Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 17 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti Vest-Agder
Søttar, Hanne Dyveke Fremskrittspartiet Nordland
Steffensen, Roy Fremskrittspartiet Rogaland
Solberg, Torstein Tvedt Arbeiderpartiet Rogaland
Gudmundsen, Kent Høyre Troms
Arnstad, Marit Senterpartiet Nord-Trøndelag
Schytz, Solveig Venstre Akershus
Kristensen, Turid Høyre Akershus
Sandberg, Nina Arbeiderpartiet Akershus
Fagerås, Mona Sosialistisk Venstreparti Nordland
Strand, Marit Knutsdatter Senterpartiet Oppland
Tybring-Gjedde, Mathilde Høyre Oslo
Asphjell, Jorodd Arbeiderpartiet Sør-Trøndelag
Melby, Guri Venstre Oslo
Emblemsvåg, Marianne Synnes Høyre Møre og Romsdal
Olsen, Stine Margrethe Knutsdatter Fremskrittspartiet Telemark
Keshvari, Mazyar Uavhengig representant Oslo

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren Til behandling
16. des 2020 Representantforslag om et krafttak mot lærermangel i skolen Til behandling
13. des 2020 Representantforslag om å sikre tradisjons- og håndverksfag som bærere av norsk kulturarv Til behandling
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
6. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og romertall II) Behandlet
6. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
6. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om skole uten profitt Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om barnehager for barna, ikke eiendomsspekulasjon Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager Behandlet
2. nov 2020 Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning Til behandling
15. okt 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven) Behandlet
8. jun 2020 Kompetansereformen - Lære hele livet Behandlet
1. jun 2020 Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) Behandlet
13. mai 2020 Endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon) endringer i friskolelova § 3-1 og utdanningsstøtteloven Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole Behandlet
9. mar 2020 Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om gratis skolemat til alle Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om en bred kompetansereform for arbeidslivet Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om kulturskolen for alle Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S Behandlet
3. jun 2019 Endringer i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov Behandlet
18. feb 2019 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
4. des 2018 Representantforslag om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste Behandlet
21. nov 2018 Representantforslag om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad Behandlet
12. nov 2018 Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om å gi bibelskoleelver to tilleggspoeng Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om tillitsreform i skolen Behandlet
4. jun 2018 Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar) Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler og andre offentlige rom Behandlet
30. mai 2018 Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene Behandlet
23. mai 2018 Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Behandlet
23. mai 2018 Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om lærermangel Behandlet
25. apr 2018 Representantforslag om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om at det skal være pålagt at nettbrett/PC eller lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolen Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om studentombud Behandlet
28. feb 2018 Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om kompetansekrav for undervisning uten tilbakevirkende kraft Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å sikre at lærere som er utdannet før 2014, fortsatt beholder full undervisningskompetanse Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om flere lærere i skolen - mer likeverdig og tilpasset opplæring for elevene Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å innføre lærernorm, at nye kompetansekrav ikke gis tilbakevirkende kraft, og endre karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanningen Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
18. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
18. des 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om endring om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet