Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 16 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Hoksrud, Bård Fremskrittspartiet Telemark
Olsen, Ingalill Arbeiderpartiet Finnmark
Finstad, Jonny Høyre Nordland
Hansen, Øystein Langholm Arbeiderpartiet Rogaland
Abrahamsen, Solveig Sundbø Høyre Telemark
Jegstad, Nils Aage Høyre Akershus
Myrli, Sverre Arbeiderpartiet Akershus
Nævra, Arne Sosialistisk Venstreparti Buskerud
Johnsen, Tor André Fremskrittspartiet Hedmark
Orten, Helge Høyre Møre og Romsdal
Mossleth, Siv Senterpartiet Nordland
Leirtrø, Kirsti Arbeiderpartiet Sør-Trøndelag
Gunnes, Jon Venstre Sør-Trøndelag
Stordalen, Morten Fremskrittspartiet Vestfold
Olsen, Dagfinn Henrik Fremskrittspartiet Nordland
Fasteraune, Bengt Senterpartiet Oppland

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Representantforslag om opprettelse av et ekspertutvalg som skal utrede mulige varige konsekvenser for reisevaner og trafikkprognoser innen samferdselssektoren av pandemien Til behandling
17. des 2020 Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand - Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder Til behandling
14. des 2020 Representantforslag om å hindre Wizz Air i å fly innenriks i Norge så lenge de aktivt motarbeider fagorganisering og kollektive forhandlinger og driver med sosial dumping Til behandling
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Auka finansieringsbehov og revidert framdriftsplan for E39 Rogfast i Rogaland og justering i vedtekne rammer for rv 13 Ryfast i Rogaland Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Utbygging og finansiering av E39 på strekninga Lønset-Hjelset i Møre og Romsdal og endra kostnadsrammer i tre vegprosjekt Behandlet
10. des 2020 Representantforslag om opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre Til behandling
9. des 2020 Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om konseptvalgutredning (KVU) av arm til Bergen fra E134 Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner Behandlet
30. nov 2020 Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
30. nov 2020 Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy) Behandlet
30. nov 2020 Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa - Gran grense inkl. Jaren - Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om forenklinger for bobiler i Norge Behandlet
26. nov 2020 Representantforslag om en bedre båt- og fergepolitikk Behandlet
26. nov 2020 Representantforslag om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om fjerne kommuners rett til å kreve inn piggdekkgebyr på riksvei Til behandling
23. nov 2020 Representantforslag om at forpliktelser knyttet til godstransport og lokal passasjertrafikk med kystruten omgående opprettholdes med minimum 50 prosent av kapasiteten Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å utarbeide en ny nasjonal sykkelstrategi Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om en kriseplan for norsk luftfart ut 2021 Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om tiltak for en seriøs og bærekraftig luftfart Til behandling
16. nov 2020 Representantforslag om tiltak for å hindre eller begrense etablering i Norge for nye luftfartsselskaper som ikke følger norsk arbeidsrettslig lovgivning Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om at Statens vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om å opprette Nye Baner AS Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om fungerende person- og varetransport i distriktene Behandlet
11. jun 2020 Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om transporttiltak i krisetid Behandlet
8. jun 2020 Nokre saker om luftfart, veg og post Behandlet
4. jun 2020 Representantforslag om å sikre fremdrift i prosjektet E39 Rogfast Behandlet
1. jun 2020 Noen saker om jernbane Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om bedre flytilbud på kortbanenettet Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94 Behandlet
25. mai 2020 Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff Behandlet
25. mai 2020 Endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. - utsatt iverksettelse) Behandlet
14. mai 2020 Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
11. mai 2020 Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke Til behandling
11. mai 2020 Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om fergealternativ på E39 Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om større bruk av to- og trefelts veier i stedet for firefelts motorveier Behandlet
15. apr 2020 Endringer i luftfartsloven (akkreditering) Behandlet
15. mar 2020 Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 Behandlet
15. mar 2020 Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 Behandlet
15. mar 2020 Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om endring av Statens vegvesens vegnormaler for gang- og sykkelveg Behandlet
2. mar 2020 Endringer i vegtrafikkloven (opplæring) Behandlet
6. jan 2020 Representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
3. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger Behandlet
19. jun 2019 Redegjørelse av samferdselsministeren om anbudsrunden for Sørlandsbanen Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier Behandlet
19. jun 2019 Nokre saker om veg, jernbane og post Behandlet
18. jun 2019 Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv - Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland Behandlet
