Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Miljøpartiet De Grønnes logo Miljøpartiet De Grønne


Siste forslag fra Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen evaluere bruken av ruskontrakter.
Stortinget ber regjeringen om å utvide rusreformutvalget til å inkludere flere brukerstemmer, også nåværende brukere, for å best mulig ivareta deres hensyn.
Stortinget ber regjeringen utvide rusreformutvalgets mandat til også å vurdere regulert omsetning av lettere rusmidler som i dag er illegale, for å sikre en best mulig reform for brukerne.
Stortinget ber regjeringen, i en overføring av ansvaret for rusbrukere fra justissektoren til helsetjenesten, trappe opp arbeidet for å.
Stortinget ber regjeringen vurdere å etablere et fond med formål om å gi fylkeskommuner økonomisk støtte når infrastruktur har blitt skadet som følge av flom, skred, oversvømmelse eller annen naturskade.
Stortinget ber regjeringen om å øke innsatsen for skredsikring på fylkesveier og riksveier i kommende statsbudsjetter.
Stortinget ber regjeringen ta med forholdet til kommunene i arbeidet med å gjennomgå regelverk for kompensasjon, kartlegging og utarbeidelse av statlig strategi i tilknytning til beredskap, og økonomiske konsekvenser ved flom, ras og naturskade.
Stortinget ber regjeringen følge opp anbefalingene fra NVE om å bevilge minst 200 mill. kroner ekstra til sikringstiltak mot flom og skred over en tiårsperiode sammenlignet med bevilgningene i 2015. .
Stortinget ber regjeringen innføre kostnader knyttet til naturinngrep som et avgjørende kriterium ved vurdering av hvorvidt NorthConnect bør gis konsesjon til utbygging av en kabel til Skottland.
Stortinget ber regjeringen fremlegge en ny handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading, inkludert forebygging av selvmord blant pasienter innlagt i eller nylig utskrevet fra psykisk helsevern.
Se alle forslag »

@Partiet