Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Sosialistisk Venstrepartis logo Sosialistisk Venstreparti


Siste forslag fra Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om tiltak mot den økende ulikheten i makt og rikdom i Norge.
Stortinget ber presidentskapet utrede et lobbyregister med tanke på snarlig innføring.
Stortinget ber presidentskapet fremme forslag om å endre forretningsordenen slik at det settes opp et fast tidspunkt for voteringer, eksempelvis kl.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre partiloven slik at plikten til, og tidsfristene for, å innberette bidrag over 10 000 kroner etter lovens § 18, fjerde ledd, også gjelder i ikke-valgår.
Stortinget ber regjeringen for året 2017 øke antallet kvoteflyktninger gjennom FNs kvotemekanisme med 1 500 og øke antallet gjennom den europeiske relokaliseringsmekanismen med 500. .
Stortinget ber regjeringen videreføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg, samt sikre at retningslinjene for å søke om tippemidler gir kommunene tilstrekkelig økonomisk handlingsrom for å bygge og vedlikeholde svømmeanlegg, slik at alle elever når ferdighetsmålene som er satt for svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen.
Stortinget ber regjeringen utrede en differensiert landingsavgift av hensyn til kortbanenettet, med sikte på innføring i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. .
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å fjerne kuttene i barnetillegget for uføre.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre sterkere rett til fast jobb gjennom å reversere svekkelsene av arbeidsmiljøloven som øker muligheten for midlertidige ansettelser.
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan staten kan bidra til teknologioverføringsprogrammer, slik at vi passer på å få brukt kompetansen fossilindustrien har bygget, også i fremtiden.
Se alle forslag »

@SVParti