18. jun 2019 Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen - Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa Behandlet
18. jun 2019 Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg - Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om barnevennlig transport i by og bygd Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om lik tilgang på kommunikasjonstjenester i hele landet Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg Behandlet
4. jun 2019 Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon) Behandlet
4. jun 2019 Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss) Behandlet
3. jun 2019 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
3. jun 2019 Tillegg til Prop. 86 L (2018-2019) om lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i postloven (antall omdelingsdager) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter Behandlet
4. mar 2019 Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.) Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om bedre sikkerhet på sjøen Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter)tr Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2018 Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter) Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog Behandlet
28. nov 2018 Representantforslag om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39 Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
28. nov 2018 Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen, med tilknyttede rettsakter Behandlet
19. nov 2018 Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum - Bolna, i Nordland Behandlet
19. nov 2018 Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø - Seljord i Telemark Behandlet
19. nov 2018 Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold Behandlet
13. jun 2018 Representantforslag om å sikre virksomhetsoverdragelse for de ansatte i jernbanen Behandlet
13. jun 2018 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar Behandlet
13. jun 2018 Representantforslag om å stanse privatisering av drift og vedlikehold på Østfoldbanen Behandlet
6. jun 2018 Representantforslag om behovsvurdering og utforming av helseattest for bilførarar over 75 år Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om eit betra flytilbod i heile landet gjennom endring i luftfartsavgiftene Behandlet
28. mai 2018 Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim - Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag Behandlet
28. mai 2018 Oslopakke 3 trinn 2 Behandlet
28. mai 2018 Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum i Buskerud og Oppland Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om smarte byer Behandlet
14. mai 2018 Gjennomføring av rv 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om forsøk med blokkjeder i det offentlige Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om å sørge for at fagansvar for planlegging av havner og farleder skal ligge hos Kystverket Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet Behandlet
11. apr 2018 Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) (Lov-delen) Behandlet
11. apr 2018 Samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014 (S-delen) Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om å utføre en mulighetsstudie angående bruk av ny teknologi kalt Hyperloop til transport av fisk og personer Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om tryggere og sikrere veitrafikk ved bruk av alkolås Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog Behandlet
19. mar 2018 Endringer i vegtrafikkloven (alkolås) Behandlet
19. mar 2018 Miljøpakke Trondheim trinn 3 - forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om at fylkeskommunene kan stille miljøkrav i anbud til kommersielle bussruter Behandlet
19. des 2017 Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland Behandlet
19. des 2017 Representantforslag om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen-Kirkenes for perioden 2021-2030 Behandlet
19. des 2017 Representantforslag om å endre anbudet på Kystruten Bergen-Kirkenes Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
27. nov 2017 Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden i Oppland Behandlet
27. nov 2017 Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy Behandlet
27. nov 2017 Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.) Behandlet
27. nov 2017 Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland Behandlet
18. jun 2017 Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 - forlenging av bompengeordninga Behandlet
18. jun 2017 Oslopakke 3 - revidert avtale for perioden 2017-2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om bymiljøavtaler Behandlet
18. jun 2017 Nasjonal transportplan 2018-2029 Behandlet
18. jun 2017 Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal Behandlet
18. jun 2017 Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar Behandlet
18. jun 2017 Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 Behandlet
18. jun 2017 Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest - Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbane Behandlet
18. jun 2017 Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene - Korporalsbrua i Sør-Trøndelag Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om lyntogutbygging i Noreg Behandlet
14. jun 2017 Verksemda til Avinor AS Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig luftfartsstrategi Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om taxinæringen Behandlet
