Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjetet 2013 under Landbruks- og matdepartementet

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2013 17:32

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter, blir auka med

4 599 000

frå kr 1 210 688 000 til kr 1 215 287 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, blir auka med

2 000 000

frå kr 53 323 000 til kr 55 323 000

23

eSporingsløysinga, kan overførast,blir redusert med

3 099 000

frå kr 3 099 000 til kr 0

71

Tilskott til erstatningar, overslagsløyving,blir auka med

3 300 000

frå kr 1 131 000 til kr 4 431 000

1148

Naturskade – erstatningar,

71

Naturskade, erstatningar, overslagsløyving,blir auka med

64 000 000

frå kr 190 000 000 til kr 254 000 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving,blir auka med

68 400 000

frå kr 40 000 000 til kr 108 400 000

73

Pristilskott, overslagsløyving,blir redusert med

108 150 000

frå kr 2 402 200 000 til kr 2 294 050 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet, blir auka med

5 000 000

frå kr 47 700 000 til kr 52 700 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott, kan overførast, blir redusert med

5 000 000

frå kr 50 400 000 til kr 45 400 000

Inntekter

4115

Mattilsynet

1

Gebyr m.m., blir redusert med

22 700 000

frå kr 124 692 000 til kr 101 992 000

2

Driftsinntekter og refusjonar mv., blir auka med

3 000 000

frå kr 5 253 000 til kr 8 253 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Marknadsordninga for korn, blir redusert med

59 519 000

frå kr 59 520 000 til kr 1000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån, blir redusert med

25 000 000

frå kr 250 000 000 til kr 225 000 000

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte, blir auka med

6 053 000

frå kr 5 000 000 til kr 11 053 000

Fullmakt til å pådra staten forpliktingar ut over gitte løyvingar