Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2011 17:46

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og handelsdepartementet

1

Driftsutgifter

185 588 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

68 100 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 000 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 100 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres

12 000 000

901

Styret for det industrielle rettsvern

1

Driftsutgifter

216 200 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

104 700 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 200 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

34 200 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

311 200 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

167 200 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

169 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 500 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

16 800 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

61 400 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 600 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

332 050 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

28 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

50 200 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

131 500 000

71

Internasjonal romvirksomhet

333 800 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

42 100 000

73

Galileo

103 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

35 000 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

36 800 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

449 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

17 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 200 000

1550

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

83 179 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

7 726 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond

233 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

311 000 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

380 700 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

5 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

257 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 800 000

Totale utgifter

6 228 743 000

Inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

2

Ymse inntekter

105 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

5

Inntekt av informasjonstjenester

7 000 000

7

Inntekter knyttet til NPI

3 500 000

8

Gebyrer immaterielle rettigheter

42 200 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

57 100 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

11 700 000

4

Oppdragsinntekter

2 200 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

27 500 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

413 000 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

29 000 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

53 200 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

28 500 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

43 000 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

2

Behandlingsgebyrer

500 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

140 400 000

2

Maritime personellsertifikater

10 500 000

3

Diverse inntekter

5 000 000

4

Gebyrer for skip i NIS

42 500 000

5

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

5 200 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

4550

Konkurransetilsynet

2

Ymse inntekter

231 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

51

Tilbakeføring av tapsfondsmidler til såkornkapitalfond

134 700 000

70

Låneprovisjoner

54 500 000

Totale inntekter

1 127 848 000

Relaterte forslag