Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 16 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Gimse, Guro Angell Høyre Sør-Trøndelag
Reiten, Steinar Kristelig Folkeparti Møre og Romsdal
Ebbesen, Margunn Høyre Nordland
Aasland, Terje Arbeiderpartiet Telemark
Davidsen, Laila Høyre Finnmark
Skjelstad, André N. Venstre Nord-Trøndelag
Løvaas, Kårstein Eidem Høyre Vestfold
Iversen, Geir Adelsten Senterpartiet Finnmark
Sandtrøen, Nils Kristen Arbeiderpartiet Hedmark
Nilsen, Tom-Christer Høyre Hordaland
Johansen, Morten Ørsal Fremskrittspartiet Oppland
Pollestad, Geir Senterpartiet Rogaland
Myrseth, Cecilie Arbeiderpartiet Troms
Fylkesnes, Torgeir Knag Sosialistisk Venstreparti Troms
Strifeldt, Bengt Rune Fremskrittspartiet Finnmark
Lyngedal, Åsunn Arbeiderpartiet Nordland

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen Til behandling
20. jan 2021 Representantforslag om opprydding av gruveforurensing i Folldal Til behandling
20. jan 2021 Representantforslag om utflytting av det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt til Ålesund og Bergen Til behandling
20. jan 2021 Representantforslag om krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser Til behandling
20. jan 2021 Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane Til behandling
17. jan 2021 Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. Til behandling
17. jan 2021 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen Til behandling
13. des 2020 Representantforslag om å redde sunne bedrifter fra konkurs i påvente av kompensasjonsordning Behandlet
13. des 2020 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet Behandlet
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
6. des 2020 Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring Til behandling
3. des 2020 Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020 Behandlet
1. des 2020 Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU etter brexit Til behandling
16. nov 2020 Representantforslag om utredning og innføring av turistskatt Behandlet
16. nov 2020 Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om utleie av oppdrettstillatelser til egenproduksjon i fiskeindustrien Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimal tillatt biomasse (MTB), for en mer fleksibel forvaltning av havbruksnæringen Behandlet
14. okt 2020 Representantforslag om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 Til behandling
12. okt 2020 Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
8. okt 2020 Representantforslag om oppfølging og kontroll av regjeringens arbeid med kartlegging av pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester Til behandling
8. okt 2020 Representantforslag om bedre merking av matvarer Til behandling
18. jun 2020 Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet) Til behandling
10. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.) Behandlet
9. jun 2020 Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
3. jun 2020 Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet Behandlet
1. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2020/2021) Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av beredskapslagring av matkorn Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i tjenesteloven (geoblokkering) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302 Behandlet
18. mai 2020 Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019 Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag - skogen Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om bærekraftig turistfiske Behandlet
11. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten om varemerkerett Behandlet
11. mai 2020 Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) Behandlet
29. apr 2020 Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring Behandlet
5. apr 2020 Forslag til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om statlig lederlønnskuttreform Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien Behandlet
1. apr 2020 Representantforslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel Behandlet
1. apr 2020 Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping Behandlet
18. mar 2020 Samhandling for betre sjøtryggleik Behandlet
18. mar 2020 Representantforslag om regulering av cruisenæringen Behandlet
2. mar 2020 Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden Behandlet
2. mar 2020 Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018 Behandlet
12. feb 2020 Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen Behandlet
12. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket og regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler Behandlet
12. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet) Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om framtidas oppdrettsnæring Behandlet
10. feb 2020 Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr) Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om styrket dyrevelferd Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om regulering av hundeoppdrett Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag - minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026 Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018 Behandlet
25. nov 2019 Opphevelse av omstillingslova Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om en styrking av rekenæringen Behandlet
18. nov 2019 Helsenæringen. Sammen om verdiskaping og bedre tjenester Behandlet
18. nov 2019 Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet Behandlet
18. jun 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019) Behandlet
18. jun 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m. Behandlet
18. jun 2019 Redegjørelse av landbruks- og matministeren om tilsynsvirksomhet i Mattilsynet Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår Behandlet
13. jun 2019 Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser Behandlet
12. jun 2019 Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) Behandlet
12. jun 2019 Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen Behandlet
12. jun 2019 Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) Behandlet
12. jun 2019 Lov om forbud mot hold av pelsdyr Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018 Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) Behandlet
