Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 13 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Harberg, Svein Høyre Aust-Agder
Mathisen, Bente Stein Høyre Akershus
Horne, Solveig Fremskrittspartiet Rogaland
Skutle, Erik Høyre Hordaland
Rommetveit, Magne Arbeiderpartiet Hordaland
Breivik, Terje Venstre Hordaland
Thorheim, Helge Fremskrittspartiet Rogaland
Holthe, Tom E. B. Fremskrittspartiet Vestfold
Hansen, Eva Kristin Arbeiderpartiet Sør-Trøndelag
Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet Vestfold
Bjørke, Nils T. Senterpartiet Hordaland
Leirstein, Ulf Isak Uavhengig representant Østfold
Øvstegård, Freddy André Sosialistisk Venstreparti Østfold

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Endringar i vallova (assistanse ved stemming) Til behandling
14. des 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2019 Til behandling
14. des 2020 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjonen for 2019 Behandlet
14. des 2020 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Til behandling
14. des 2020 Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar Behandlet
3. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
3. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
30. nov 2020 Midlertidig lov om endringer i sameloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Behandlet
23. nov 2020 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2020 Behandlet
23. nov 2020 Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst Til behandling
16. nov 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene Til behandling
9. nov 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket Behandlet
12. okt 2020 Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020: 9 Til behandling
15. sep 2020 Vedrørende Equinor i Angola Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å granske Equinors utenlandsinvesteringer og eierstyringen av Equinor Behandlet
14. jun 2020 Endringer i sameloven (endringer som følge av kommune- og regionreformen) Behandlet
14. jun 2020 Midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Behandlet
8. jun 2020 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019 Behandlet
1. jun 2020 Riksrevisjonens årsrapport for 2019 Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
25. mai 2020 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2019 Behandlet
18. mai 2020 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2019 Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsframleggom endring i § 33 (grunnlovfesting av at Noreg skal ha si eiga pengeeining) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 21 annet punktum (om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 4 og 16 (forholdet mellom stat og kirke) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om flytting av § 33 (Norges Bank) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
4. mai 2020 Grunnlovsforslag om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.) Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
23. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk Behandlet
9. mar 2020 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen Behandlet
9. mar 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere flyktninger og innvandrere gjennom kvalifisering til arbeid Behandlet
3. mar 2020 Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler Behandlet
2. mar 2020 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2018 Behandlet
24. feb 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene Behandlet
24. feb 2020 Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 Behandlet
3. feb 2020 Anmodning om særlovgivning fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Behandlet
13. jan 2020 Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen) Behandlet
16. des 2019 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2019 Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om nytt andre ledd i § 49 (folkeavstemning) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (valgordningen) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 57 (endring av valgdistriktene i Norge) Behandlet
8. des 2019 Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018 Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet Behandlet
13. nov 2019 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
19. jun 2019 Avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Behandlet
19. jun 2019 Riksrevisjonens årsrapport for 2018 Behandlet
18. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene Behandlet
16. jun 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon Behandlet
16. jun 2019 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2018 Behandlet
16. jun 2019 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 første ledd (de marine ressurser) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsframlegg om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) Behandlet
2. jun 2019 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018 Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl) Behandlet
2. jun 2019 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2018 Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovsfestede rettigheter) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære) Behandlet
2. jun 2019 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.) Behandlet
20. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker Behandlet
6. mai 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) Behandlet
6. mai 2019 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner, punkt 6 Behandlet
6. mai 2019 Forslag fra sivilombudsmannen om endringer i sivilombudsmannsloven Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017 Behandlet
6. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen Behandlet
4. mar 2019 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter Behandlet
4. feb 2019 Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll - budsjettåret 2017 Behandlet
4. feb 2019 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2018 Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 111 andre ledd (om støy) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa») Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv) Behandlet
28. jan 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 112 (om vern av matjordressursene) Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
4. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring - oppdatert Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
3. des 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene Behandlet
28. nov 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
12. jun 2018 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2017 Behandlet
12. jun 2018 Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2017 Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen Behandlet
12. jun 2018 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017 Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane Behandlet
28. mai 2018 Endringar i vallova (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.) Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV Behandlet
28. mai 2018 Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk Behandlet
14. mai 2018 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016-2017 Behandlet
14. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål Behandlet
14. mai 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 5 (om kongens immunitet) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten) Behandlet
7. mai 2018 Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord) Behandlet
11. apr 2018 Håndteringen av omorganiseringen i SSB Behandlet
21. mar 2018 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2016 Behandlet
21. mar 2018 Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
21. mar 2018 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2017 Behandlet
26. feb 2018 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 Behandlet
31. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet Behandlet
17. jan 2018 Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. okt 2017 Grunnlovsforslag fremsatt på det 159. og 160. storting samt Norges grunnlov Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2016 Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Behandlet
19. jun 2017 Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
19. jun 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
13. jun 2017 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2016 Behandlet
13. jun 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016 Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om endringer i EOS-kontrolloven Behandlet
31. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Behandlet
22. mai 2017 Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg) Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å tillate stryking av listekandidater ved fylkesting- og kommunestyrevalg Behandlet
21. mai 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne Behandlet
21. mai 2017 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2016 Behandlet
15. mai 2017 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016 Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven Behandlet
8. mai 2017 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015 Behandlet
17. apr 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg Behandlet
12. mar 2017 Evaluering av EOS-utvalgets kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge Behandlet
12. mar 2017 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Behandlet
20. feb 2017 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet Behandlet
20. feb 2017 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet Behandlet
8. feb 2017 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 (unntatt Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring - tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Behandlet
18. des 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
18. des 2016 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2016 Behandlet
8. des 2016 Statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid Behandlet
8. des 2016 Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Behandlet
15. jun 2016 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2015 Behandlet
15. jun 2016 Melding for året 2015 fra Sivilombudsmannen Behandlet
15. jun 2016 Særskilt melding fra Sivilombudsmannen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger ikke Sivilombudsmannens uttalelser Behandlet
15. jun 2016 Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor og Telenors håndtering i VimpelCom-saken - gjenåpning av sak Behandlet
15. jun 2016 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2015 Behandlet
15. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater Behandlet
15. jun 2016 Melding for året 2015 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
9. jun 2016 Endringar i valgloven (personval ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer mv.) Behandlet
7. jun 2016 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2015 Behandlet
6. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester Behandlet
6. jun 2016 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om endring i valgloven. Beslutningen om valg skal holdes over én eller to dager skal kunne treffes av bystyre/kommunestyre som alminnelig flertallsvedtak Behandlet
5. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene Behandlet
5. jun 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Behandlet
25. mai 2016 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell (Tilleggsinnstilling) Behandlet
25. mai 2016 Avhending av brukt/utrangert forsvarsmateriell Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerett) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 2 B: Grunnlovsforslag 2 på bokmål og nynorsk Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 3 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 68 og 80 (Stortinget trer sammen en måned tidligere) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om ny § 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (Odels- og Aasædesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 107 (opphevelse av odels- og åsetesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 106 (forvaltning av geistlighetens benefiserte gods (Opplysningsvesenets fond) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 25 (forbud mot produksjon, introduksjon, utplassering og bruk av atomvåpen i Norge) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 112 (utvidelse av tidsfristen for å foreslå endringer i Grunnloven) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 93 med sikte på å åpne for at samtykke til suverenitetsoverføring kan gis med 2/3 flertall forutsatt at det først er avholdt en rådgivende folkeavstemning Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 107 (odels- og åsetesretten) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag 4 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om ny § 38 (grunnlovfesting av kroner og øre som norsk pengeeining) Behandlet
23. mai 2016 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015 Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 25 (mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) Behandlet
23. mai 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven § 110 b - vern om matjordressursene Behandlet
23. mai 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg Behandlet
6. apr 2016 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2015 Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2014 Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
6. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Behandlet
4. apr 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om tillegg i Grunnloven § 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endring av Grunnloven §§ 1, 3, 4-9, 11-15, 17-32, 34-37, 39-41, 43-48, 62, 67-69, 74-82, 86 og 112 (innføring av republikk som styreform i Norge) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om grunnfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (romertall IX) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag frå om endringer i §§ 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag 1 B: Grunnlovsforslag 1 på bokmål og nynorsk Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endring av § 57 i Grunnlova (berre norske borgarar skal reknast med ved mandatfordelinga) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om endringer av Grunnloven § 57 (Valgordningen) Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer Behandlet
28. mar 2016 Representantforslag om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen Behandlet
28. mar 2016 Representantforslag om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Behandlet
8. feb 2016 Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland Behandlet
10. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
25. nov 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Behandlet
25. nov 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Behandlet
18. nov 2015 Norsk helsearkiv og tilhørende sentraldepot på Tynset Til behandling
