Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Finanskomiteens tilrådning rammeområde 21 (Skatter, avgifter og toll), romertall I

Forslaget ble vedtatt 5. desember 2013 19:33

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv.

34 600 000 000

72

Fellesskatt

212 941 200 000

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

1 750 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

67 800 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter

111 900 000 000

74

Arealavgift mv.

1 900 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

4 900 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

70

Avgift

10 000 000

5511

Tollinntekter

70

Toll

2 900 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

195 000 000

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

250 953 000 000

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 540 000 000

5531

Avgift på tobakksvarer mv.

70

Avgift på tobakksvarer mv.

7 000 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

21 160 000 000

72

Årsavgift

10 090 000 000

73

Vektårsavgift

372 000 000

75

Omregistreringsavgift

1 850 000 000

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

166 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

6 100 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel

11 130 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

7 945 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

2 000 000 000

71

Avgift på smøreolje mv.

123 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 400 000 000

71

Svovelavgift

34 000 000

5546

Avgift på sluttbehandling av avfall

70

Avgift på sluttbehandling av avfall

47 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

70

Trikloreten (TRI)

1 000 000

71

Tetrakloreten (PER)

1 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

415 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx

70

Avgift på utslipp av NOx

105 000 000

5550

Miljøavgift på plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

50 000 000

5551

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

1 000 000

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven

10 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

1 250 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

2 050 000 000

5557

Avgift på sukker mv.

70

Avgift på sukker mv.

197 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

1 350 000 000

71

Miljøavgift på kartong

71 000 000

72

Miljøavgift på plast

25 000 000

73

Miljøavgift på metall

55 000 000

74

Miljøavgift på glass

81 000 000

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

7 800 000 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

71

Årsavgift-stiftelser

22 364 000

72

Vederlag TV2

10 509 000

73

Refusjon – Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS

36 887 000

74

Avgift – forhåndskontroll av kinofilm

5 500 000

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

86 870 000

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

70

Legemiddelomsetningsavgift

73 000 000

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek

4 900 000

73

Legemiddelkontrollavgift

75 322 000

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

150 000 000

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

30 655 000

73

Årsavgift Merkeregisteret

9 550 000

74

Fiskeriforskningsavgift

151 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

773 453 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljøverndepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond

12 320 000

71

Jeger- og fellingsavgifter

75 200 000

72

Fiskeravgifter

18 000 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

329 800 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

71

Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging

149 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

297 400 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

122 300 000 000

72

Arbeidsgiveravgift

165 500 000 000

Totale inntekter

1 079 504 930 000