Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2013 20:06

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

206 951 000

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter

217 150 000

70

Norsk Helsenett SF

97 517 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

36 402 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 539 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

56 783 000

70

Tilskudd, kan overføres

15 298 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

1

Driftsutgifter

616 275 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

618 893 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 859 000

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

21 488 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 112 000

74

Skolefrukt, kan overføres

25 856 000

712

Bioteknologinemnda

1

Driftsutgifter

8 847 000

713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

1

Driftsutgifter

22 530 000

715

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

77 715 000

21

Spesielle driftsutgifter

35 332 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

1

Driftsutgifter

47 075 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

86 875 000

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres

16 484 000

70

Andre tilskudd, kan overføres

113 605 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

84 391 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres

6 672 000

70

Smittevern mv., kan overføres

21 093 000

73

Fysisk aktivitet, kan overføres

35 385 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

18 691 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 039 044 000

21

Spesielle driftsutgifter

20 402 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

24 840 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

127 255 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

164 308 000

70

Advokatutgifter

34 056 000

71

Særskilte tilskudd

105 483 000

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter

61 757 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

1

Driftsutgifter

37 692 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

182 294 000

726

Statens helsepersonellnemnd

1

Driftsutgifter

8 234 000

728

Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

1

Driftsutgifter

3 244 000

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

59 691 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 602 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

630 705 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

497 000 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

46 875 111 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

16 499 287 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

12 498 094 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

11 219 609 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

23 124 615 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 349 908 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 083 160 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

549 559 000

82

Investeringslån, kan overføres

1 592 794 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

142 000 000

86

Driftskreditter

510 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

13 252 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

115 854 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

578 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

17 711 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

39 650 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 916 000

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 411 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

74 394 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

16 497 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

232 186 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 251 000

70

Tilskudd

62 908 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

214 192 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

262 888 000

61

Vertskommuner

947 723 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

81 400 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

1 069 550 000

64

Kompensasjon renter og avdrag

1 055 900 000

66

Brukerstyrt personlig assistanse

90 004 000

67

Utviklingstiltak

75 753 000

71

Frivillig arbeid mv.

9 839 000

72

Landsbystiftelsen

70 150 000

73

Særlige omsorgsbehov

21 497 000

75

Andre kompetansetiltak

9 418 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

14 117 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 196 000

50

Samisk helse

5 247 000

60

Forebyggende helsetjenester

62 113 000

61

Fengselshelsetjeneste

135 176 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76

419 108 000

63

Allmennlegetjenester

128 208 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

46 720 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 373 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres

26 309 000

74

Stiftelsen Amathea

16 223 000

763

Rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

50 706 000

61

Kommunalt rusarbeid, kan overføres

447 068 000

71

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

191 013 000

72

Kompetansesentra mv.

94 092 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

75 802 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres

268 643 000

72

Utviklingstiltak, kan overføres

433 415 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres

124 244 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

32 870 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

734 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

24 363 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

179 841 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

323 306 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

71 062 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

52 139 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

17 125 000

70

Tilskudd

36 005 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

29 467 000

61

Turnustjeneste

133 400 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

29 924 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 680 000 000

71

Psykologhjelp

237 000 000

72

Tannbehandling

2 055 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

714 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

8 666 000 000

71

Legeerklæringer

6 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 855 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 848 200 000

71

Egenandelstak 2

165 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

309 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 233 400 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 766 000 000

72

Jordmorhjelp

52 000 000

73

Kiropraktorbehandling

143 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

103 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

14 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

310 000 000

72

Helsetjenester til utlandsboende mv.

175 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

220 000 000

Totale utgifter

157 537 093 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

2

Diverse inntekter

198 751 000

3

Vaksinesalg

99 300 000

3713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

2

Diverse inntekter

214 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

28 280 000

4

Gebyrinntekter

4 486 000

5

Oppdragsinntekter

1 460 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

2

Diverse inntekter

1 847 000

3718

Rusmiddelforebygging

4

Gebyrinntekter

1 710 000

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

2 736 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

24 840 000

4

Gebyrinntekter

3 241 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

50 000 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 326 000

50

Premie fra private

18 400 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

2 500 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

4

Gebyrinntekter

29 021 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2

Diverse inntekter

141 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

404 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

212 000 000

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

2 246 000

4

Registreringsgebyr

102 832 000

6

Refusjonsgebyr

2 829 000

Totale inntekter

1 192 160 000