Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:15

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter,nedsettes med

39 300 000

fra kr 578 641 000 til kr 539 341 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

172 000

fra kr 977 988 000 til kr 978 160 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 000 000

fra kr 159 392 000 til kr 162 392 000

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 56 548 000 til kr 53 548 000

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 72, 73, 74 og 75, forhøyes med

12 600 000

fra kr 620 058 000 til kr 632 658 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres,nedsettes med

54 000 000

fra kr 47 683 589 000 til kr 47 629 589 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med

19 000 000

fra kr 16 738 486 000 til kr 16 719 486 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres,nedsettes med

14 000 000

fra kr 12 663 561 000 til kr 12 649 561 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med

13 000 000

fra kr 11 225 920 000 til kr 11 212 920 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med

27 100 000

fra kr 16 563 768 000 til kr 16 536 668 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

84 000 000

fra kr 3 134 246 000 000 til kr 3 050 246 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

11 000 000

fra kr 83 000 000 til kr 72 000 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter Kontrollkommisjonen, forhøyes med

8 000 000

fra kr 39 538 000 til kr 47 538 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

5 000 000

fra kr 198 045 000 til kr 203 045 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 211 215 000 til kr 206 215 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med

200 000 000

fra kr 254 800 000 til kr 54 800 000

66

Brukerstyrt personlig assistent, nedsettes med

33 000 000

fra kr 87 129 000 til kr 54 129 000

762

Primærhelsetjeneste

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76, nedsettes med

20 500 000

fra kr 270 192 000 til kr 249 692 000

63

Allmennlegetjenester, nedsettes med

25 000 000

fra kr 123 144 000 til kr 98 144 000

763

Rustiltak

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 86 029 000 til kr 80 029 000

72

Kompetansesentra mv., forhøyes med

6 000 000

fra kr 92 287 000 til kr 98 287 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp, nedsettes med

9 000 000

fra kr 1 619 000 000 til kr 1 610 000 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

9 500 000

fra kr 220 500 000 til kr 230 000 000

72

Tannlegehjelp, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 850 000 000 til kr 1 900 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt, nedsettes med

24 000 000

fra kr 639 000 000 til kr 615 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

156 000 000

fra kr 8 481 000 000 til kr 8 325 000 000

71

Legeerklæringer, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, forhøyes med

16 000 000

fra kr 1 724 000 000 til kr 1 740 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

260 000 000

fra kr 4 050 000 000 til kr 3 790 000 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

7 000 000

fra kr 167 000 000 til kr 160 000 000

2755

Helsetjeneste i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

6 000 000

fra kr 290 000 000 til kr 296 000 000

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

98 800 000

fra kr 3 941 200 000 til kr 4 040 000 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62,nedsettes med

30 500 000

fra kr 1 765 500 000 til kr 1 735 000 000

72

Jordmorhjelp, nedsettes med

1 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 49 000 000

73

Kiropraktorbehandling, nedsettes med

2 000 000

fra kr 138 000 000 til kr 136 000 000

75

Logopedisk og ortopetisk behandling, forhøyes med

1 000 000

fra kr 97 000 000 til kr 98 000 000

2756

Helsehjelp i utlandet

70

Helsehjelp i utlandet, nedsettes med

2 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 8 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag, nedsettes med

33 000 000

fra kr 238 000 000 til kr 205 000 000

Inntekter

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån, nedsettes med

16 500 000

fra kr 447 000 000 til kr 430 500 000

86

Driftskreditter

Driftskreditter, forhøyes med

680 000 000

fra kr 370 000 000 til kr 1 050 000 000