Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Statsbudsjettet 2014 under rammeområde 12

Forslaget ble vedtatt 12. desember 2013 20:41

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

163 859 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72

30 445 000

70

tilskudd til internasjonale organisasjoner mv., kan overføres

1 400 000

71

Tilskudd til Norsk Oljemuseum

12 000 000

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 000 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

253 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

311 000 000

71

Unitisering, kan overføres

24 000 000

72

Administrasjon, Petoro Iceland AS

3 500 000

73

Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel, kan overføres

6 500 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter

485 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

76 000 000

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72

196 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 000 000

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

19 000 000

72

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 60

2 000 000

73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres

30 000 000

74

Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres

6 600 000

75

Tilskudd til fjellskredovervåking, kan overføres, kan nyttes under post 22

42 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 216 000 000

1830

Forskning og næringsutvikling

22

Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 71

24 000 000

50

Overføring til Norges forskningsråd

673 600 000

70

Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres

19 400 000

71

Tilskudd til forsvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres, kan nyttes under post 22

4 000 000

72

Tilskudd til INTSOK

16 500 000

73

Tilskudd til INTPOW

4 000 000

1840

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 000 000

50

CLIMIT

200 000 000

70

Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 73

154 300 000

71

Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres

1 877 000 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres

50 000 000

73

Fullskala CO2-håndtering på Mongstad, kan overføres, kan nyttes under post 70

28 000 000

75

Tilskudd, CO2-håndtering internasjonalt, kan overføres

1 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer

30 000 000 000

2442

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 000 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

-63 000 000

2 Driftsutgifter

57 400 000

3 Avskrivninger

4 800 000

4 Renter av statens kapital

800 000

5 Investeringsformål

1 000 000

6 Reguleringsfond

-1 000 000

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 000 000

Totale utgifter

36 114 604 000

Inntekter

4800

Olje- og energidepartementet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

1 502 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 200 000

4810

Oljedirektoratet

3

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

1 502 000

70

Garantiprovisjon, Gassco

1 200 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter

25 000 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

71 400 000

3

Refusjon av tilsynsutgifter

10 000 000

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter

68 000 000

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

70 000 000

40

Flom- og skredforebygging

16 300 000

4825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

85

Fondsavkastning

1 216 000 000

4829

Konsesjonsavgiftsfondet

50

Overføring fra fondet

50 000 000

4840

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA

100 000 000

86

Avdrag, TCM DA

1 114 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter

179 300 000 000

2 Driftsutgifter

-33 700 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 400 000 000

4 Avskrivninger

-22 800 000 000

5 Renter av statens kapital

-4 900 000 000

115 500 000 000

30

Avskrivninger

22 800 000 000

80

Renter av statens kapital

4 900 000 000

5490

NVE Anlegg

1

Salg av utstyr mv.

165 000

30

Avsetning til investeringsformål

1 000 000

Totale inntekter

145 944 567 000

Relaterte forslag