Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Statsbudsjettet under Nærings- og fiskeridepartementet

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2013 17:31

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

326 701 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

66 765 000

30

Miljøtiltak Søve, kan overføres

20 500 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

31 200 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 600 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap

12 600 000

75

Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres

20 100 000

901

Patentstyret

1

Driftsutgifter

242 800 000

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

120 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 400 000

903

Norsk akkreditering

1

Driftsutgifter

39 700 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter

309 000 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

230 200 000

905

Norges geologiske undersøkelse

1

Driftsutgifter

186 200 000

21

Spesielle driftsutgifter

74 000 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

28 300 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

6 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

35 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 700 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

373 000 000

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

87 165 000

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

10 310 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

29 000 000

914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Driftsutgifter

5 800 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

58 300 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

147 500 000

71

Internasjonal romvirksomhet

309 700 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

33 400 000

73

EUs romprogrammer

258 500 000

74

Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres

19 100 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

54 900 000

930

Norsk Design- og Arkitektursenter

70

Tilskudd

75 200 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

375 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

27 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 300 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

235 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

351 650 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

405 000 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

75

Marint verdiskapingsprogram

20 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

173 400 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

4 200 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

Tilskudd

105 000 000

71

Viderefakturerte utgifter

200 000

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-143 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

143 000 000

0

Totale utgifter

6 948 691 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Refusjoner

10 000

2

Ymse inntekter

306 000

3901

Patentstyret

5

Inntekt av informasjonstjenester

7 250 000

7

Inntekter knyttet til NPI

5 200 000

8

Gebyrer immaterielle rettigheter

41 100 000

3902

Justervesenet

1

Gebyrinntekter

70 800 000

3

Inntekter fra salg av tjenester

11 200 000

4

Oppdragsinntekter

2 400 000

3903

Norsk akkreditering

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

33 000 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter

500 000 000

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

31 000 000

3

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

57 000 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

1

Oppdragsinntekter

27 000 000

2

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

47 000 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

1

Leie av bergrettigheter og eiendommer

100 000

2

Behandlingsgebyrer

700 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

153 000 000

2

Maritime personellsertifikater

12 400 000

3

Diverse inntekter

3 500 000

4

Gebyrer for skip i NIS

39 400 000

5

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

4 500 000

3911

Konkurransetilsynet

4

Klagegebyr

2 049 000

3914

Klagenemnda for industrielle rettigheter

1

Gebyrer

500 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

52

Tilbakeføring av tapsfondsmidler

100 000 000

70

Låneprovisjoner

57 200 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

Gebyrer m.m.

40 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

13 300 000

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

80

Renter

100 000

5629

Renter fra eksportkredittordningen

80

Renter

1 150 000 000

5650

Renter på lån fra Nærings- og handelsdepartementet

81

Renter på lån til Secora AS

4 000 000

82

Renter på lån til Nofima AS

904 000

Totale inntekter

2 431 031 000

Relaterte forslag