Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Senterpartiets logo Senterpartiet


Siste forslag fra Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen fremme et nytt forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell fra opptrappingsplanen for psykisk helse.
Prop. 12 S (2016–2017) – Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) – sendes tilbake til regjeringen.
Stortinget ber regjeringen etablere beredskapslagring av matkorn.
Stortinget ber regjeringen vurdere om man gjennom tilskuddsordningene kan innføre insitamenter for å bedre ivareta hensynet til god dyrevelferd.
Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lov om god handelsskikk.
Stortinget ber regjeringen stramme inn konsesjonsloven, slik at selskapseierskap på gårdsbruk ikke gir konsesjon.
Stortinget ber regjeringen gjeninnføre en tydelig strukturprofil på areal- og husdyrtilskuddene, med et øvre tak, slik at det legges til rette for matproduksjon over hele landet.
Stortinget ber regjeringen legge fram en nasjonal strategi for økt selvstendig norsk matproduksjon, der mat produsert fra importert fôr ikke medregnes som en del av selvforsyningsgraden.
Stortinget ber regjeringen gjøre rede for arbeidet med en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge i samband med forslaget til revidert budsjett for 2017, og presentere en tidsplan for framdriften.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har ikke Stortingets tillit.
Se alle forslag »

@Senterpartiet