, økes med

74 098 000

fra kr 894 282 000 til kr 968 380 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, reduseres med

263 610 000

fra kr 23 583 114 000 til kr 23 319 504 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, økes med

1 071 000 000

fra kr 18 216 000 000 til kr 19 287 000 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond, økes med

200 000 000

fra kr 345 100 000 til kr 545 100 000

2445

Statsbygg

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 49 000 000 til kr 54 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, økes med

316 000 000

fra kr 63 160 000 000 til kr 63 476 000 000

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, økes med

21 805 000

fra kr 15 584 000 til kr 37 389 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, økes med

18 500 000

fra kr 14 407 000 til kr 32 907 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

258 540 000

fra kr 204 390 000 til kr 462 930 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, økes med

18 019 000

fra kr 34 421 000 til kr 52 440 000

5312

Husbanken

90

Avdrag, reduseres med

351 000 000

fra kr 11 038 000 000 til kr 10 687 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift, reduseres med

10 000 000

fra kr 256 190 000 000 til kr 256 180 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol, økes med

75 000 000

fra kr 12 600 000 000 til kr 12 675 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., reduseres med

30 000 000

fra kr 7 200 000 000 til kr 7 170 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, økes med

350 000 000

fra kr 18 534 000 000 til kr 18 884 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

(NY) Avgift på båtmotorer, bevilges med

75 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, økes med

1 162 500 000

fra kr 5 790 000 000 til kr 6 952 500 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), økes med

70 000 000

fra kr 418 000 000 til kr 488 000 000

5561

Flyseteavgift

70

(NY) Flyseteavgift, bevilges med

817 000 000

5615

Husbanken

80

Renter, reduseres med

134 000 000

fra kr 3 516 000 000 til kr 3 382 000 000

Relaterte forslag