Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2014 20:47

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

335 586 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

44 021 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

19 200 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

33 800 000

71

Miljøtiltak Raufoss

1 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 700 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

25 600 000

74

Tilskudd til Visit Svalbard AS

2 100 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

14 600 000

76

Tilskudd til Standard Norge

30 700 000

77

Tilskudd til sjømat- og rekrutteringstiltak, kan overføres

10 700 000

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

4 000 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

117 680 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 398 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

38 260 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

292 991 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

197 270 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

178 314 000

21

Spesielle driftsutgifter

69 426 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

29 272 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

14 100 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 802 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

351 927 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

91 613 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

9 990 000

915

Regelråd for næringslivet

1

Driftsutgifter

7 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

59 842 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

186 000 000

71

Internasjonal romvirksomhet

349 600 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

24 200 000

73

EUs romprogrammer

224 400 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

13 100 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

47 450 000

930

Norsk Design- og Arkitektursenter

70

Tilskudd

73 900 000

935

Patentstyret

1

Driftsutgifter

233 157 000

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

5 894 000

940

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 287 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

23 774 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

19 000 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

345 100 000

51

Tapsfond, såkornkapitalfond

89 250 000

53

Risikoavlastning for nye såkornfond

45 000 000

70

Basiskostnader

165 048 000

71

Innovative næringsmiljøer, kan overføres

89 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

291 100 000

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

475 200 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

330 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 300 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

106 895 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-160 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

160 000 000

0

Totale utgifter

6 948 645 000

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter

230 000

2

Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter

100 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

69 679 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

14 489 000

4

Oppdragsinntekter

2 498 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

33 867 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

524 500 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

29 319 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

88 343 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

27 773 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

47 153 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

699 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

157 147 000

2

Maritime personellsertifikater

12 688 000

3

Diverse inntekter

3 600 000

4

Gebyrer for skip i NIS

40 460 000

5

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

4 700 000

3911

Konkurransetilsynet

1

Klagegebyr

1 998 000

2

Lovbruddsgebyr

100 000

3935

Patentstyret

1

Inntekter av informasjonstjenester

7 493 000

2

Inntekter knyttet til NPI

5 295 000

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

42 159 000

3936

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

499 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 100 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

53

Tilbakeføring av tapsfondsmidler garantiordning fiskesalgslag

70 000 000

70

Låneprovisjoner

65 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

60 000 000

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

5 100 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

4 400 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 640 000 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet

82

Renter på lån til Nofima AS

800 000

Totale inntekter

2 976 289 000

Relaterte forslag