17. jun 2015 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2014 Behandlet
17. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Behandlet
17. jun 2015 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2014 Behandlet
11. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd Behandlet
9. jun 2015 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2014 Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannen Behandlet
9. jun 2015 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2014 Behandlet
8. jun 2015 Endringar i valgloven (om ansvar for valkort mv.) Behandlet
3. jun 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Behandlet
1. jun 2015 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartementet) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 2, 4 og 16 (endelig avskaffelse av statskirkeordningen) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endring i Grunnloven § 97 (unntak fra tilbakevirkningsforbudet for handlinger som var straffbare etter folkeretten) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (romertallene X og XXIV) Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil) Behandlet
31. mai 2015 Om Telenors håndtering i VimpelCom-saken og Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsutøvelse i Telenor Behandlet
31. mai 2015 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke) Behandlet
27. mai 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi Behandlet
25. mai 2015 Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Behandlet
18. mai 2015 Om utsendelse av lengeværende asylbarn og justis- og beredskapsministerens opplysningsplikt etter Grunnloven § 82 Behandlet
11. mai 2015 Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskingskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen Behandlet
11. mai 2015 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Behandlet
11. mai 2015 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2014 Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013, unntatt kapittelet som gjelder Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. feb 2015 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2013-2014 Behandlet
9. feb 2015 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget Behandlet
17. des 2014 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013 (Arbeids- og sosialdepartement-delen) Til behandling
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom Behandlet
15. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren Behandlet
14. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Behandlet
1. des 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner Behandlet
24. nov 2014 Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis Behandlet
18. jun 2014 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2013 Behandlet
18. jun 2014 Konsesjonsloven og priskontrollen Behandlet
18. jun 2014 Beslutning om valg av ny trasé for E16 gjennom Lærdal Behandlet
10. jun 2014 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2013 Behandlet
10. jun 2014 Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 2010 - 31. desember 2013 Behandlet
10. jun 2014 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
10. jun 2014 Melding for året 2013 fra Sivilombudsmannen Behandlet
10. jun 2014 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 Behandlet
10. jun 2014 Særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde Behandlet
10. jun 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:33) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:35) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) (Dokument 12:32) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (unntatt romertall IX) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 103 (rett til å stifte familie) (Dokument 12:34) Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om rett til asyl Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om ny § 93 eller ny § 95 a (vern av liv fra unnfangelse til død) Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag om en nynorsk versjon av Grunnloven Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven Behandlet
5. mai 2014 Grunnlovsforslag om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk Behandlet
7. apr 2014 Representantforslag om en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for Behandlet
7. apr 2014 Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av opplysninger om norske kilder mv. i Etterretningstjenesten Behandlet
2. apr 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus Behandlet
19. mar 2014 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 Behandlet
5. mar 2014 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2013 Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012 Behandlet
5. mar 2014 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv Behandlet
15. des 2013 Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien Behandlet
15. des 2013 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012-2013 Behandlet
15. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
7. nov 2013 Rapport fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk Behandlet
16. jun 2013 Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (lov-delen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (instruks-delen) Behandlet
9. jun 2013 Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget. PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer Behandlet
9. jun 2013 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2012 Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om endring § 4 første ledd i lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (innsynsretten) Behandlet
9. jun 2013 Årsmelding til Stortinget fra EOS-utvalget for 2012 Behandlet
9. jun 2013 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2012 Behandlet
5. jun 2013 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012 Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget) Behandlet
5. jun 2013 Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist) Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken Behandlet
15. mai 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren Behandlet
29. apr 2013 Endringer i valgloven og kommuneloven Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltning Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om å utrede republikk som styreform i Norge Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011 Behandlet
18. mar 2013 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
17. mar 2013 Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga Behandlet
17. mar 2013 Nærings- og handelsdepartementets eierskapsutøvelse Behandlet
17. mar 2013 Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven Behandlet
4. mar 2013 Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV Behandlet
23. jan 2013 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011-2012 Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser Behandlet
23. jan 2013 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2012 Behandlet
23. jan 2013 Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark Behandlet
9. jan 2013 Departementenes tilskuddsforvaltning Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om at Riksrevisjonen foretar ensærskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av Joint Strike Fighter (JSF) (F-35) Behandlet
13. jun 2012 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2011 Behandlet
13. jun 2012 Melding for året 2011 fra Sivilombudsmannen Behandlet
13. jun 2012 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2011 til 31. desember 2011 Behandlet