6. jun 2019 Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.) Behandlet
6. jun 2019 Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018 Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet Behandlet
27. mai 2019 Representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk Behandlet
27. mai 2019 Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018 Behandlet
15. mai 2019 Endringer i patentloven mv. (forenklinger) Behandlet
24. apr 2019 Handelsnæringen - når kunden alltid har nett Behandlet
10. apr 2019 Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om endring av reindriftsloven § 60 Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om en ekte miljøreform av oppdrettsindustrien Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier Behandlet
25. mar 2019 Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) Behandlet
25. mar 2019 Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) Behandlet
10. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
28. nov 2018 Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) Behandlet
7. nov 2018 Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) Behandlet
24. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken) Behandlet
8. okt 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA - statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) Behandlet
13. jun 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.) Behandlet
13. jun 2018 Redegjørelse av næringsministeren om situasjonen for Norsk Hydro i Brasil Behandlet
13. jun 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.) Behandlet
3. jun 2018 Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene Behandlet
3. jun 2018 Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester) (Lov-delen) Behandlet
3. jun 2018 Representantforslag om statlig eierskap Behandlet
3. jun 2018 Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen Behandlet
3. jun 2018 Samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen (S-delen) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer Behandlet
27. mai 2018 Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017 Behandlet
27. mai 2018 Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om å sikre at det ikke startes et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart Behandlet
13. mai 2018 Representantforslag om tiltak for å få torsken tilbake til Oslofjorden Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om fjerning av gjenværende barrierer mot grønnere offentlige innkjøp Behandlet
11. apr 2018 Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.) Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda Behandlet
5. feb 2018 Representantforslag om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om å utrede etableringen av et norsk globalt entrepenørskapsprogram Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om at det ikke skal gjøres strukturendringer i fiskeriene før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av strukturpolitikken Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge Til behandling
15. jun 2017 Representantforslag om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk Behandlet
15. jun 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.) Behandlet
15. jun 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.) Behandlet
15. jun 2017 Representantforslag om et forbud mot burhøns og påbud om merking av egg fra burhøns inntil forbudet er iverksatt Behandlet
15. jun 2017 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19 Behandlet
15. jun 2017 Reindrift - Lang tradisjon - unike muligheter Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter Behandlet
14. jun 2017 Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om økt grønn konkurransekraft Behandlet
14. jun 2017 Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016-2017) Pliktsystemet for torsketrålere Behandlet
12. jun 2017 Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) Behandlet
7. jun 2017 Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.) Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen Behandlet
5. jun 2017 Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016 Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om nedsettelse av offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om handelsnæringen Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om endring i omstillingslova Behandlet
5. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016 Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om et nytt krafttak for mineralnæringen Behandlet
29. mai 2017 Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker Behandlet
29. mai 2017 Opplev Norge - unikt og eventyrlig Behandlet
29. mai 2017 Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016 Behandlet
3. mai 2017 Representantforslag om en samordnet og offensiv strategi for videre utvikling av Nord-Norge Til behandling
24. apr 2017 Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon Behandlet
2. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om forbud mot import av gatehunder til Norge Behandlet
27. mar 2017 Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Behandlet
27. mar 2017 Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil) Behandlet
20. mar 2017 Pliktsystemet for torsketrålere Trukket
12. mar 2017 Representantforslag om et løft for dyrevelferden i Norge Behandlet
30. jan 2017 Verdier i vekst. Konkurransedyktig skog- og trenæring Behandlet
30. jan 2017 Representantforslag om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe Behandlet
9. jan 2017 Representantforslag om tiltak for å redusere matsvinn Behandlet
9. jan 2017 Pelsdyrnæringen Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
12. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om langsiktighet og trygghet for turistfisket Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å åpne havet for ungdomsfiske hele året Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om betre sjøtryggleik for fritidsbåtfolk Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om opprettelsen av et toppindustrisenter Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 Behandlet
7. des 2016 Representantforslag om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en ny norsk romstrategi Behandlet
