Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Arbeiderpartiets logo Arbeiderpartiet


Siste forslag fra Arbeiderpartiet

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en vurdering av om norske skatteregler og norsk skattepraksis i tilstrekkelig grad sikrer skillet mellom private formål og forretningsmessige formål og hindrer at bedriftsmidler brukes til private formål uten at de først utbytteskattlegges eller skattlegges på annen egnet måte.
Stortinget ber regjeringen så snart som mulig og senest innen utgangen av 2020 i forskrifts form fastsette bestemmelser som gjør det tydelig at omgåelsesregelen (skatteloven § 13-2) kommer til anvendelse når midler som ikke er blitt gjenstand for utbytteskattlegging, ellers ville kunne benyttes til private formål.
Stortinget ber regjeringen sikre at personer som fortsatt står uten vedtak om lønnskompensasjon eller dagpenger den 30. juni får tilgang til en forskuddsordning frem til de får behandlet sine søknader.
Endringa under I tek til å gjelde straks.
Vedtak om en endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft I I Stortingets vedtak 13. desember 2019 om avgift på elektrisk kraft for budsjettåret 2020 (kap.
Oppheving av anmodningsvedtak Vedtakene nr. 35 og 36, 20. november 2018 oppheves.
Restverdisikring for oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap.
Endring i postbetegnelse Stortinget samtykker i at kap.
Garantifullmakter Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan.
Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakt) Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2020 kan foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt ut over gitt bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under alminnelig garantiordning overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 10 000 mill. kroner.
Se alle forslag »

@Arbeiderpartiet