Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Fremskrittspartiets logo Fremskrittspartiet


Siste forslag fra Fremskrittspartiet

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til ny lov om voldsoffererstatning og legge denne frem for Stortinget i løpet av 2020. .
Ikke vedta representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om offentlig eierskap til vindkraften.
Ikke vedta representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Else-May Botten Norderhus og Runar Sjåstad om norsk satsing på havvindindustri.
Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften.
I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker gjøres følgende endringer
Dokument 12:17 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen og Heidi Nordby Lunde om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) – alternativ 2 – bifalles.
Arveloven § 43 nytt siste ledd skal lyde.
Ikke vedta representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å innføre straffebestemmelser i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.
Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone.
Stortinget samtykker i at økt bevilgning på 6 mill. kroner over kap.
Se alle forslag »

@frp_no