Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Statsbudsjettet 2014 under rammeområde 7

Forslaget ble vedtatt 6. desember 2013 13:05

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

178 070 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

62 400 000

50

Norges forskningsråd

134 120 000

70

Tilskudd

25 860 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

14 510 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

701 440 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

10 850 430 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 810 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

247 220 000

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres

208 800 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

66 100 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

18 500 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

8 663 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

96 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 016 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

11 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

75 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

83 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

174 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

63 740 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

191 720 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

68 660 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

10 890 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

21

Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres

60 400 000

60

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune

23 800 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

6 210 330 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 207 800 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

41 410 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

36 000 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

85 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

510 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 500 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter

215 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

23 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 800 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

111 600 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 200 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

16 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 960 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

4 130 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer

10 900 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

123 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

300 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

80 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 660 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

420 000 000

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

16 058 000

70

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

171 894 000

71

Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes under post 21

18 937 000

72

Tilskudd

14 490 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-623 822 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

472 993 000

3 Avskrivninger

116 544 000

4 Renter av statens kapital

16 215 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

6 Til reguleringsfond

-23 000 000

-23 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

30 476 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

100 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

10 891 500 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

707 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 381 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

385 000 000

73

Utdanningsstønad

62 000 000

75

Tilskudd til flytting for å komme i arbeid

300 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag

784 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

33 770 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 690 000 000

72

Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning

565 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

310 720 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

1 910 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

33 860 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

390 000 000

72

Legeerklæringer

350 000 000

2655

Uførhet

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

24 035 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

37 010 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

2 285 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

117 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

63 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 800 000 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 690 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

154 700 000

74

Tilskudd til biler

810 000 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

2 597 100 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

235 000 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 180 000 000

78

Høreapparater

475 000 000

79

Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

55 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

59 190 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

110 980 000 000

72

Ventetillegg, overslagsbevilgning

8 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

5 794 500 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 210 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

950 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

98 000 000

74

Utdanningsstønad

500 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

6 000 000

2686

Gravferdsstønad

70

Gravferdsstønad, overslagsbevilgning

197 000 000

Totale utgifter

373 480 975 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

22 110 000

4

Tolketjenester

2 300 000

5

Oppdragsinntekter mv.

52 300 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

23 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

49 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

154 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

97 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

34 050 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

800 000

3640

Arbeidstilsynet

1

Diverse inntekter

1 240 000

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 110 000

5

Tvangsmulkt

2 200 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

19 791 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

10 660 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

Gebyr tilsyn

880 000

3

48 490 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

18 070 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

2 266 000 000

5701

Diverse inntekter

2

Diverse inntekter

570 000 000

3

Hjelpemiddelsentraler m.m.

36 590 000

71

Refusjon ved yrkesskade

844 000 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

310 000 000

80

Renter

1 700 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

2

Dividende

180 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

60 000 000

4

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

6 000 000

Totale inntekter

4 816 491 000