Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:14

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utgreiingsverksemd, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, vert redusert med

2 000 000

frå kr 59 270 000 til kr 57 270 000

70

Tilskott, vert redusert med

1 000 000

frå kr 25 490 000 til kr 24 490 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, vert auka med

3 270 000

frå kr 10 622 119 000 til kr 10 625 389 000

611

Pensjonar frå statskassa

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med

2 000 000

frå kr 19 000 000 til kr 17 000 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert redusert med

279 771 000

frå kr 9 025 771 000 til kr 8 746 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, vert redusert med

3 000 000

frå kr 100 000 000 til kr 97 000 000

613

Arbeidsgivaravgift til folketrygda

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, vert auka med

23 000 000

frå kr 964 000 000 til kr 987 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, vert auka med

3 000 000

frå kr 89 000 000 til kr 92 000 000

90

Utlån, overslagsløyving, vert auka med

2 400 000 000

frå kr 33 500 000 000 til kr 35 900 000 000

634

Arbeidsmarknadstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overførast, vert redusert med

15 000 000

frå kr 66 900 000 til kr 51 900 000

640

Arbeidstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud, vert redusert med

3 300 000

frå kr 10 300 000 til kr 7 000 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, vert redusert med

7 000 000

frå kr 149 000 000 til kr 142 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, vert auka med

11 000 000

frå kr 334 000 000 til kr 345 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, vert redusert med

48 182 000

frå kr 196 610 000 til kr 148 428 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, vert auka med

59 000 000

frå kr 1 861 000 000 til kr 1 920 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, vert redusert med

9 000 000

frå kr 419 000 000 til kr 410 000 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1. Driftsresultat, overslagsløyving

-609 440 000

2. Driftsutgifter, overslagsløyving

489 550 000

3. Avskrivingar

110 332 000

4. Renter av statens kapital

21 900 000

5. Til investeringføremål

0

6. Til reguleringsfond

-10 000 000

2 342 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

18 070 000

frå kr 29 753 000 til kr 11 683 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, vert auka med

200 000 000

frå kr 10 000 000 000 til kr 10 200 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, vert auka med

65 000 000

frå kr 750 000 000 til kr 815 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, vert auka med

49 000 000

frå kr 2 481 000 000 til kr 2 530 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, vert redusert med

5 000 000

frå kr 370 000 000 til kr 365 000 000

73

Utdanningsstønad, vert auka med

4 000 000

frå kr 55 000 000 til kr 59 000 000

75

Tilskott til flytting for å komme i arbeid, vert redusert med

100 000

frå kr 300 000 til kr 200 000

76

Forskuttering av underhaldsbidrag, vert redusert med

5 000 000

frå kr 785 000 000 til kr 780 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakere mv., overslagsløyving, vert redusert med

520 000 000

frå kr 32 820 000 000 til kr 32 300 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, vert redusert med

30 000 000

frå kr 1 660 000 000 til kr 1 630 000 000

72

Omsorgs- og pleiepengar ved sjukdom hos barn m.m., overslagsløyving, vert redusert med

5 000 000

frå kr 550 000 000 til kr 545 000 000

2651

Ytingar under arbeidsavklaring

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, vert auka med

169 000 000

frå kr 35 641 000 000 til kr 35 810 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, vert redusert med

70 000 000

frå kr 465 000 000 til kr 395 000 000

72

Legeerklæringar, vert redusert med

10 000 000

frå kr 350 000 000 til kr 340 000 000

2655

Uføre

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med

42 000 000

frå kr 23 368 000 000 til kr 23 410 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

159 000 000

frå kr 36 159 000 000 til kr 36 000 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, vert redusert med

6 000 000

frå kr 2 246 000 000 til kr 2 240 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, vert auka med

1 000 000

frå kr 114 000 000 til kr 115 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgiving, overslagsløyving, vert redusert med

4 000 000

frå kr 68 000 000 til kr 64 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, vert redusert med

10 000 000

frå kr 1 770 000 000 til kr 1 760 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsløyving, vert redusert med

10 000 000

frå kr 1 690 000 000 til kr 1 680 000 000

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, vert redusert med

5 000 000

frå kr 145 000 000 til kr 140 000 000

74

Tilskott til bilar, vert auka med

65 000 000

frå kr 740 000 000 til kr 805 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, vert auka med

900 000

frå kr 2 599 100 000 til kr 2 600 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, vert redusert med

25 000 000

frå kr 245 000 000 til kr 220 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, vert auka med

10 000 000

frå kr 1 110 000 000 til kr 1 120 000 000

78

Høyreapparat, vert redusert med

31 000 000

frå kr 401 000 000 til kr 370 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med

54 000 000

frå kr 56 216 000 000 til kr 56 270 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert redusert med

67 000 000

frå kr 102 517 000 000 til kr 102 450 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, vert auka med

49 000 000

frå kr 5 921 000 000 til kr 5 970 000 000

2680

Etterlatne

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, vert auka med

49 000 000

frå kr 1 241 000 000 til kr 1 290 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, vert auka med

45 000 000

frå kr 995 000 000 til kr 1 040 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, vert auka med

9 000 000

frå kr 95 000 000 til kr 104 000 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad, overslagsløyving, vert redusert med

14 000 000

frå kr 200 000 000 til kr 186 000 000

2690

Diverse utgifter

70

Sjukestønadsutgifter i utlandet, vert redusert med

20 000 000

frå kr 330 000 000 til kr 310 000 000

77

Pasientar frå gjensidighetsland mv., vert auka med

45 000 000

frå kr 130 000 000 til kr 175 000 000

Inntekter

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, vert auka med

3 000 000

frå kr 66 000 000 til kr 69 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, vert auka med

2 100 000 000

frå kr 8 500 000 000 til kr 10 600 000 000

3635

Ventelønn mv.

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, vert auka med

100 000

frå kr 1 100 000 til kr 1 200 000

3640

Arbeidstilsynet

8

Refusjon utgifter regionale verneombud, vert redusert med

3 300 000

frå kr 10 300 000 til kr 7 000 000

3642

Petroleumstilsynet

3

Gebyr tilsyn, vert auka med

27 500 000

frå kr 46 850 000 til kr 74 350 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsføremål, vert redusert med

18 070 000

frå kr 18 070 000 til kr 0

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift, vert redusert med

27 500 000

frå kr 74 000 000 til kr 46 500 000

5607

Renter av Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, vert auka med

177 000 000

frå kr 1 401 000 000 til kr 1 578 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter, vert auka med

139 500 000

frå kr 570 000 000 til kr 709 500 000

71

Refusjon ved yrkesskade, vert redusert med

89 900 000

frå kr 925 000 000 til kr 835 100 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, vert redusert med

20 000 000

frå kr 330 000 000 til kr 310 000 000

74

Refusjon medisinsk handsaming, vert auka med

30 000 000

frå kr 20 000 000 til kr 50 000 000

5705

Refusjon av dagpengar

4

Refusjon av dagpengar for grensearbeidarar mv. busett i Noreg, vert redusert med

3 000 000

frå kr 3 000 000 til kr 0