Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Arbeiderpartiets logo Arbeiderpartiet


Siste forslag fra Arbeiderpartiet

Stortinget ber regjeringen sikre at mest mulig av de budsjettmidlene som Stortinget bevilger til politiet, blir tilført driftsrammene til politidistriktene, og at pengebruken i Politidirektoratet begrenses.
Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg som skal gjennomføre en grundig analyse av politiets bemannings- og ressursbehov ut ifra oppgaveutviklingen i de senere år og analyser av politiets forventede framtidige oppgaver.
Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende budsjettramme legge til rette for at det ikke benyttes dublering i kriminalomsorgen.
I den nye handlingsplanen for økt likestilling i norsk film skal følgende virkemidler være inkludert
Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om innføring av medfinansieringsordningen, jamfør direktivet om audiovisuelle medietjenester artikkel 13. .
Stortinget ber regjeringen sørge for at Norsk filminstitutt legger fram en mer forpliktende handlingsplan for økt likestilling i norsk film, samt stille krav til jevnlig rapportering på måloppnåelse.
Stortinget ber regjeringen sette et mål om 50/50 kvinner og menn i nøkkelposisjoner foran og bak kamera i norsk film, til erstatning for 40/60-målet.
Stortinget ber regjeringen styrke filmregionene økonomisk.
Stortinget ber regjeringen styrke Filmfondet økonomisk.
I den nye handlingsplanen for økt likestilling i norsk film skal følgende virkemidler være inkludert
Se alle forslag »

@Arbeiderpartiet