Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2011 17:47

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

144 102 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

2 595 000

50

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter

255 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

87 306 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

63 760 000

52

Støtte til fagsentrene, Bioforsk

16 717 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 162 596 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

7 225 000

23

Særskilte prosjekt, kan overføres

3 000 000

71

Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning

1 131 000

1138

Støtte til organisasjoner m.m.

70

Støtte til organisasjoner, kan overføres

23 947 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid - organisasjoner og prosesser, kan overføres

5 179 000

1139

Genressurser, miljø- og ressursregistreringer

70

Tilskudd til miljø- og ressurstiltak, kan overføres

16 741 000

71

Tilskudd til genressursforvaltning, kan overføres

20 929 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innen miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

23 142 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressurser, skog og landskap

94 970 000

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter

174 995 000

60

Tilskudd til veterinærdekning

126 118 000

70

Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres

361 000

72

Erstatninger, overslagsbevilgning

302 000

73

Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning

45 610 000

75

Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt

1 000 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres

6 592 000

1147

Reindriftsforvaltningen

1

Driftsutgifter

42 723 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 958 000

70

Tilskudd til fjellstuer

702 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres

8 904 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

2 500 000

1148

Naturskade - erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning

150 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

51

Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket

3 271 000

71

Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres

69 977 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger

1 038 653 000

70

Markedsregulering, kan overføres

190 900 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

70 000 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

2 290 100 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

8 351 319 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

233 526 000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 584 604 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

32 800 000

72

Tilskudd til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

60 000 000

79

Velferdsordninger

3 100 000

1161

Statskog SF - forvaltningsdrift

70

Tilskudd til forvaltningsdrift

12 673 000

75

Oppsyn i statsallmenninger

9 296 000

Totale utgifter

16 197 679 000

Inntekter

4100

Landbruks- og matdepartementet

1

Refusjoner m.m.

103 000

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleie, Bioforsk

18 850 000

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m.

121 889 000

2

Driftsinntekter og refusjoner mv.

5 135 000

4143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsinntekter m.m.

36 726 000

4147

Reindriftsforvaltningen

1

Refusjoner m.m.

37 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Markedsordningen for korn

27 700 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Avgifter i matforvaltningen

117 000 000

71

Totalisatoravgift

125 000 000

Totale inntekter

452 440 000

Relaterte forslag