Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 300 000

frå kr 385 693 000 til kr 386 993 000

410

Tingrettane og lagmannsrettane

1

Driftsutgifter, vert redusert med

12 000 000

frå kr 1 715 564 000 til kr 1 703 564 000

21

Særskilde driftsutgifter, vert auka med

5 900 000

frå kr 43 794 000 til kr 49 694 000

413

Jordskiftedomstolane

1

Driftsutgifter, vert auka med

3 000 000

frå kr 216 419 000 til kr 219 419 000

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, vert auka med

3 000 000

frå kr 9 979 000 til kr 12 979 000

430

Sentralforvaltninga for kriminalomsorga

1

Driftsutgifter, vert auka med

3 600 000

frå kr 3 574 286 000 til kr 3 577 886 000

60

Refusjonar til kommunane, forvaringsdømde mv., kan overførast, vert redusert med

36 000 000

frå kr 102 304 000 til kr 66 304 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 441 post 1, vert auka med

45 600 000

frå kr 10 581 864 000 til kr 10 627 464 000

21

Særskilde driftsutgifter, vert auka med

17 200 000

frå kr 210 370 000 til kr 227 570 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøar og vassdrag, kan overførast, vert auka med

1 900 000

frå kr 7 595 000 til kr 9 495 000

23

Sideutgifter i samband med sivile gjeremål, vert auka med

7 000 000

frå kr 74 533 000 til kr 81 533 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 440 post 1, vert redusert med

33 300 000

frå kr 2 074 587 000 til kr 2 041 287 000

442

Politihøgskulen

1

Driftsutgifter, vert auka med

4 200 000

frå kr 554 059 000 til kr 558 259 000

451

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, vert auka med

500 000

frå kr 4 833 000 til kr 5 333 000

455

Redningstenesta

21

Særskilde driftsutgifter, vert auka med

5 000 000

frå kr 17 413 000 til kr 22 413 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert auka med

939 000 000

frå kr 356 800 000 til kr 1 295 800 000

71

Tilskot til frivillege organisasjonar i redningstenesta, vert redusert med

3 246 000

frå kr 23 110 000 til kr 19 864 000

72

Tilskot til naud- og sikkerhetstenesta, vert redusert med

1 300 000

frå kr 95 334 000 til kr 94 034 000

460

Spesialeininga for politisaker

1

Driftsutgifter, vert redusert med

200 000

frå kr 39 753 000 til kr 39 553 000

466

Særskilde straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, vert auka med

47 000 000

frå kr 989 411 000 til kr 1 036 411 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, vert auka med

1 000 000

frå kr 3 324 000 til kr 4 324 000

468

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

1

Driftsutgifter, vert redusert med

1 300 000

frå kr 15 045 000 til kr 13 745 000

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter, vert auka med

2 000 000

frå kr 7 532 000 til kr 9 532 000

70

Fri sakførsel, vert auka med

38 000 000

frå kr 517 059 000 til kr 555 059 000

71

Fritt rettsråd, vert redusert med

13 500 000

frå kr 158 545 000 til kr 145 045 000

72

Tilskot til særskilde rettshjelptiltak, vert redusert med

500 000

frå kr 31 031 000 til kr 30 531 000

471

Staten sitt erstatningsansvar

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, vert redusert med

55 000 000

frå kr 117 599 000 til kr 62 599 000

472

Valdsoffererstatning og rådgiving til offer for kriminalitet

1

Driftsutgifter, vert redusert med

1 000 000

frå kr 43 695 000 til kr 42 695 000

70

Erstatning til offer for vald, overslagsløyving, vert auka med

178 000 000

frå kr 388 902 000 til kr 566 902 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, vert redusert med

900 000

frå kr 40 712 000 til kr 39 812 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, vert redusert med

2 600 000

frå kr 78 166 000 til kr 75 566 000

475

Bubehandling

1

Driftsutgifter, vert redusert med

12 000 000

frå kr 74 459 000 til kr 62 459 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Inntekter

3410

Rettsgebyr

1

Rettsgebyr, vert redusert med

24 000 000

frå kr 184 339 000 til kr 160 339 000

3413

Jordskiftedomstolane

1

Saks- og gebyrinntekter, vert auka med

6 000 000

frå kr 14 668 000 til kr 20 668 000

2

Sideutgifter, vert auka med

3 000 000

frå kr 10 064 000 til kr 13 064 000

3430

Sentralforvaltninga for kriminalomsorga

3

Andre inntekter, vert auka med

2 000 000

frå kr 15 159 000 til kr 17 159 000

4

Tilskot, vert auka med

600 000

frå kr 2 068 000 til kr 2 668 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

3

Salsinntekter, vert auka med

18 600 000

frå kr 88 373 000 til kr 106 973 000

4

Gebyr – vaktselskap, vert redusert med

9 200 000

frå kr 11 207 000 til kr 2 007 000

6

Gebyr – utlendingssaker, vert redusert med

3 600 000

frå kr 135 710 000 til kr 132 110 000

3442

Politihøgskulen

3

Inntekter frå Justissektorens kurs- og øvingssenter, vert auka med

5 000 000

frå kr 16 000 000 til kr 21 000 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjende saksomkostninger m.m., vert redusert med

2 000 000

frå kr 5 450 000 til kr 3 450 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Diverse inntekter, vert auka med

200 000

frå kr 5 000 til kr 205 000

3474

Konfliktråd

2

Refusjonar, vert redusert med

2 100 000

frå kr 2 406 000 til kr 306 000

Relaterte forslag