Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjett rammeområde 2 (Barne-, likestilling-, og familiedep., kulturdep)

Forslaget ble vedtatt 10. desember 2013 19:17

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

220 513 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

15 160 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 286 000

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

130 173 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

159 361 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 399 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter

3 527 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

77 500 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

36 285 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

12 764 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

7 031 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

7 096 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

4 000 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

224 523 000

21

Spesielle driftsutgifter

24 727 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

143 248 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

4 807 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 414 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

15 110 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50

18 159 000

50

Forskning, kan nyttes under post 21

3 025 000

70

Tilskudd

12 319 000

72

Tiltak for lesbiske og homofile

10 411 000

73

Tilskudd til likestillingssentre

6 028 000

79

Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres

3 245 000

849

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

54 035 000

850

Barneombudet

1

Driftsutgifter

13 812 000

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

12 694 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

164 827 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 052 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

85 083 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

6 475 000

50

Forskning og utvikling

27 459 000

60

Kommunalt barnevern

573 356 000

61

Utvikling i kommunene

30 719 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

1 023 534 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

30 149 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet

59 955 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

4 018 612 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 452 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

1 724 359 000

60

Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 1

192 207 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

200 139 000

857

Barne- og ungdomstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

4 356 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

22 456 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

111 000 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

114 259 000

71

Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 21

3 942 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

17 493 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

234 570 000

21

Spesielle driftsutgifter

12 505 000

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser

33 181 000

859

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

7 798 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

107 351 000

51

Markedsportaler

15 673 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

6 917 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 822 000

70

Tilskudd

2 570 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

4 982 000

866

Statens institutt for forbruksforskning

50

Basisbevilgning

26 307 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

9 428 000

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

23 037 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

17 685 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

395 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

435 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

68 000 000

Totale utgifter

45 276 153 000

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

637 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

13 873 000

2

Barnetrygd

3 833 000

60

Kommunale egenandeler

1 078 864 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

108 780 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Diverse inntekter

433 000

3859

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 300 000

Totale inntekter

1 208 720 000