Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Senterpartiets logo Senterpartiet


Siste forslag fra Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet alle steder inntil et fullgodt alternativ er på plass.
Stortinget ber regjeringen konsekvensutrede utfasingen av kobbernettet.
Stortinget ber regjeringen utrede betydningen av henholdsvis nasjonalt og statlig eierskap til infrastrukturen for digital elektronisk kommunikasjon i Norge.
Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet inntil en konsekvensutredning er gjennomført.
Dokument 12:44 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 49 (delegering) – bifalles.
Dokument 12:40 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad og Kjersti Toppe om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) – alternativ 2 – bifalles.
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreta en gjennomgang av tilstanden for veidekker på riksveinettet, og i den forbindelse vurdere økte bevilgninger til vedlikehold av veidekker.
Stortinget samtykker i at regjeringen kan gå til anskaffelse av inntil 100 nye lokaltog innenfor en kostnadsramme på 14 000 mill. kroner.
I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer
Stortinget ber regjeringen se til at kompetansemål som bidrar til økt kunnskap om det organiserte arbeidslivet, blir ivaretatt i relevante læreplaner.
Se alle forslag »

@Senterpartiet