Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Sosialistisk Venstrepartis logo Sosialistisk Venstreparti


Siste forslag fra Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av om norske skatteregler og norsk skattepraksis i tilstrekkelig grad sikrer skillet mellom private formål og forretningsmessige formål og hindrer at bedriftsmidler brukes til private formål uten at de først utbytteskattlegges eller skattlegges på annen egnet måte.
I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer
Stortinget ber regjeringen sikre at alle arbeidsledige som ikke har fått innvilget lønnskompensasjon eller dagpenger innen 1. juli, får et umiddelbart forskudd på 20 000 kroner.
Stortinget ber regjeringen straks opprette en rentekompensasjonsordning for nødvendig utbygging av og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg.
Stortinget ber regjeringen fastsette et mål om at arbeidsledigheten i Norge skal være minst like lav ved utgangen av 2021 som ved utgangen av 2019. .
Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2021 med plan for fullfinansiering av Mo i Rana lufthavn frem til avslutning i 2023. .
Stortinget ber regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for vedlikehold av vann og avløp og komme tilbake med denne i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. .
Stortinget ber regjeringen gjøre kompensasjonsordningen for kulturlivet til overslagsbevilgning, slik at alle arrangører som har rett på kompensasjon, får dette.
Stortinget ber regjeringen etablere en tilskuddsordning for å utløse investeringer i vann og avløp i kommuner med store behov for utbedringer.
Stortinget ber regjeringen sørge for at midlene under kap.
Se alle forslag »

@SVParti