Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 15. desember 2014 21:56

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

321 084 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

51 545 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

13 000 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

328 172 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 200 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

336 254 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 900 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 383 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 542 392 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

41 000 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 872 776 000

21

Spesielle driftsutgifter

157 700 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

323 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

104 600 000

70

Tilskudd

3 100 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

522 975 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

210 692 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 600 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

20 200 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 820 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

5 150 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

40 367 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

12 872 000 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

50

Tapsfond for miljølåneordningen

20 000 000

Totale utgifter

48 983 340 000

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

499 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

9 990 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

48 954 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 394 000

2

Andre inntekter

2 597 000

3

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

4

Diverse refusjoner

3 297 000

5

Refusjon fra Avinor AS

36 400 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

18 880 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

6 500 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

67 000 000

2

Andre refusjoner

42 433 000

3

Andre inntekter

45 000 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

40 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

2 000 000

85

Misligholdte lån i Statens Lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

89

Overtredelsesgebyr

2 500 000

4620

Statistisk sentralbyrå

1

Salgsinntekter

300 000

2

Oppdragsinntekter

213 892 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

3 000 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

982 627 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

86 288 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

435 000 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 760 400 000

83

Av alminnelige fordringer

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

253 400 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

Totale inntekter

8 912 151 000

Relaterte forslag