Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2013 20:38

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

222

Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

55 000

fra kr 88 740 000 til kr 88 629 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 955 000

fra kr 174 420 000 til kr 178 375 000

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres, nedsettes med

3 029 000

fra kr 52 919 000 til kr 49 890 000

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med

317 000

fra kr 125 975 000 til kr 125 658 000

67

Tilskudd til opplæring i finsk, nedsettes med

440 000

fra kr 7 958 000 til kr 7 518 000

72

Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram og organisasjoner, forhøyes med

193 000

fra kr 5 296 000 til kr 5 489 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 1 158 190 000 til kr 1 156 190 000

50

Nasjonale sentre i grunnopplæringen, forhøyes med

2 000 000

fra kr 72 382 000 til kr 74 382 000

62

Tilskudd for økt lærertetthet, nedsettes med

6 765 000

fra kr 157 000 000 til kr 150 235 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

73

Tilskudd til opplæring i Kenya, nedsettes med

423 000

fra kr 1 186 000 til kr 763 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

126 532 000

fra kr 1 397 510 000 til kr 1 524 042 000

71

Private videregående skoler, overslagsbevilgning, forhøyes med

18 358 000

fra kr 1 300 775 000 til kr 1 319 133 000

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 888 000

fra kr 133 667 000 til kr 137 555 000

73

Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

4 914 000

fra kr 97 338 000 til kr 102 252 000

74

Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

600 000

fra kr 23 619 000 til kr 24 219 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

13 413 000

fra kr 207 412 000 til kr 220 825 000

77

Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, nedsettes med

170 000

fra kr 12 137 000 til kr 11 967 000

231

Barnehager

61

Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 440 000

fra kr 10 000 000 til kr 2 560 000

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 170 000

fra kr 6 500 000 til kr 330 000

252

EUs program for livslang læring

70

Tilskudd, forhøyes med

7 293 000

fra kr 242 402 000 til kr 249 695 000

256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 15 962 000 til kr 16 962 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med

2 100 000

fra kr 26 462 684 000 til kr 26 460 584 000

280

Felles enheter

21

Spesielle driftsutgifter, bevilges med

10 000

51

Drift av nasjonale fellesoppgaver, forhøyes med

47 000

fra kr 107 337 000 til kr 107 384 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

6 000 000

fra kr 146 341 000 til kr 152 341 000

70

Andre overføringer, kan nyttes under post 1, nedsettes med

3 900 000

fra kr 121 132 000 til kr 117 232 000

73

Tilskudd til internasjonale program, forhøyes med

2 290 000

fra kr 18 296 000 til kr 20 586 000

283

Meteorologiformål

72

Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med

919 000

fra kr 52 619 000 til kr 51 700 000

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, nedsettes med

1 409 000

fra kr 11 114 000 til kr 9 705 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med

6 524 000

fra kr 196 956 000 til kr 203 480 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med

114 262 000

fra kr 1 462 128 000 til kr 1 576 390 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, forhøyes med

1 409 000

fra kr 18 811 000 til kr 20 220 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

621 000

fra kr 314 223 000 til kr 314 844 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

38 000

fra kr 5 454 730 000 til kr 5 454 768 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 582 000

fra kr 3 096 177 000 til kr 3 092 595 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

33 000

fra kr 705 379 000 til kr 705 412 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, forhøyes med

55 696 000

fra kr 859 063 000 til kr 914 759 000

73

Avskrivinger, overslagsbevilgning, nedsettes med

29 480 000

fra kr 485 620 000 til kr 456 140 000

74

Tap på utlån, forhøyes med

30 558 000

fra kr 259 000 000 til kr 289 558 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

184 000

fra kr 20 725 285 000 til kr 20 725 469 000

Inntekter

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

8 242 000

fra kr 45 477 000 til kr 53 719 000

3256

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

1

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

1 000 000

fra kr 10 336 000 til kr 11 336 000

3280

Felles enheter

1

Eksterne inntekter NOKUT, bevilges med

10 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 710 000

fra kr 24 000 000 til kr 22 290 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med

14 781 000

fra kr 7 788 856 000 til kr 7 774 075 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, nedsettes med

865 755 000

fra kr 2 939 183 000 til kr 2 073 428 000

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, forhøyes med

93 946 000

fra kr 3 491 960 000 til kr 3 585 906 000