Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Innføre nasjonalt prikktildelingssystem for overtredelse av alkoholloven

Forslaget ble vedtatt 21. mai 2015 15:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling)

I

I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. gjøres følgende endringer:

§ 1-8 annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir annet ledd.

§ 1-8 nytt tredje ledd skal lyde:

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.