Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjettet for 2014 for rammeområde 17

Forslaget ble vedtatt 5. desember 2013 19:31

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter

490 163 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 248 632 000

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

10 472 000

71

Tilskudd til fri programvare

4 500 000

73

Tilskudd til digital kompetanse

3 182 000

74

Tilskudd til IKT-standardisering

725 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

1

Driftsutgifter

4 477 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

19 355 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

172 908 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

33 050 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

41 700 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

2 800 000

73

Tilskudd til kystkultur, kan overføres

9 130 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

23 075 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

148 300 000

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova- prosjektet, kan overføres

89 600 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71

681 000 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 70

35 000 000

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

194 000 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter

63 400 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

9 622 000 000

26

Vegtilsyn

16 000 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

433 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

10 531 700 000

31

Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 150 000 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

18 000 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

427 000 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

380 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

217 250 000

62

Skredsikring fylkesveger, kan overføres

564 000 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

516 100 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

78 300 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres

945 300 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes

763 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

6 056 900 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

112 400 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

8 659 500 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo–Ski, kan overføres

1 349 000 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

3 047 000 000

1354

Statens jernbanetilsyn

1

Driftsutgifter

59 600 000

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

19 200 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 709 794 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

62 930 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

479 860 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

191 120 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

61 980 000

70

Tilskudd Redningsselskapet

78 170 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter

44 410 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

270 000 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter

160 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 300 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

58 900 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

50 000 000

Totale utgifter

51 420 583 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling

142 896 000

2

Variable refusjoner

59 790 000

3

Faste refusjoner

8 784 000

4300

Samferdselsdepartementet

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 400 000

4313

Luftfartstilsynet

1

Gebyrinntekter

138 800 000

4320

Statens vegvesen

1

Salgsinntekter m.m.

172 400 000

2

Diverse gebyrer

317 500 000

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

32 900 000

4350

Jernbaneverket

1

Kjørevegsavgift

33 800 000

2

Salg av utstyr og tjenester mv.

255 800 000

6

Videresalg av elektrisitet til togdrift

291 000 000

7

Betaling for bruk av Gardermobanen

112 400 000

4354

Statens jernbanetilsyn

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

13 000 000

4360

Kystverket

2

Andre inntekter

10 747 000

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

7

Refusjoner og andre inntekter

5 213 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer

152 700 000

51

Fra reguleringsfondet

10 000 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

116 300 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

30 000 000

Totale inntekter

1 906 430 000

Relaterte forslag