11. jun 2017 Endringar i luftfartslova (restriksjonsområde) Behandlet
11. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719 Behandlet
11. jun 2017 Endringer i vegtrafikkloven Behandlet
22. mai 2017 Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen Behandlet
22. mai 2017 Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.) Behandlet
22. mai 2017 Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer) Behandlet
22. mai 2017 Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane) Behandlet
2. apr 2017 Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum - Skaret i Akershus og Buskerud Behandlet
2. apr 2017 Lov om taubaner (taubaneloven) Behandlet
2. apr 2017 Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven) Behandlet
2. apr 2017 Finansiering av prosjektet fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger - Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord Behandlet
2. apr 2017 Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis) Behandlet
29. mar 2017 Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om endring av førerforskriften, jf. jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 6 Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om 50 pst. statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til Linderud i Oslo Behandlet
29. mar 2017 Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering Behandlet
6. mar 2017 Trafikksikkerhetsarbeidet - samordning og organisering Behandlet
6. mar 2017 Endringer i ekomloven Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om å analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna Behandlet
6. mar 2017 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om et åpent internett og mobiltermineringstakster Behandlet
6. mar 2017 Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
12. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
30. nov 2016 Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.) Behandlet
30. nov 2016 Endringar i veglova (Vegtilsynet) Behandlet
30. nov 2016 Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren) Behandlet
30. nov 2016 Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg) Behandlet
28. nov 2016 Postsektoren i endring Behandlet
28. nov 2016 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy Behandlet
28. nov 2016 På rett kurs. Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip Behandlet
28. nov 2016 Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Behandlet
28. nov 2016 Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet Behandlet
13. jun 2016 Bompengefinansiering av E18 Rugtvedt - Dørdal i Telemark Behandlet
13. jun 2016 Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane Behandlet
13. jun 2016 Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen - Moelv i Hedmark Behandlet
9. jun 2016 Endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg) Behandlet
1. jun 2016 Representantforslag om å sikre bredbåndstelekommunikasjon i nordområdene Behandlet
1. jun 2016 Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv. Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om ny organisering av fergesamband gjennom etablering av statlig selskap Behandlet
29. mai 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv. Behandlet
29. mai 2016 Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand - Arendal i Aust-Agder Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om et klimaforlik for transportsektoren med 49 forslag for 50 prosent klimakutt basert på Miljødirektorates rapport: "Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030. Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling" Behandlet
29. mai 2016 Endringer i luftfartsloven om undersøkelse av luftfartsulykker og luftfartshendelser Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om en mer miljøvennlig og bærekraftig luftfartssektor med god kapasitetsutnyttelse Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om en nærskipsfartstrategi for å styrke nærskipsfartens rammevilkår Behandlet
29. mai 2016 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016-2020) Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om bedre trafikksikkerhet for syklende Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for det felles europeiske luftrom Behandlet
14. mar 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer Behandlet
11. jan 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om å utarbeide en egen Barnas transportplan Behandlet
11. jan 2016 Representantforslag om obligatoriske promilletester for piloter og kabinpersonale Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
14. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
14. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet Behandlet
10. des 2015 Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg Behandlet
23. nov 2015 Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. Behandlet
23. nov 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan Behandlet
11. nov 2015 Endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar) Behandlet
11. nov 2015 Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn - Bjørgo i Oppland Behandlet
11. nov 2015 Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett - Linnes i Buskerud Behandlet
11. nov 2015 Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense - Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland Behandlet
17. jun 2015 Utbygging og finansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane Behandlet
