Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Miljøpartiet De Grønnes logo Miljøpartiet De Grønne


Siste forslag fra Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen gjennomgå den skaden oppdrettsvirksomheten har gjort på havmiljøet, iverksette tiltak for å gjenoppbygge reduserte bestander langs kysten, og trappe opp forskningen på området vesentlig.
Stortinget ber regjeringen forby dumping i hav og fjorder av lusemidler, kjemikalier og legemidler fra oppdrettsanlegg.
Stortinget ber regjeringen sørge for at 'trafikklyssystemet' krever reduksjon i antall fisk når økt dødelighet fra all menneskelig påvirkning overstiger 10 pst. .
Stortinget ber regjeringen i samarbeid med oppdrettsindustrien legge frem en plan for overgang til lukket teknologi på alle oppdrettsanlegg som i dag opererer med åpne merder.
Stortinget ber regjeringen kun tildele nye oppdrettskonsesjoner basert på lukket teknologi.
I I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon gjøres følgende endringer
Stortinget ber regjeringen utforme forslag til en egen lov for å ta vare på Bymarka i Trondheim etter mal fra markaloven.
Stortinget ber regjeringen utrede vern av følgende vassdrag og komme tilbake til Stortinget med forslag om varig vern av Gjengedalsvassdraget, Skurvedalsåna, Messingåga, Nundalselvi, Tvinna, Vinda og Hovda
§ 10 nytt sjette ledd skal lyde.
Stortinget ber Stortingets presidentskap søke råd gjennom Open Government Partnership om hvordan Stortinget kan vise større åpenhet, blant annet i forbindelse med gjennomgangen av gruppetilskuddet.
Se alle forslag »

@Partiet