Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rødts logo Rødt


Siste forslag fra Rødt

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av om norske skatteregler og norsk skattepraksis i tilstrekkelig grad sikrer skillet mellom private formål og forretningsmessige formål og hindrer at bedriftsmidler brukes til private formål uten at de først utbytteskattlegges eller skattlegges på annen egnet måte.
I I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer
Stortinget ber regjeringen sikre at alle arbeidsledige som ikke har fått innvilget lønnskompensasjon eller dagpenger innen 1. juli, får et umiddelbart forskudd på 20 000 kroner.
Stortinget ber regjeringen om å trekke tilbake lånebevilgningen til Nye Oslo universitetssykehus, fram til gruppen som skal se på akuttmedisinsk beredskap i nye Oslo universitetssykehus har ferdigstilt arbeidet sitt, og det er gjort en økonomisk vurdering av tilleggsbestillinger etter konseptutredelsen.
Stortinget ber regjeringen om igjen å organisere renholdet i forsvarssektoren i Forsvarets egen regi.
I? I Stortingets vedtak 31. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 21. mars 2020 om endring i Stortingets vedtak 13. desember 2019 om merverdiavgift (kap.
Stortinget ber regjeringen utvide ordningen med at dagpengene økes til 80 pst. av dagpengegrunnlaget opp til 3 G, deretter 62,4 pst. av dagpengegrunnlaget over 3 G og opp til 6 G, til å gjelde alle dagpengemottakere.
Stortinget ber regjeringen om å sikre at deponiordningen for vask og utlevering av kroppsnært tøy i Hæren i Nord-Norge gjenopprettes.
Stortinget ber regjeringen om å sikre at prisen for tannbehandling ikke øker som følge av merkostnader til smittevern.
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 legge frem sak om opprettelsen av et sekstimersdagsfond for gjennomføring av pilotprosjekter med kortere arbeidstid i kommunal regi som et tiltak for økt sysselsetting og bedre arbeidsforhold.
Se alle forslag »

@raudt