17. jun 2015 Representantforslag om å prioritere kollektivtrafikk og sykkel foran kapasitetsøkende veiprosjekter i storbyområdene Behandlet
17. jun 2015 Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Behandlet
17. jun 2015 Representantforslag om økt utbygging av infrastruktur for sykkel Behandlet
17. jun 2015 Representantforslag om å gi tilslutning til streknings-ATK på særlig ulykkesutsatte streknínger og i lengre tunneler Behandlet
17. jun 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestat Behandlet
14. jun 2015 På rett vei - Reformer i veisektoren Behandlet
14. jun 2015 Representantforslag om å sikre at det settes et klimamål for samferdselssektoren ved planlegging av ny Nasjonal transportplan Behandlet
14. jun 2015 Representantforslag om å sikre at ny E18 planlegges i tråd med klimaforliket og om opprettelsen av miljøfelt Behandlet
14. jun 2015 På rett spor - Reform av jernbanesektoren Behandlet
8. jun 2015 Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås - Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme for E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen i Sør-Trøndelag Behandlet
8. jun 2015 Nokre saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
8. jun 2015 Lov om posttjenester (postloven) Behandlet
8. jun 2015 Endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) Behandlet
8. jun 2015 Endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering) Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om alkolås Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om en egen stortingsmelding om norsk luftfart Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om endringer for bobiler i Norge Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om å redusere klimagassutslippene for transport til, fra og på norske flyplasser Behandlet
6. apr 2015 Representantforslag om mer gods på sjø Behandlet
6. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø Behandlet
4. mar 2015 Utbygging og finansiering av E134 Damåsen - Saggrenda i Buskerud Behandlet
4. mar 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg Behandlet
4. mar 2015 Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold Behandlet
4. mar 2015 Endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy) Behandlet
4. mar 2015 Representantforslag om etablering av overvakingskamera på alle køyrbare norske grenseovergangar Behandlet
15. des 2014 Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om muligheten til å reservere parkeringsplasser til bildelingsordninger Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
3. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
3. des 2014 Representantforslag om utbyggingen av E18 Vestkorridoren og konsekvenser for luftkvalitet og klimagassutslipp Behandlet
17. nov 2014 Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua) Behandlet
17. nov 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring Behandlet
17. nov 2014 Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn - Rådal i Hordaland Behandlet
17. nov 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammet for godstrafikk" Behandlet
18. jun 2014 Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om oppgradering og gjenåpning av Steinberg stasjon i Buskerud som planlagt i desember 2014 Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om at bompenger også kan benyttes til nødvendige, eksterne beredskapstiltak (endring av veglova § 27) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om å etablere et felles billettsystem for kollektivtransport i hele landet Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om faglig vurdering av Hurtigrutens anløpsforhold i Mehamn Behandlet
16. jun 2014 Brev fra Statsministerens kontor vedrørende forslag til kostnadsfordelingsmodell mellom ekomtilbyderne og staten, datert 11. april 2014 Behandlet
16. jun 2014 Ein del saker om luftfart, veg og jernbane Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om opprettelse av en ordning for et sammenkoplet Europa (2014-2020) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om stans i norsk implementering av datalagringsdirektivet Behandlet
15. jun 2014 Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar) Behandlet
15. jun 2014 Lov om losordningen (losloven) Behandlet
2. jun 2014 Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko Behandlet
2. jun 2014 Representantforslag om en oppdatering av investeringsplanene i Nasjonal transportplan Behandlet
2. jun 2014 Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport Behandlet
23. apr 2014 Representantforslag om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren Behandlet
23. apr 2014 Representantforslag om etablering av en nasjonal bredbåndsplan Behandlet
3. mar 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
4. des 2013 Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen - Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1 Behandlet
4. des 2013 Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland Behandlet
4. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 E6 Halselv - Møllnes i Finnmark - styrings- og kostnadsramme Behandlet
19. jun 2013 Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen - Ørje og Knapstad - Retvet i Østfold og Akershus Behandlet
17. jun 2013 Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud Behandlet
17. jun 2013 Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å etablere tiltak for å innhente vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å fullføre utbyggingen av rv 9 med gul midtstripe gjennom hele Setesdalen Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om strakstiltak for å gjennomføre nødvendig rassikring på E16 mellom Bergen og Voss Behandlet