13. jun 2012 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2011 Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om å innføre kumulering ved stortingsvalg Behandlet
13. jun 2012 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2011 Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om ytringsfrihet og religion Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om retten til bolig Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern mot diskriminering på grunn av kjønn og minoriteter Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om privatlivets fred og personopplysninger Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om likhet for loven og om grunnleggende rettssikkerhetsgarantier Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om lokaldemokratiet Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om rett til asyl Behandlet
3. jun 2012 Grunnlovsforslag om vern av liv Behandlet
29. mai 2012 Deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus Behandlet
29. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten Behandlet
29. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAVs ytelsesforvaltning Behandlet
28. mai 2012 Utenriksministerens behandling av tilskudd til Senteret for nordområdelogistikk Behandlet
23. mai 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Behandlet
23. mai 2012 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010 Behandlet
23. mai 2012 Hjemmelsgrunnlaget for INFOFLYT-registeret Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om forholdet stat/kirke Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om bestemmelser om statskirkeordningen, statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven Behandlet
20. mai 2012 Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet Behandlet
25. apr 2012 Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland Behandlet
25. mar 2012 Grunnlovsforslag om oppløsningsrett og positiv parlamentarisme (investitur) Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010 Behandlet
25. mar 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten Behandlet
8. feb 2012 Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg Behandlet
6. feb 2012 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Behandlet
6. feb 2012 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om rådgivende folkeavstemming Behandlet
6. feb 2012 Grunnlovsforslag om samtykke til suverenitetsoverføring, etter rådgivende folkeavstemning Behandlet
12. des 2011 Særskilt melding til Stortinget EOS-utvalgets undersøkelse av POTs metodebruk i Treholt-saken Behandlet
12. des 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Behandlet
12. des 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand Behandlet
12. des 2011 Beredskapen i Sivilforsvaret Behandlet
12. des 2011 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2010-2011 Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg Behandlet
27. nov 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om opphevelse av § 7 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
15. jun 2011 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2010 Behandlet
15. jun 2011 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2010 til 31. desember 2010 Behandlet
14. jun 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen Behandlet
6. jun 2011 Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Behandlet
6. jun 2011 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Behandlet
6. jun 2011 Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet Behandlet
6. jun 2011 Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2010 Behandlet
11. apr 2011 Melding fra EOS-utvalget om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU) Behandlet
11. apr 2011 Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag fra om å revidere Grunnloven Behandlet
4. apr 2011 Endringer i valgloven og kommuneloven Behandlet
20. mar 2011 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009 Behandlet
20. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
10. mar 2011 Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om Odels- og åseteretten Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om valgordningen Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag instruksjonsretten Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om at Odels- og Åsæderetten ikke må oppheves Behandlet
10. jan 2011 Grunnlovsforslag om stabilitet og klarhet i politikken og i rammebetingelsene for norsk næringsliv Behandlet
10. jan 2011 Forsvarets bruk av midler under Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE) Behandlet
16. des 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2009 - 2010 Behandlet
16. des 2010 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2010 til 30. juni 2010 Behandlet
16. des 2010 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Behandlet
16. des 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata Behandlet
16. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Statsråd Liv Signe Navarsetes og statsråd Terje Riis-Johansens forhold til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet Behandlet
29. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet i Nordvest-Russland Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket Behandlet
25. nov 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å stanse forsøk med å avgi elektronisk stemme utenfor valglokale Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg Behandlet
16. jun 2010 Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk Behandlet
14. jun 2010 Revisjon av Norsk Tipping AS Behandlet
14. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare Behandlet
8. jun 2010 Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2009 til 31. desember 2009 Behandlet
8. jun 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken Behandlet
1. jun 2010 Melding for 2009 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Behandlet
1. jun 2010 Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2009 Behandlet
1. jun 2010 Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning 2009 Behandlet
1. jun 2010 Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktiges innberetning 2006-2009 Behandlet
1. jun 2010 Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009 Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om innføring av stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om innføring av republikansk statsform Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om retting av språklige feil i Grunnloven Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår Behandlet
17. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008 Behandlet
8. mar 2010 Drift og vedlikehald av vegnettet Behandlet
8. mar 2010 Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene Behandlet
1. mar 2010 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008 Behandlet
1. mar 2010 NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet Behandlet
13. jan 2010 Særskild melding frå Sivilombodsmannen Behandlet
11. jan 2010 Statsrådsprotokollene Behandlet
11. jan 2010 Anmodnings- og utredningsvedtak Behandlet
11. jan 2010 Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget Behandlet
13. des 2009 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2008 Behandlet
6. des 2009 Levering av ambulansetjenester Behandlet
6. des 2009 Forvaltning av barnehagetjenestene Behandlet
6. des 2009 Personer med funksjonsnedsettelser Behandlet
6. des 2009 Riksrevisjonens undersøking om ansvaret for freda og verneverdige bygningar Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
12. okt 2009 Grunnlovsforslag Behandlet