Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Vedta endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2013 19:19

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

500 000

frå kr 158 708 000 til kr 158 208 000

840

Krisetiltak

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med

4 400 000

frå kr 72 240 000 til kr 76 640 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med

1 700 000

frå kr 12 332 000 til kr 10 632 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

30 000 000

frå kr 1 200 000 000 til kr 1 230 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

90 000 000

frå kr 15 040 000 000 til kr 15 130 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir redusert med

277 000

frå kr 31 618 000 til kr 31 341 000

70

Tilskot, blir auka med

277 000

frå kr 20 980 000 til kr 21 257 000

852

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med

7 700 000

frå kr 15 865 000 til kr 8 165 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir auka med

1 900 000

frå kr 69 956 000 til kr 71 856 000

50

Forsking og utvikling, blir redusert med

2 200 000

frå kr 24 948 000 til kr 22 748 000

61

Utvikling i kommunane, blir redusert med

500 000

frå kr 26 446 000 til kr 25 946 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knytte til einslege, mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med

55 000 000

frå kr 1 177 000 000 til kr 1 232 000 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttast under post 21, blir auka med

500 000

frå kr 31 555 000 til kr 32 055 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, blir auka med

25 000 000

frå kr 1 666 047 000 til kr 1 691 047 000

856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

1

Driftsutgifter, blir redusert med

25 000 000

frå kr 199 591 000 til kr 174 591 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med

800 000

frå kr 7 556 000 til kr 6 756 000

79

Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overførast, blir auka med

3 390 000

frå kr 34 499 000 til kr 37 889 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 855 post 1, blir auka med

300 000

frå kr 226 306 000 til kr 226 606 000

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir auka med

21 000 000

frå kr 32 059 000 til kr 53 059 000

865

Forbrukarpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

1 200 000

frå kr 6 571 000 til kr 5 371 000

867

Sekretariatet for Forbrukartvistutvalet og Marknadsrådet

1

Driftsutgifter, blir auka med

1 200 000

frå kr 8 265 000 til kr 9 465 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir redusert med

455 000 000

frå kr 16 885 000 000 til kr 16 430 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

8 000 000

frå kr 358 000 000 til kr 350 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir auka med

15 000 000

frå kr 415 000 000 til kr 430 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 85 000 000 til kr 70 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Inntekter

3856

Barnevernets omsorgssenter for einslege, mindreårige asylsøkjarar

4

Refusjon av ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

15 000 000

frå kr 104 874 000 til kr 89 874 000