Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rødts logo Rødt


Siste forslag fra Rødt

Stortinget ber regjeringen i kompensasjonsordningen for næringslivet inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksveg- og fylkesvegsamband.
Stortinget ber regjeringen sikre at kompensasjonsordningen for næringslivet ikke gir støtte til selskaper som driver med eiendomsutleie og lar utleieleiligheter stå tomme, heller enn å leie ut til redusert pris.
Stortinget ber regjeringen om å bruke husleieloven § 4-6 om å fastsette maksimalsatser for bestemte leieforhold til 20 pst. reduksjon fra nivået 1. mars 2021, for utleieselskap og utleiere med over 2 sekundærboliger.
Stortinget ber regjeringen innføre krav som sikrer at støtten går til ansatte og ikke aksjonærer, slik som begrensninger på utbytte, aksjetilbakekjøp, bonuser og lederlønninger, samt oppsigelser.
Stortinget ber regjeringen innføre seriøsitetskrav i en fremtidig lønnsstøtteordning.
Stortinget ber regjeringen utelukke bemanningsselskaper fra lønnsstøtteordningen.
Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste at virksomheter som mottar støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med stønadsmåned mars, forplikter seg til ikke å betale ut bonuser, kjøpe tilbake egne aksjer, eller øke lederlønninger eller styrehonorarer i 2021. .
Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste at virksomheter som mottar støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med stønadsmåned mars, forplikter seg til ikke å betale ut utbytte i 2021. Som del av forskriften bes regjeringen gi en mulighet for unntak fra dette utbytteforbudet i helt særskilte tilfeller etter søknad.
Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste at virksomheter som mottar støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med stønadsmåned mars, forplikter seg til ikke å erstatte fast ansatte og permitterte med innleie og midlertidig ansatte.
Se alle forslag »

@raudt