Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Forslaget ble vedtatt 9. desember 2013 20:04

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 794 462 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 450 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 987 000

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

939 000

71

Diverse tilskudd

25 109 000

72

Hjelp til norske borgere i utlandet

159 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter

47 524 000

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

9 179 000

115

Næringsfremme-, kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

27 954 000

70

Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1

56 758 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 195 697 000

117

EØS-finansieringsordningene

75

EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

1 790 000 000

76

Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres

1 520 000 000

118

Nordområdetiltak m.v.

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

30 841 000

70

Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1

341 905 000

71

Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres

58 750 000

76

Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres

36 248 000

119

Globale sikkerhetstiltak

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

2 000 000

70

Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1

5 000 000

140

Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen

1

Driftsutgifter

1 257 596 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 200 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

233 550 000

144

Fredskorpset

1

Driftsutgifter

44 950 000

150

Bistand til Afrika

78

Regionbevilgning for Afrika, kan overføres

2 180 900 000

151

Bistand til Asia

72

Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres

599 500 000

73

Regionale tiltak og strategiske partnerskap – Asia, kan overføres

50 000 000

78

Regionbevilgning for Asia, kan overføres

285 000 000

152

Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika

78

Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

540 000 000

153

Bistand til Latin-Amerika

78

Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres

184 000 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

1

Driftsutgifter

33 500 000

70

Sivilt samfunn, kan overføres

1 447 000 000

71

Tilskudd til opplysningsarbeid, kan overføres

91 000 000

73

Kultur, kan overføres

89 000 000

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres

182 500 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres

160 000 000

161

Næringsutvikling

70

Næringsutvikling, kan overføres

219 000 000

75

NORFUND – tapsavsetting

307 500 000

162

Overgangsbistand (gap)

70

Overgangsbistand (gap), kan overføres

216 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres

517 500 000

71

Humanitær bistand, kan overføres

2 394 600 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres

348 300 000

164

Fred, forsoning og demokrati

70

Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres

655 900 000

71

ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres

355 000 000

72

Utvikling og nedrustning, kan overføres

163 000 000

73

Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres

335 500 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

1

Driftsutgifter

138 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

190 000 000

70

Forskning og høyere utdanning, kan overføres

333 000 000

71

Faglig samarbeid, kan overføres

415 900 000

166

Miljø og bærekraftig utvikling mv.

70

Ymse tilskudd, kan overføres

5 000 000

71

Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres

23 000 000

72

Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres

208 500 000

74

Fornybar energi, kan overføres

1 290 335 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

2 110 812 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres

313 500 000

169

Globale helse- og vaksineinitiativ

70

Vaksine og helse, kan overføres

1 885 000 000

71

Andre helse- og aidstiltak, kan overføres

380 000 000

72

Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres

500 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

710 000 000

71

FNs befolkningsfond (UNFPA)

431 000 000

72

FNs barnefond (UNICEF)

1 040 000 000

73

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

170 000 000

74

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR)

300 000 000

75

FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

150 000 000

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres

832 800 000

77

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

175 000 000

78

Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres

311 000 000

79

Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres

77 000 000

81

Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres

140 000 000

82

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

95 000 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres

901 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres

854 000 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres

579 500 000

172

Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak

70

Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres

250 000 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

322 780 000

Totale utgifter

35 018 085 000