Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2013 17:32

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

904

Brønnøysundregistra

1

Driftsutgifter, blir redusert med

1 409 000

frå kr 322 800 000 til kr 321 391 000

22

Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast,

blir auka med

9 000 000

frå kr 258 500 000 til kr 267 500 000

906

Direktoratet for mineralforvalting med Bergmesteren for

Svalbard

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overførast, blir redusert med

10 700 000

frå kr 10 700 000 til 0

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, blir auka med

50 000 000

frå kr 1 600 000 000 til kr 1 650 000 000

922

Romverksemd

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med

1 500 000

frå kr 146 400 000 til kr 147 900 000

71

Internasjonal romverksemd, blir auka med

1 300 000

frå kr 306 900 000 til kr 308 200 000

73

EU sine romprogram, blir auka med

2 700 000

frå kr 195 700 000 til kr 198 400 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskot, blir redusert med

11 500 000

frå kr 100 000 000 til kr 88 500 000

950

Forvalting av statleg eigarskap

21

Særskilde driftsutgifter, blir redusert med

8 000 000

frå kr 25 700 000 til kr 17 700 000

96

Aksjar, blir auka med

861 700 000

frå kr 1 200 000 000 til kr 2 061 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskot, blir redusert med

8 500 000

frå kr 27 500 000 til kr 19 000 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak, blir redusert med

1 400 000

frå kr 8 200 000 til kr 6 800 000

2421

Innovasjon Noreg

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med

4 150 000 000

frå kr 42 550 000 000 til kr 46 700 000 000

2429

Eksportkreditt Noreg AS

70

Tilskot, blir redusert med

5 000 000

frå kr 110 000 000 til kr 105 000 000

90

Utlån, blir redusert med

3 200 000 000

frå kr 28 500 000 000 til kr 25 300 000 000

Inntekter

3904

Brønnøysundregistra

1

Gebyrinntekter, blir auka med

15 000 000

frå kr 520 000 000 til kr 535 000 000

3

Refusjonar og inntekter knytt til forvalting av

Altinn-løysinga, blir auka med

9 000 000

frå kr 55 000 000 til kr 64 000 000

3950

Forvalting av statleg eigarskap

71(Ny)

Gebyrinntekter frå lån til SAS-konsernet, blir løyvd med

18 800 000

96

Sal av aksjar, blir auka med

3 117 100 000

frå kr 25 000 000 til 3 142 100 000

5325

Innovasjon Noreg

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

3 800 000 000

frå kr 42 400 000 000 til kr 46 200 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond, blir redusert med

8 800 000

frå kr 10 000 000 til kr 1 200 000

5329

Eksportkreditt Noreg AS

70

Gebyr m.m., blir auka med

55 000 000

frå kr 25 000 000 til kr 80 000 000

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med

3 700 000 000

frå kr 3 300 000 000 til kr 7 000 000 000

5625

Renter og utbyte frå Innovasjon Noreg

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med

45 000 000

frå kr 300 000 000 til kr 255 000 000

5629

Renter frå Eksportkreditt Noreg AS

80

Renter, blir redusert med

95 000 000

frå kr 1 020 000 000 til kr 925 000 000

5656

Aksjar i selskap under NHD si forvalting

85

Utbyte, blir redusert med

40 453 000

frå kr 13 000 153 000 til kr 12 959 700 000