Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Fremskrittspartiets logo Fremskrittspartiet


Siste forslag fra Fremskrittspartiet

Stortinget ber regjeringen gjennom trepartssamarbeidet ta opp hvordan det kan sikres at ansatte i private barnehager uten tariffavtaler har gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.
Stortinget ber regjeringen i forhandlingsmandatet for CO2-fondet, vurdere hvordan fondet kan bidra til ytterligere utslippsreduksjoner i innenriks sjøfart, hvor også Kystruta er inkludert.
Stortinget ber regjeringen sørge for at Enova har relevante og treffsikre virkemidler innrettet mot en mer energi- og klimavennlig skipsfart, blant annet skip i kystrutefart, slik at energi- og klimaeffektive løsninger i skipsfarten kan tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt.
I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endring
Stortinget ber regjeringen legge til rette for å åpne ett til to områder for fornybar energiproduksjon til havs, og legge til rette for søknader om demonstrasjonsprosjekter for flytende vindkraft.
Ikke vedta representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018.
Ikke vedta representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen.
Stortinget ber regjeringen utrede nærmere forslagene til lovendringer som framgår av Innst.
Stortinget ber regjeringen utrede et forslag til en statlig pleielønn til erstatning for folketrygdens hjelpestønad og pleiepenger og den kommunale omsorgsstønad.
Stortinget ber regjeringen iverksette en uavhengig helhetlig utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.
Se alle forslag »

@frp_no