Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2013 20:41

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter

246 399 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

459 234 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

65 000 000

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

215 314 000

21

Spesielle driftsutgifter

85 755 000

61

Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres

19 000 000

62

Den naturlige skolesekken

3 500 000

70

Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

58 005 000

71

Internasjonale organisasjoner

52 120 000

74

Tilskudd til AMAP, kan overføres

4 000 000

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

33 050 000

79

Tilskudd til kulturminneforvaltning

14 993 000

81

Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres

8 957 000

1406

Miljøvennlig skipsfart

21

Spesielle driftsutgifter

4 132 000

1408

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø

1

Driftsutgifter

12 599 000

1409

Mareano

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

27 500 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

21

Miljøovervåking og miljødata

181 021 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

163 338 000

51

Forskningsprogrammer m.m.

201 468 000

53

Internasjonalt samarbeid om miljøvernforskning

6 794 000

54

Artsprosjektet m.m.

30 000 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

33 773 000

72

Tilskudd til GenØk - Senter for biosikkerhet

11 900 000

73

Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene

9 433 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

709 049 000

21

Spesielle driftsutgifter

137 224 000

22

Statlige vannmiljøtiltak

199 700 000

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

44 080 000

31

Tiltak i verneområder, kan overføres

55 693 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

164 528 000

35

Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres

331 091 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79

23 558 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79

39 845 000

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

20 800 000

72

Erstatning for beitedyr tatt av rovvilt, overslagsbevilgning

150 755 000

73

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, kan overføres

64 600 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

243 000 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning

346 320 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

57 000 000

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

7 149 000

78

Friluftsformål, kan overføres

106 588 000

79

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69

1 264 000

81

Verdensarvområder, kulturlandskap og verdiskaping naturarv, kan overføres, kan nyttes under post 21

24 700 000

82

Tilskudd til prioriterte arter og utvalgte naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

33 089 000

84

Internasjonalt samarbeid

1 434 000

85

Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre, kan overføres

45 700 000

1425

Vilt- og fisketiltak

1

Driftsutgifter

15 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 600 000

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

11 500 000

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

27 600 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter

135 348 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 735 000

50

Tilskudd til samisk kulturminnearbeid

3 307 000

60

Kulturminnearbeid i kommunene

2 000 000

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

30 005 000

71

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, kan overføres

120 402 000

72

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres

58 821 000

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, kan overføres

41 997 000

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

56 712 000

75

Tilskudd til fartøyvernsentrene, kan overføres

6 726 000

77

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres

8 264 000

79

Tilskudd til verdensarven, kan overføres

49 202 000

1432

Norsk kulturminnefond

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

63 590 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter

205 903 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

69 542 000

50

Stipend

498 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond

12 320 000

1474

Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under postene 50 og 70

4 298 000

50

Tilskudd til statlige mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 70

20 000 000

70

Tilskudd til private mottakere, kan overføres, kan nyttes under postene 01 og 50

28 000 000

1481

Kjøp av klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

5 500 000

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres

306 300 000

23

Kvotekjøp, statsansattes flyreiser, kan overføres

1 500 000

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak

1

Driftsutgifter

71 900 000

73

Klima- og skogsatsingen, kan overføres

2 794 000 000

2465

Statens kartverk

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-1 136 033 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 117 449 000

3 Avskrivninger

16 674 000

4 Renter av statens kapital

1 910 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 288 000

Totale utgifter

8 988 310 000

Inntekter

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

57 900 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

320 000 000

4400

Klima- og miljødepartementet

2

Diverse inntekter

383 000

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet

1 576 000

4420

Miljødirektoratet

1

Oppdrag og andre diverse inntekter

1 363 000

4

Gebyrer, forurensningsområdet

29 759 000

6

Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger

27 000 000

7

Gebyrer, kvotesystemet

10 600 000

8

Gebyrer, naturforvaltningsområdet

4 298 000

9

Internasjonale oppdrag

29 084 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter

4 020 000

9

Internasjonale oppdrag

1 139 000

4471

Norsk Polarinstitutt

1

Salgs- og utleieinntekter

10 038 000

3

Inntekter fra diverse tjenesteyting

55 327 000

21

Inntekter, Antarktis

12 358 000

Totale inntekter

564 845 000

Relaterte forslag