Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65316

Sist oppdatert: 2016-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 S (2015-2016), Innst. 382 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter,2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7698 13. jun 2016 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
7699 13. jun 2016 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av Sp. Nei 12% (20/165) 88% (145/165) 2% (4/169)
7700 13. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF og SV. Nei 18% (29/165) 82% (136/165) 2% (4/169)
7701 13. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 82% (136/165) 18% (29/165) 2% (4/169)