17. jun 2013 Verksemda til NSB AS Behandlet
17. jun 2013 Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad - Sky i Vestfold Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om bygging av ferjefri E39 basert på prosjektfinansiering og prosjektorganisering Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om full statlig finansiering av videreføring av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø Behandlet
17. jun 2013 Verksemda til Avinor AS Behandlet
17. jun 2013 Ein del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om statlig finansiering av overskridelsene i Oslopakke 3 Behandlet
17. jun 2013 Nasjonal transportplan 2014-2023 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om enkle tiltak for å øke kapasiteten på riksveinettet i Oslo-området Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om en konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane Behandlet
12. jun 2013 Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser) Behandlet
27. mai 2013 Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m. Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om bredbåndsutbygging Behandlet
27. mai 2013 E39 Rogfast i Rogaland - førehandsinnkrevjing av bompengar Behandlet
27. mai 2013 Endringar i yrkestransportlova og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv. Behandlet
22. apr 2013 Endringer i ekomloven Behandlet
22. apr 2013 Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
18. mar 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om utbygging av nytt digitalt nødnett Behandlet
11. feb 2013 Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya - Sjoa i Oppland Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om modernisering av norsk luftfart Behandlet
11. feb 2013 Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense - Jaren og Lygna sør i Oppland Behandlet
17. des 2012 EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) Behandlet
5. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella - Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet Behandlet
5. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger Behandlet
21. nov 2012 Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om å innføre en midlertidig opphevelse av kabotasjereglene innenfor veibasert godstransport Behandlet
12. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Transport- og kommunikasjonskomiteen) Til behandling
24. okt 2012 Etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om IKT-havarikommisjon og styrket personvern Behandlet
11. jun 2012 Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland Behandlet
11. jun 2012 Innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø og ein del andre saker på Samferdseldepartementet sitt område Behandlet
11. jun 2012 Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal-Leirvik og nedlegging av Narvik Lufthavn, Framnes (Nordland) Behandlet
10. jun 2012 Virksomheten til Posten Norge AS Behandlet
10. jun 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens om opprettelse av et trafikkovervåkings- og informasjonssystem for skipsfarten Behandlet
10. jun 2012 E16 Fønhus - Bagn Behandlet
10. jun 2012 Tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett Behandlet
10. jun 2012 Endringer i havne- og farvannsloven Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om graderte parkeringsbøter Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om å ta opp svensk overvåkning av norske borgere etter FRA-loven med svenske myndigheter Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om å gjøre "Barnas transportplan" til en integrert del av Nasjonal transportplan Behandlet
30. mai 2012 Endringar i veglova og vegtrafikkloven Behandlet
30. mai 2012 Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om finansieringsplan og organisatorisk opprydningen etter naturkatastrofene i 2011/2012 Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3 Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en bedre hverdag for yrkessjåførene Behandlet
15. des 2011 Endringer i jernbaneloven Behandlet
15. des 2011 Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen Behandlet
15. des 2011 Representantforslag om et nasjonalt bredbåndsløft Behandlet
15. des 2011 Representantforslag om mer effektive planprosesser for raskere realisering av nye veiprosjekter Behandlet
15. des 2011 Representantforslag om å oppheve den såkalte miljøfartsgrensen i Oslo Behandlet
15. des 2011 Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka i Rogaland Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
6. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen) Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet Behandlet
6. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
21. nov 2011 Representantforslag om å styrke oljevernberedskapen Behandlet
21. nov 2011 Protokoll om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, Behandlet
9. nov 2011 Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om sikrere og bedre fremkommelighet for syklister Behandlet
13. jun 2011 Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag Behandlet
13. jun 2011 Revisjon og sluttføring av E18 Melleby - Momarken Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt Behandlet
9. jun 2011 En del saker på Samferdselsdepartementets område Behandlet
