Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge statsrådets protokoller ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 6. mars 2014 12:17

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2013 vedkommende:

Statsministerens kontor

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet og

Utenriksdepartementet – utviklingssaker – vedlegges protokollen.