14. jun 2016 Representantforslag om umiddelbar frys av fiskeriministerens instruks som, i strid med Stortingets ønske, åpner for overføring av fiskekvoter Behandlet
13. jun 2016 Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m. Behandlet
13. jun 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet. (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.) Behandlet
8. jun 2016 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om en strategi med tiltak som sikrer at selskap med statlig eierandel etterlever eierskapsmeldingen og sikrer størst mulig grad av åpenhet knyttet til pengestrømmer og skatt Behandlet
8. jun 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om offentlige innkjøp, direktiv om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter Behandlet
1. jun 2016 Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel) Behandlet
18. mai 2016 Endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) Behandlet
18. mai 2016 Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015 Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama Behandlet
9. mai 2016 Endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014 Behandlet
9. mai 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 18. september 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Albania Behandlet
9. mai 2016 Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) Behandlet
4. apr 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - rammer for kullvirksomheten) Behandlet
4. apr 2016 En konkurransekraftig sjømatindustri Behandlet
9. mar 2016 Endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) Behandlet
9. mar 2016 Representantforslag om å sikre god dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon Behandlet
29. feb 2016 Garden som ressurs - marknaden som mål. Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Behandlet
29. feb 2016 Representantforslag om nasjonal strategi for bier og pollinering Behandlet
15. feb 2016 Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) Behandlet
18. jan 2016 Endringer i lov om Innovasjon Norge (eierforhold og forvaltning av selskapet) Behandlet
18. jan 2016 Samtykke til ratifikasjon av protokoll om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia Behandlet
14. des 2015 Representantforslag om etablering av grønt investeringsselskap for utvikling av teknologibedrifter (grønt karbon) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
7. des 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. (nasjonal jordvernstrategi) Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om å halvere matkastingen i Norge Behandlet
7. des 2015 Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen Behandlet
18. nov 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen") Behandlet
18. nov 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
18. nov 2015 Endringar i EØS-høringsloven Behandlet
16. jun 2015 Reindriftsavtalen 2015/2016, og endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Behandlet
16. jun 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 - endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Behandlet
14. jun 2015 Noregs fiskeriavtalar for 2015 og fisket etter avtalane i 2013 og 2014 Behandlet
14. jun 2015 Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett Behandlet
14. jun 2015 Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe Behandlet
10. jun 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS - eiendommer og gruvedrift) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) Behandlet
3. jun 2015 Representantforslag om tiltak for å styrke norsk industri Behandlet
31. mai 2015 Endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) Behandlet
11. mai 2015 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 377/2014 om opprettelse av Copernicus-programmet Behandlet
11. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å forhindre barnearbeid og uverdige arbeidsforhold Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om å styrke den norske reiselivsnæringen Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om minimum tre års vekststans i oppdrettsnæringen Behandlet
23. mar 2015 Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om å sikre at ulovlig fremskaffede produkter fra hai ikke importeres til Norge Behandlet
11. mar 2015 Representantforslag om handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier i mat og dyr Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å sikre konkurransedyktige rammebetingelser i meierisektoren Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt Behandlet
11. feb 2015 Representantforslag om å lovfeste god handelsskikk for å sikre viktige forbrukerinteresser Behandlet
11. feb 2015 Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd) Behandlet
4. feb 2015 Representantforslag om tak på lederlønninger Behandlet
4. feb 2015 Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2014 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013 Behandlet
10. des 2014 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
10. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet (Statkraft SF - finansielle rammer) Behandlet
3. des 2014 Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre) Behandlet
1. des 2014 Endringer i matloven (Mattilsynets organisering, gebyr og virkemidler) Behandlet
19. jun 2014 Representantforslag om bedret sikkerhet på sjøen Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Colombia og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Colombia, begge av 25. november 2008 Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å redusere bruken av palmeolje i Norge Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama av 24. juni 2013 Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for enkeltpersonforetak Behandlet
16. jun 2014 Reindriftsavtalen 2014/2015, og endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Behandlet
16. jun 2014 Jordbruksoppgjøret 2014 - endringer i statsbudsjettet 2014 m.m. Behandlet
15. jun 2014 Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Behandlet
12. jun 2014 Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) Behandlet
12. jun 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering Behandlet
