Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

Forslaget ble vedtatt 4. desember 2013 17:30

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 blir løyvd med under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

839 794 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

2 017 161 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

64 546 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

7 471 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger

342 898 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak

615 082 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak og informasjon til au pairer

18 073 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres

110 618 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60

6 977 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

15 497 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

281 637 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

12 413 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

366 955 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 051 000

22

Forskning, kan overføres

20 592 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

29 000 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 166 306 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

505 287 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

21

Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres

15 900 000

62

Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres

30 000 000

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

502 300 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

1

Driftsutgifter

28 200 000

560

Sametinget

50

Sametinget

265 540 000

54

Samefolkets fond

5 000 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

6 403 000

51

Divvun

5 609 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

4 717 000

562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

1

Driftsutgifter

3 370 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 800 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

1

Driftsutgifter

4 450 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 900 000

567

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom, kan overføres

5 050 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

9 213 000

71

Romanifolket/taternes kulturfond

5 000 000

72

Det mosaiske trossamfund

1 000 000

579

Valgutgifter

1

Driftsutgifter

15 800 000

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

3 000 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

21

Kunnskapsutvikling og -formidling

4 700 000

61

Husleietilskudd

2 300 000

70

Boligetablering i distriktene

21 300 000

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

55 000 000

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

366 000 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

495 300 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

21 900 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

74 900 000

79

Tilskudd til tilpasning av bolig

178 500 000

585

Husleietvistutvalget

1

Driftsutgifter

23 300 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

73 500 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

47 500 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 200 000

590

Byutvikling og planlegging

21

Spesielle driftsutgifter

45 170 000

50

Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene

6 400 000

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

18 000 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

42 000 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

515 000

71

Internasjonale organisasjoner

640 000

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

3 600 000

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

191 246 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

38 483 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

41 252 000

50

Norges forskningsråd

6 614 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

5 895 503 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

448 165 000

62

Kommunale innvandrertiltak

209 796 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

1 925 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

51 582 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

2 611 000

73

Tilskudd

4 742 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

29 075 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

11 588 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 659 768 000

823

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

1

Driftsutgifter

6 749 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter

334 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

33 100 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

21 000 000

72

Rentestøtte

10 800 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd

54 800 000

Totale utgifter

20 958 834 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

126 654 000

2

Gebyr for nødvisum

124 000

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

17 945 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter

1 420 302 000

5

Refusjonsinntekter

12 583 000

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

6 977 000

3562

Galdu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

2

Diverse inntekter

1 800 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

2

Diverse inntekter

1 900 000

3585

Husleietvistutvalget

1

Gebyrer

900 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

4

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

31 475 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

156 816 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

30 700 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

158 719 000

5312

Husbanken

1

Gebyrer m.m.

13 000 000

11

Tilfeldige inntekter

8 280 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

6 600 000

5613

Renter fra SIVA SF

80

Renter

21 900 000

5615

Husbanken

80

Renter

3 809 000 000

Totale inntekter

5 825 675 000

Relaterte forslag