Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2014 20:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

145 263 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

942 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 590 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

280 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

90 359 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

81 835 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 190 562 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 016 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

4 200 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

26 345 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres

4 170 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

12 423 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

22 754 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

25 406 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

103 596 000

1142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsutgifter

218 049 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres

6 827 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

134 933 000

70

Tilskudd til fjellstuer

775 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

9 834 000

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

45 610 000

74

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

2 500 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

4 002 000

1148

Naturskade – erstatninger

22

Naturskade, administrasjon, kan overføres

8 000 000

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

161 200 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 592 000

71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres

42 444 000

72

Tilskudd til økt bruk av tre, kan overføres

26 680 000

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres

3 970 000

74

Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overføres

2 665 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

1

Driftsutgifter

12 500 000

50

Fondsavsetninger

1 205 653 000

70

Markedsregulering, kan overføres

256 500 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

49 100 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

2 500 607 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 421 110 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

263 080 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 597 754 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

33 700 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

69 100 000

79

Velferdsordninger, kan overføres

2 600 000

1161

Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn

70

Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver

13 912 000

75

Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger

9 939 000

Totale utgifter

16 837 779 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

113 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk

19 464 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

161 886 000

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 509 000

4142

Landbruksdirektoratet

1

Driftsinntekter, refusjoner m.m.

39 701 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

30 000 000

Totale inntekter

256 673 000

Relaterte forslag