Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjett rammeområde 3 (Barne-, likestilling-, og familiedep., kulturdep, kunnskapsdep) romertall I

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2013 19:18

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

134 316 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 589 000

314

Kultur og samfunn

21

Spesielle driftsutgifter

2 200 000

71

Kultur og næringsprosjekter

6 906 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

3 553 000

78

Ymse faste tiltak

18 438 000

79

Til disposisjon

5 343 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

11 280 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 200 000 000

71

Tilskudd til frivilligsentraler

118 474 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

53 751 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

3 213 000

78

Ymse faste tiltak

32 232 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

55 777 000

84

Ungdoms-OL

40 003 000

85

Sjakk-OL

65 000 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

135 195 000

21

Forskning og utredning, kan overføres

11 478 000

51

Fond for lyd og bilde

32 641 000

52

Norges forskningsråd

5 250 000

53

Sametinget

77 202 000

55

Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

48 080 000

56

Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

21 678 000

60

Kulturkort for ungdom

3 900 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

203 500 000

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

227 616 000

75

EUs kulturprogram og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

11 136 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1

29 288 000

78

Ymse faste tiltak

29 365 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

7 284 000

82

Nobels fredssenter

29 537 000

85

Gaveforsterkningsordning

10 000 000

321

Kunstnerformål

1

Driftsutgifter

15 551 000

72

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning

1 000 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

164 223 000

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning

107 263 000

75

Vederlagsordninger

163 708 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Driftsutgifter

17 053 000

50

Kunst i offentlige rom

26 973 000

55

Norsk kulturfond

37 229 000

72

Knutepunktinstitusjoner

6 839 000

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

279 478 000

75

Offentlig rom, arkitektur og design

4 195 000

78

Ymse faste tiltak

46 243 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter

162 098 000

55

Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

154 905 000

56

Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

22 492 000

70

Nasjonale institusjoner

265 154 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

227 668 000

72

Knutepunktinstitusjoner

80 909 000

74

Landsdelsmusikere i Nord-Norge

19 606 000

78

Ymse faste tiltak

120 821 000

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter

75 127 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

58 687 000

55

Norsk kulturfond – ettårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 56

112 272 000

56

Norsk kulturfond – flerårig prosjekttilskudd, kan nyttes under post 55

16 688 000

70

Nasjonale institusjoner

1 031 912 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

467 949 000

72

Knutepunktinstitusjoner

3 991 000

73

Region- og distriktsopera

52 022 000

78

Ymse faste tiltak

153 015 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77

531 785 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 303 000

55

Norsk kulturfond

154 286 000

72

Knutepunktinstitusjoner

2 810 000

73

Noregs Mållag

3 996 000

74

Det Norske Samlaget

14 116 000

75

Norsk Ordbok 2014 og Det Norske Akademis Store Ordbok

22 390 000

76

Ibsenpris m.m.

5 592 000

77

Prosjekt- og utviklingstiltak, kan nyttes under post 1

27 632 000

78

Ymse faste tiltak

68 035 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

52 617 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

9 600 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 035 469 000

78

Ymse faste tiltak

44 124 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

329 845 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 344 000

78

Ymse faste tiltak

7 917 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

155 721 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 572 000

50

Filmfondet, kan nyttes under post 71

405 301 000

51

Audiovisuelle produksjoner

10 509 000

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

39 277 000

73

Regional filmsatsing

56 948 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres

24 917 000

78

Ymse faste tiltak

35 916 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

308 246 000

73

Medieforskning og etterutdanning

17 069 000

75

Tilskudd til samiske aviser

24 983 000

76

Tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner

875 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

1 983 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

45 357 000

339

Lotteri- og stiftelsestilsynet

1

Driftsutgifter

66 436 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 648 000

Totale utgifter

10 107 915 000

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

75 000

3320

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

1 466 000

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Ymse inntekter

117 000

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter

31 367 000

3324

Scenekunstformål

1

Ymse inntekter

500 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

22 100 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

8 932 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

5 889 000

2

Inntekter ved oppdrag

21 000 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

10 470 000

2

Inntekter ved oppdrag

8 572 000

70

Gebyr

10 000 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

1

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS

360 750 000

2

Gebyr – lotterier

6 918 000

4

Gebyr – stiftelser

267 000

7

Inntekter ved oppdrag

7 648 000

Totale inntekter

496 071 000