Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2014 21:52

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap..

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

34 679 000 000

72

Fellesskatt

224 356 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

64 700 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

100 500 000 000

74

Arealavgift mv.

1 800 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

6 600 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

3 000 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

200 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

256 190 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 600 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 200 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

18 534 000 000

72

Årsavgift

10 300 000 000

73

Vektårsavgift

380 000 000

75

Omregistreringsavgift

1 320 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

5 680 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 090 000 000

72

Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli

38 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

8 880 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

1 847 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

98 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 790 000 000

71

Svovelavgift

36 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

5 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

1 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

418 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

38 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

4 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 425 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

1 830 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

210 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 500 000 000

71

Miljøavgift på kartong

60 000 000

72

Miljøavgift på plast

30 000 000

73

Miljøavgift på metall

5 000 000

74

Miljøavgift på glass

80 000 000

5560

Miljøavgift på plast- og papirposer

70

Miljøavgift på plastposer

900 000 000

71

Miljøavgift på papirposer

100 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 700 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift – stiftelser

22 364 000

72

Vederlag TV2

10 740 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

38 335 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

89 215 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

151 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

829 068 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

14 650 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

74 982 000

72

Fiskeravgifter

15 684 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

335 900 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

Bidrag til kulturminnevern

15 000 000

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

152 500 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

306 700 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

131 763 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

171 090 000 000

Totale inntekter

1 095 559 065 000

Relaterte forslag