Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2014 14:02

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2014 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

6 350 000

frå kr 358 044 000 til kr 351 694 000

23

Særskilde driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overførast, vert auka med

200 000

frå kr 23 985 000 til kr 24 185 000

61

Høgsterett

1

Driftsutgifter, vert auka med

140 000

frå kr 95 538 000 til kr 95 678 000

410

Tingrettane og lagmannsrettane

1

Driftsutgifter, vert redusert med

400 000

frå kr 1 806 824 000 til kr 1 806 424 000

21

Særskilde driftsutgifter, vert auka med

3 000 000

frå kr 20 724 000 til kr 23 724 000

413

Jordskiftedomstolane

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, vert redusert med

5 000 000

frå kr 13 328 000 til kr 8 328 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, vert redusert med

25 000 000

frå kr 165 893 000 til kr 140 893 000

430

Kriminalomsorgsdirektoratet

1

Driftsutgifter, vert auka med

4 000 000

frå kr 3 731 477 000 til kr 3 735 477 000

60

Refusjonar til kommunane, forvaringsdømte mv., kan overførast, vert redusert med

22 000 000

frå kr 92 300 000 til kr 70 300 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, vert auka med

95 250 000

frå kr 13 102 307 000 til kr 13 197 557 000

21

Særskilde driftsutgifter, vert redusert med

5 000 000

frå kr 289 513 000 til kr 284 513 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjeremål, vert auka med

5 000 000

frå kr 77 142 000 til kr 82 142 000

73

Tilskot til EU sitt grense- og visumfond, vert redusert med

116 644 000

frå kr 116 644 000 til kr 0

442

Politihøgskulen

1

Driftsutgifter, vert auka med

2 000 000

frå kr 567 248 000 til kr 569 248 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 950 000

frå kr 663 782 000 til kr 669 732 000

454

Redningshelikoptertenesta

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

125 000 000

frå kr 455 320 000 til kr 330 320 000

455

Redningstenesta

21

Særskilde driftsutgifter, vert auka med

2 000 000

frå kr 18 022 000 til kr 20 022 000

71

Tilskot til frivillige organisasjonar i redningstenesta, vert redusert med

2 500 000

frå kr 27 896 000 til kr 25 396 000

72

Tilskot til nød- og sikkerheitstenester, vert redusert med

1 100 000

frå kr 98 671 000 til kr 97 571 000

460

Spesialeninga for politisaker

1

Driftsutgifter, vert redusert med

4 900 000

frå kr 58 858 000 til kr 53 958 000

466

Særskilde straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, vert auka med

40 000 000

frå kr 1 087 980 000 til kr 1 127 980 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 000 000

frå kr 3 397 000 til kr 4 397 000

468

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

1

Driftsutgifter, vert redusert med

1 750 000

frå kr 16 387 000 til kr 14 637 000

469

Verjemålsordninga

1

Driftsutgifter, vert auka med

32 000

frå kr 199 387 000 til kr 199 419 000

21

Særskilde driftsutgifter, vert auka med

20 000 000

frå kr 67 896 000 til kr 87 896 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter, vert auka med

5 000 000

frå kr 10 664 000 til kr 15 664 000

70

Fri sakførsle, vert auka med

15 000 000

frå kr 595 156 000 til kr 610 156 000

71

Fritt rettsråd, vert redusert med

8 000 000

frå kr 162 994 000 til kr 154 994 000

471

Staten sitt erstatningsansvar og Stortinget si rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, vert auka med

21 000 000

frå kr 76 715 000 til kr 97 715 000

72

Erstatning etter straffeforfølging, overslagsløyving, vert redusert med

5 000 000

frå kr 21 169 000 til kr 16 169 000

73

Stortinget sin rettferdsvederlagsordning, vert redusert med

19 000 000

frå kr 60 000 000 til kr 41 000 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, vert redusert med

2 000 000

frå kr 95 143 000 til kr 93 143 000

Inntekter

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr, vert redusert med

18 000 000

frå kr 191 039 000 til kr 173 039 000

3413

Jordskiftedomstolane

2

Sideutgifter, vert redusert med

5 000 000

frå kr 13 416 000 til kr 8 416 000

3430

Kriminalomsorgsdirektoratet

3

Andre inntekter, vert auka med

4 000 000

frå kr 15 690 000 til kr 19 690 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

2

Refusjonar mv., vert auka med

37 400 000

frå kr 342 618 000 til kr 380 018 000

3

Salsinntekter, vert auka med

50 700 000

frå kr 100 232 000 til kr 150 932 000

6

Gebyr – utlendingssaker, vert redusert med

7 900 000

frå kr 158 800 000 til kr 150 900 000

3442

Politihøgskulen

3

Inntekter frå Justissektoren sitt kurs- og øvingssenter, vert auka med

2 000 000

frå kr 16 560 000 til kr 18 560 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjonar, vert redusert med

2 000 000

frå kr 2 490 000 til kr 490 000