8. jun 2011 Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. Behandlet
6. jun 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011(oljevernaksjon i samband med Godafoss-grunnstøytinga) Behandlet
5. jun 2011 Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime - Vesleelva i Søndre Land Behandlet
5. jun 2011 Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) - Slomarka i Hedmark Behandlet
5. jun 2011 Representantforslag om 4 mrd. kroner ekstra i straksbevilgning til vedlikeholdstiltak på veinettet Behandlet
5. jun 2011 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 om endring av EØS-avtalens om Transport Behandlet
5. jun 2011 Utviding av Aust-Agderpakka Behandlet
1. mai 2011 Rv 70 Oppdølstranda Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om Intercitytog på østlandet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å styrke sjøtransportens konkurranseevne i Norge Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om konkurranseutsetting av Kongsvingerbanen Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om moderne rammebetingelser for taxinæringen Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å opprette et offentlig register over trafikkskoletilbudene i landet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å vintersikre utenlandske trailere på norske veier Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å sette i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om snarest å sette i gang arbeid med heving av ubåten U-864 og fjerning av kvikksølvlasten på 67 tonn Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om kamp mot trafikkdøden Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om høyhastighetsbredbånd i hele Norge Behandlet
13. apr 2011 Utbygging og finansiering av rv 80 Løding - Vikan i Bodø kommune Behandlet
3. apr 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet (Direktoratet for nødkommunikasjon) Behandlet
3. apr 2011 Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om endringer i ekomloven Behandlet
3. apr 2011 Representantforslag om domstolskontroll trafikkdata, samt styrking av politiets ressurser til å bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy Behandlet
9. feb 2011 Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft Behandlet
9. feb 2011 Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold Behandlet
9. feb 2011 Utbygging og finansiering av ny E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kommune Behandlet
9. feb 2011 Endringer i vegtrafikkloven Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
7. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å ta i bruk prosjektfinansieringsmodeller innenfor norsk samferdsel Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om likebehandling av norske og utenlandske transportører på norske veier Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å utrede etablering av en transportetat Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å innføre målbar veistandard og etablering av selvstendig transporttilsyn Behandlet
7. des 2010 Representantforslag om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om handlingsplan for krysningsspor og tiltak for økt kapasitet av gods på norsk jernbane Behandlet
11. nov 2010 Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband Behandlet
27. okt 2010 Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna - Ørgenvika i Buskerud fylke Behandlet
27. okt 2010 Representantforslag om endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en utvidet og bindende investeringsplan for norsk jernbane Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en utvidet og bindende nasjonal investeringsplan for stamveinettet Behandlet
14. jun 2010 Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av luftfartsavtale av 17. desember 2009 mellom USA, Den europeiske union og dens medlemsstater, Island og Norge Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av konkrete mål for hva som er god vei Behandlet
9. jun 2010 Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om å øke fartsgrensen på motorveier klasse A til 120 km/t Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om godkjenningsordning for ombygde og amatørbygde kjøretøy Behandlet
9. jun 2010 Utviding og finansiering av Bergensprogrammet Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om fullfinansiering av Trondheimspakken Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport Behandlet
9. jun 2010 Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) Behandlet
30. mai 2010 Håndtering av ubåten U-864 Behandlet
30. mai 2010 EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015) Behandlet
19. apr 2010 Samferdselsministerens redegjørelse om problemene på jernbanenettet Behandlet
19. apr 2010 Representantforslag om forsterket innsats for å løse togkrisen på Østlandet Behandlet
8. mar 2010 Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om å modernisere og omstrukturere Jernbaneverket Behandlet
14. des 2009 Verksemda i Avinor AS Behandlet
14. des 2009 Låneopptak for Oslopakke 3 i 2010 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2009 Slepeberedskap Sørlandet Behandlet
9. des 2009 Representantforslag om "datalagringsdirektivet" Behandlet
9. des 2009 Utbygging og finansiering av rv 78 Behandlet
9. des 2009 Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 Behandlet
9. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. nov 2009 Tilskot til regionale flyplassar Behandlet
4. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet