Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Senterpartiets logo Senterpartiet


Siste forslag fra Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av om norske skatteregler og norsk skattepraksis i tilstrekkelig grad sikrer skillet mellom private formål og forretningsmessige formål og hindrer at bedriftsmidler brukes til private formål uten at de først utbytteskattlegges eller skattlegges på annen egnet måte.
Stortinget ber regjeringen så snart som mulig og senest innen utgangen av 2020 i forskrifts form fastsette bestemmelser som gjør det tydelig at omgåelsesregelen (skatteloven § 13-2) kommer til anvendelse når midler som ikke er blitt gjenstand for utbytteskattlegging, ellers ville kunne benyttes til private formål.
I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at lokal byggherres fremforhandlede kontrakt benyttes for utbygging av ny lufthavn i Mo i Rana, og der Rana kommunes bidrag på 450 mill. kroner inngår i finansiering av første fase.
Stortinget ber regjeringen unnta foretak som eier fiskefartøy registrert i Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) fra kravet om å ha ansatte i kompensasjonsordningen for næringsdrivende med stort omsetningsfall.
Stortinget ber regjeringen endre kravene knyttet til § 3-1 femte ledd i forskriften om kompensasjonsordningen for næringsdrivende med stort omsetningsfall, slik at krav om ytterligere kontrollhandlinger unntas i de tilfeller der ekstern autorisert regnskapsfører har utført løpende bokføring og/eller utarbeidet pliktig regnskapsrapporter for perioden.
Stortinget ber regjeringen endre mandatet for Enova, slik at Enova kan gi støtte til teknologier som har eksistert lenge men som er markedsmessige umodne og der volumene foreløpig er små, slik som for eksempel investeringsstøtte til teknologi som brukes til produksjon og anvendelse av fornybart hydrogen.
Stortinget ber regjeringen støtte initiativet om X-games 2021 med planene om sommersporter i Håkons Hall og vintersporter i Hafjell, og legge frem forslag om bevilgning til dette i statsbudsjettet for 2021. .
Stortinget ber regjeringen utrede en rettighetsbasert lønnstilskuddsordning for arbeidsgivere som ansetter folk med delvis arbeidsevne, som inkluderer nye eller tidligere personer som er ferdig avklart gjennom AAP-ordningen.
Stortinget ber regjeringen forlenge det midlertidige fritaket for lufthavnavgifter ut året og ber regjeringen komme tilbake med en nærmere vurdering av behov for kompensasjon av Avinor i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. .
Se alle forslag »

@Senterpartiet