12. jun 2014 Representantforslag om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter) Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Bosnia-Hercegovina Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om å trygge rekrutteringen til fiskeriene ved å sikre skolekvoter som sørger for en fullverdig opplæring av fremtidens fiskere Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om at Stavanger Havnesilo blir opprettholdt som kornlager Behandlet
21. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) Behandlet
7. mai 2014 Representantforslag om priskontroll i konsesjonsloven for landbrukseiendommer Behandlet
5. mai 2014 Representantforslag om leveringsplikt i torskefisket Behandlet
5. mai 2014 Representantforslag om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om en helhetlig jordvernplan Behandlet
7. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om tollvern Behandlet
19. mar 2014 Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012 Behandlet
12. feb 2014 SAS AB - innhenting av hybridkapital Behandlet
13. jan 2014 Innovasjon Norge Behandlet
13. jan 2014 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 Behandlet
13. jan 2014 Endring i havressurslova Behandlet
18. des 2013 Samtykke om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 995/2010 om omsetning av tømmer og treprodukter, samt tilhørende forordninger 363/2012 og 607/2012 Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
10. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
10. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
10. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (næringskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking) Behandlet
19. jun 2013 Statens eierskap i Cermaq ASA Behandlet
18. jun 2013 Jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om styrking av jordvernet Behandlet
12. jun 2013 Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å styrke norsk industri Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om rammevilkår for norsk skogbruk og treforedlingsindustri Behandlet
12. jun 2013 Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar Behandlet
9. jun 2013 Endringer i akvakulturloven Behandlet
9. jun 2013 Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar Behandlet
9. jun 2013 Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping Behandlet
9. jun 2013 Verdens fremste sjømatnasjon Behandlet
5. jun 2013 Endringar i odelslova Behandlet
5. jun 2013 Endringar i jordlova Behandlet
27. mai 2013 Noregs deltaking i europeiske romprogram Behandlet
27. mai 2013 Endringer i konkurranseloven Behandlet
27. mai 2013 Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor Behandlet
26. mai 2013 Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om samdrifter i landbruket Behandlet
26. mai 2013 Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om overoppfyllelse av EU-regelverk som svekker næringslivets konkurranseevne og ideelle organisasjoners virksomhet Bortfalt
13. mai 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA - statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) Behandlet
15. apr 2013 Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. Behandlet
6. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om akkreditering og markedstilsyn Behandlet
6. feb 2013 EØS-vareloven Behandlet
6. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om vin Behandlet
11. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure) Behandlet
11. des 2012 Godkjenning av EØS-avtalen om det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES) Behandlet
11. des 2012 SAS AB - deltagelse i trekkfasilitet Behandlet
11. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
11. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
11. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
11. des 2012 Representantforslag om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda Behandlet
11. des 2012 Representantforslag om egen samferdselsstrategi for norsk reiseliv Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om resultatmåling av forenklingsløftet Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om en ny giv for små- og mellomstore bedrifter Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
5. des 2012 Secora AS - finansielle rammer Behandlet
5. des 2012 Representantforslag om at det utarbeides en stortingsmelding om industriens rammebetingelser Behandlet
5. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om å oppheve boplikt for skogeiendommer Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om å oppheve konsesjonskravet for skogeiendommer Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel Behandlet
3. des 2012 Endringar i jordskifteloven Behandlet
3. des 2012 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011 Behandlet
13. jun 2012 Innovasjon Norge og SIVA SF Behandlet
13. jun 2012 Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Behandlet
13. jun 2012 Jordbruksoppgjøret 2012 - endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. Behandlet
6. jun 2012 Representantforslag om å skille markedsregulatorrollen og markedsaktørrollen i matvaresektoren Behandlet
5. jun 2012 Patentstyrelova Behandlet
5. jun 2012 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro Behandlet
5. jun 2012 Eksportkredittloven Behandlet
3. jun 2012 Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010 Behandlet
3. jun 2012 Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet) Behandlet
30. mai 2012 Representantforslag om en kapitalreform for økt innovasjon og entreprenørskap Behandlet
30. mai 2012 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011 Behandlet
11. apr 2012 Landbruks- og matpolitikken Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 Behandlet
19. mar 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser og kommuneloven Behandlet
19. mar 2012 Endringer i skipssikkerhetsloven Behandlet
19. mar 2012 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Peru Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om endring av bostedskravet i fiskeriforbudsloven Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om like struktureringsmuligheter for kystfiskefartøy over 15 meter Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om økt tilgang til fersk fisk for norsk landindustri og forbrukere Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om utsettelse av forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden Behandlet
