Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Sosialistisk Venstrepartis logo Sosialistisk Venstreparti


Siste forslag fra Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber presidentskapet, innen høstsesjonens begynnelse 28. september 2018, innføre betalingsparkering i Stortingets garasje, med betalingsfritak for personer som av sikkerhetsmessige hensyn eller som følge av funksjonsnedsettelser må bruke bil, samt sikre at nullutslippskjøretøy betaler maks halv pris av hva fossilbiler skal betale.
Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem en mulig modell for et klimafond for jordbruket i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. .
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2019 legge fram en statistikk over import av økologisk mat og forbruk av norskprodusert økologisk mat i Norge.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en ny økostrategi i forbindelse med statsbudsjettet for 2019 som svarer på Stortingets bestilling fra behandlingen av jordbruksoppgjøret, med sektorvise mål og konkret framdriftsplan.
Stortinget ber regjeringen sørge for at alle ansatte blir sikret virksomhetsoverdragelse dersom nye aktører vinner anbud og overtar togtrafikken i noen av de utlyste eller planlagt utlyste trafikkpakkene på jernbanen.
Stortinget ber regjeringen fremlegge en fullstendig oversikt over hva regjeringens jernbanereform så langt har kostet, og hva som er planlagt brukt videre, og orientere Stortinget om dette.
Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget før eventuelle fremtidige planlagte privatiseringer av drift og vedlikehold på jernbanen gjennomføres.
Stortinget ber regjeringen stoppe den planlagte privatiseringen av drift og vedlikehold av Østfoldbanen.
Stortinget ber regjeringen så snart det er praktisk mulig ferdigstille planene for riksveg 23 på hele strekningen mellom Dagslett og E18. Videre planlegging må skje med utgangspunkt i tverrpolitisk vedtak fattet av Lier kommune, det såkalte Vikeralternativet med lang tunnel, og slik at planleggingstiden kan kortes betydelig ned.
Stortinget ber regjeringen gjennom det offentlige virkemiddelapparatet bidra til realisering av en utslippsfri båtrute i Oslofjorden i samarbeid med berørte fylkeskommuner.
Se alle forslag »

@SVParti