Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Arbeiderpartiets logo Arbeiderpartiet


Siste forslag fra Arbeiderpartiet

Stortinget ber regjeringen fremme et nytt forslag om en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell fra opptrappingsplanen for psykisk helse.
Prop. 12 S (2016–2017) – Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) – sendes tilbake til regjeringen.
Stortinget ber regjeringen etablere beredskapslagring av matkorn.
Stortinget ber regjeringen vurdere om man gjennom tilskuddsordningene kan innføre insitamenter for å bedre ivareta hensynet til god dyrevelferd.
Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lov om god handelsskikk.
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer
Stortinget ber regjeringen utrede en indikativ fordelingsnøkkel som kan sikre en forutsigbar prioritering av langsiktig fattigdomsorientert bistand og fremme forslag om en slik «bistandsnøkkel» i budsjettproposisjonen for 2018 i sammenheng med omlegging av budsjettstrukturen.
Stortinget ber regjeringen styrke koordinatorrollen i form av forpliktende, nasjonale krav både til koordinerende enhet og til koordinatorrollen, og gjennom styrket myndighet til å sikre gjennomføring av tverrfaglige tiltak og individuell plan.
Stortinget ber regjeringen utrede en lovfesting av kommunenes plikter overfor barn som pårørende.
Stortinget ber regjeringen utrede de økonomiske konsekvensene av en felles minstesats for ordningen med omsorgsstønad, samt utrede nasjonale retningslinjer med tanke på å få til større geografisk likhet i ordningen.
Se alle forslag »

@Arbeiderpartiet