29. feb 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk) Behandlet
30. jan 2012 Representantforslag om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk Behandlet
30. jan 2012 Representantforslag om å oppheve delingsforbudet i jordloven Behandlet
13. des 2011 Endringer i Prop. 34 S (2011-2012). Eksportfinansiering Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om tiltak for bergindustrien Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om en helhetlig anbudsstrategi som skal styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd Behandlet
13. des 2011 Endringar på statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
13. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2011 Eksportfinansiering Behandlet
13. des 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
13. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til næringskomiteen) Behandlet
13. des 2011 Representantforslag om virkemiddelapparatet for næringsutvikling og innovasjon Behandlet
28. nov 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EFTA-statene og Ukraina Behandlet
21. nov 2011 Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover Behandlet
21. nov 2011 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010 Behandlet
14. nov 2011 Endringar i sjøloven (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.) Behandlet
14. nov 2011 SAS AB - konvertible obligasjonslån Behandlet
14. nov 2011 Lov om næringsberedskap Behandlet
15. jun 2011 Jordbruksoppgjøret 2011 Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om retningslinjer for aktivt statlig eierskap Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om en samordnet og framtidsrettet strategi for norsk reiselivsnæring Behandlet
8. jun 2011 Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi Behandlet
8. jun 2011 Rammer for forvaltningen av eierskapet i enkelte selskaper Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer Behandlet
6. jun 2011 Reindriftsoppgjøret 2011/2012 Behandlet
29. mai 2011 Representantforslag om en gjennomgang av rettssikkerheten til norske fiskere Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om endring av regelverk for mobile slakteri Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå støtte- og tilskuddsordninger samt erstatningsordninger til reindriftsnæringen Behandlet
25. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av avtale om hamnestatskontroll i fiskeria Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om å forbedre bøndenes driftsmuligheter og styrke den private eiendomsretten Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om bruksrettighetene i statsallmenningene Behandlet
25. apr 2011 Representantforslag om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer Behandlet
25. apr 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. apr 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om overtredelsesgebyr og rettssikkerhet for oppdrettsnæringen Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om forpliktende miljøtiltak for oppdrettsnæringen Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om vridning av offentlige hjelpemidler i startfasen for oppstartsselskaper med stort vekstpotensial Behandlet
9. mar 2011 Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om eierskifte i små og mellomstore bedrifter Behandlet
9. mar 2011 Endringer i lov om Innovasjon Norge Behandlet
9. mar 2011 Endringar i mineralloven Behandlet
14. des 2010 Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF Behandlet
14. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om rammevilkårene for ideelle aktører som driver helse-, omsorgs- og barneverntjenester Behandlet
12. des 2010 Endringar i einingsregisterlova og føretaksregsisterlova Behandlet
12. des 2010 Endringer i dekningsloven Behandlet
12. des 2010 Representantforslag om å bedre vilkårene for mindre bedrifter gjennom tiltak for et enklere arbeidsliv Behandlet
8. des 2010 Representantforslag om eier- og maktforholdene i fiskerinæringen Behandlet
8. des 2010 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 Behandlet
8. des 2010 Representantforslag om kvoteåret Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012 Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om mer innovasjon i Norge Behandlet
29. nov 2010 Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen og en avtale med landbruksvarer Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om statens eierskap Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om å tillate økt fangst av kongekrabbe Behandlet
16. jun 2010 Norsk Hydro ASA - statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
14. jun 2010 Jordbruksoppgjøret 2010 Behandlet
14. jun 2010 Reindriftsavtalen 2010/2011 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en strategi for norsk bergindustri Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om oppsigelse av hovedavtalen for jordbruket Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om etablering av et test- og demonstrasjonsprogram «Demo 2020», for havvindteknologi i Norge Behandlet
3. jun 2010 Lov om varer av edelt metall mv. Behandlet
3. jun 2010 Endringer i fritids- og småbåtloven Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedriften Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om etablering av et eget regelråd Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt og konkurransedyktig Behandlet
5. mai 2010 Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 2007 og 2008 Behandlet
5. mai 2010 Representantforslag om samfiske for kystflåten Behandlet
24. mar 2010 SAS AB- konvertibelt obligasjonslån Behandlet
24. mar 2010 SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om Telenors deleide selskap Vimpelcom Behandlet
8. mar 2010 Norsk sjøpattedyrpolitikk Behandlet
15. feb 2010 Endringar i sjølova mv. (innkrevjing av gebyr og tvangsmulkt) Behandlet
14. des 2009 Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Representantforslag om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
9. des 2009 Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land Behandlet
9. des 2009 Endring i akvakulturloven Behandlet
16. nov 2009 DnB NOR ASA - Statlig deltakelse i kapitalforhøyelse Behandlet
16. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet