Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2014 23:38

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 930 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 503 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 516 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

970 000

71

Diverse tilskudd

18 075 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

164 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

55 535 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 371 000

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

26 595 000

70

Tilskudd til næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

38 136 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 293 554 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

2 350 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

2 150 000 000

118

Nordområdetiltak mv.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71

25 596 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

355 688 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1

59 189 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

37 444 000

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 042 000

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

11 665 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 245 501 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 556 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

236 373 000

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

44 804 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 111 900 000

151

Bistand til Asia

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

844 500 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

556 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

144 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

21 258 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 965 300 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

160 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

259 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

370 000 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

239 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

3 339 042 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

378 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

655 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

355 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

154 700 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

515 500 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

140 817 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

67 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

183 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

415 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

942 200 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 090 000 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 689 197 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

313 500 000

169

Global helse og utdanning

1

Driftsutgifter

8 000 000

70

Global helse, kan overføres

2 915 000 000

73

Utdanning, kan overføres

1 650 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

660 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

431 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

520 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

212 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

608 300 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

175 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

157 300 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

77 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

140 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

95 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

901 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

861 500 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

259 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

250 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

283 665 000

Totale utgifter

37 504 556 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

15 834 000

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

177 353 000

5

Refusjon spesialutsendinger mv.

47 026 000

Totale inntekter

240 213 000

Relaterte forslag