Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Justis (Rammeområde 5) I På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 12. desember 2014 14:00

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Justis

(Rammeområde 5)

I

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

92 352 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

344 411 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres

28 816 000

50

Norges forskningsråd

21 863 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

12 791 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter

1 811 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

77 279 000

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1

74 846 000

413

Jordskiftedomstolene

1

Driftsutgifter

218 162 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

9 686 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

176 546 000

21

Spesielle driftsutgifter

39 761 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

3 750 582 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1

86 424 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

30 602 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

90 554 000

70

Tilskudd

21 839 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

1

Driftsutgifter

185 295 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

13 372 176 000

21

Spesielle driftsutgifter

311 186 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

8 932 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

11 262 000

60

Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak

5 501 000

70

Tilskudd

61 742 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

4 703 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

116 644 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

572 345 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

631 263 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

191 205 000

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

7 803 000

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

6 242 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

630 705 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 164 000

70

Overføringer til private

13 280 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

26 338 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

675 494 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

477 388 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

91 015 000

21

Spesielle driftsutgifter

21 021 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 728 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

40 170 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

100 827 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

40 101 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 209 588 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

3 315 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

15 103 000

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

168 780 000

21

Spesielle driftsutgifter

72 208 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

765 111 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

38 333 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

68 917 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

21 868 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

61 980 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

28 920 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

371 894 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

42 554 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

96 417 000

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

65 925 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 002 000

Totale utgifter

27 544 159 000

Inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

2 564 000

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 167 000

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr

292 893 000

3

Diverse refusjoner

1 698 000

3413

Jordskiftedomstolene

1

Saks- og gebyrinntekter

15 588 000

2

Sideutgifter

9 777 000

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

87 953 000

3

Andre inntekter

16 111 000

4

Tilskudd

2 197 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

3

Andre inntekter

972 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

260 030 000

2

Refusjoner mv.

387 312 000

3

Salgsinntekter

102 385 000

4

Gebyr – vaktselskap

1 488 000

5

Personalbarnehage

5 532 000

6

Gebyr – utlendingssaker

198 395 000

7

Gebyr – sivile gjøremål

583 001 000

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

15 294 000

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

17 004 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

2

Refusjoner

19 003 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

138 274 000

3

Diverse inntekter

24 582 000

6

Refusjon

2 000 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

1

Refusjoner

23 820 000

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 139 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 689 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter

5 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjoner

2 570 000

Totale inntekter

2 224 443 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan:

  • 1.

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 61 post 1

kap. 3061 post 3

kap. 400 post 1

kap. 3400 post 1

kap. 410 post 1

kap. 3410 post 3

kap. 411 post 1

kap. 3411 post 3

kap. 413 post 1

kap. 3413 post 1

kap. 413 post 21

kap. 3413 post 2

kap. 430 post 1

kap. 3430 postene 3 og 4

kap. 430 post 21

kap. 3430 post 2

kap. 432 post 1

kap. 3432 post 3

kap. 440 post 1

kap. 3440 postene 2, 3, 4 og 5

kap. 442 post 1

kap. 3442 postene 2 og 3

kap. 444 post 1

kap. 3444 post 2

kap. 451 post 1

kap. 3451 postene 3 og 6

kap. 454 post 1

kap. 3454 post 1

kap. 455 post 1

kap. 3455 post 1

kap. 473 post 21

kap. 3473 post 1

kap. 474 post 1

kap. 3474 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

  • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

65 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

459 mill. kroner

IV

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

V

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan:

  • 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

  • 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter, før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

  • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

  • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VI

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

VII

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overdra Espeland fangeleir i Bergen kommune vederlagsfritt til stiftelsen Espeland fangeleir.

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

Rammeuavhengige forslag

Relaterte forslag