Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Miljøpartiet De Grønnes logo Miljøpartiet De Grønne


Siste forslag fra Miljøpartiet De Grønne

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av om norske skatteregler og norsk skattepraksis i tilstrekkelig grad sikrer skillet mellom private formål og forretningsmessige formål og hindrer at bedriftsmidler brukes til private formål uten at de først utbytteskattlegges eller skattlegges på annen egnet måte.
Stortinget ber regjeringen så snart som mulig og senest innen utgangen av 2020 i forskrifts form fastsette bestemmelser som gjør det tydelig at omgåelsesregelen (skatteloven § 13-2) kommer til anvendelse når midler som ikke er blitt gjenstand for utbytteskattlegging, ellers ville kunne benyttes til private formål.
Stortinget ber regjeringen sikre at alle arbeidsledige som ikke har fått innvilget lønnskompensasjon eller dagpenger innen 1. juli, får et umiddelbart forskudd på 20 000 kroner.
Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2021 øke kravet til andel avansert biodrivstoff innenfor omsetningskravet til et nivå som sikrer at konvensjonelt biodrivstoff utgjør maksimalt 6 pst., for å unngå bruk av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på ytterligere 1 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.
Stortinget ber regjeringen utarbeide en ordning med grunnlønn basert på en årsinntekt på 2 G, som kan utbetales umiddelbart i perioder med lang saksbehandlingstid og forsinket utbetaling av ytelser.
Stortinget ber regjeringen legge fram en endelig analyse av samlede økonomiske konsekvenser av koronapandemien for kommunesektoren i 2020 i revidert nasjonalbudsjett 2021/kommuneproposisjonen 2022. .
Stortinget ber regjeringen øke delkravet for avansert biodrivstoff fra 1. juli 2020 ut over det foreslåtte kravet om 6,1 pst., for å redusere risikoen for innblanding av biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
Stortinget ber regjeringen endre reglene for å få kompensasjon som sesongvirksomhet i kultursektoren, slik at ordningen treffer bedre, blant annet ved å fjerne kravet til at aktiviteten foregår utendørs, og ved å senke 80 pst.-kravet til andel av omsetningen innenfor en periode på maksimalt seks måneder.
Stortinget ber regjeringen endre vilkårene for regjeringens kompensasjonsordning slik at den bedre treffer behovene til barne- og ungdomsfrivilligheten, slik at betydelig flere av LNU medlemsorganisasjoner enn i dag får mulighet til å søke kompensasjon for tapte inntekter pga.
Se alle forslag »

@Partiet