Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 14 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Benestad, Norunn Tveiten Høyre Vest-Agder
Bransdal, Torhild Kristelig Folkeparti Vest-Agder
Njåstad, Helge André Fremskrittspartiet Hordaland
Trellevik, Ove Høyre Hordaland
Eidsheim, Torill Høyre Hordaland
Nordlund, Willfred Senterpartiet Nordland
Engen-Helgheim, Jon Fremskrittspartiet Buskerud
Andersen, Karin Sosialistisk Venstreparti Hedmark
Staalesen, Siri Gåsemyr Arbeiderpartiet Oslo
Greni, Heidi Senterpartiet Sør-Trøndelag
Lauvås, Stein Erik Arbeiderpartiet Østfold
Gharahkhani, Masud Arbeiderpartiet Buskerud
Sivertsen, Eirik Arbeiderpartiet Nordland
Thommessen, Olemic Høyre Oppland

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
11. jan 2021 Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ covid-19-test for rett til innreise og bortvisning ved brudd på regler om innreisekarantene) Til behandling
17. des 2020 Nasjonale minoriteter i Norge - En helhetlig politikk Til behandling
17. des 2020 Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk og oppdeling av boenheter til hybler mv. Til behandling
13. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet (kap. 291, 292, 3291 og 3292 samt romertall III) Behandlet
13. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
10. des 2020 Endringar i utlendingslova (strafferamme for ulovleg opphald m.m.) Til behandling
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å stille retursaker som berører barn og unge asylsøkere med lang oppholdstid, i bero frem til det er gjort presiseringer i regelverket om oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om fjerning av boplikten for boligeiendom og fritidseiendom Til behandling
30. nov 2020 Representantforslag om tiltak mot sosial kontroll Til behandling
30. nov 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven) Behandlet
29. nov 2020 Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (forlengelse av tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
29. nov 2020 Representantforslag om evakuering av flyktninger fra Hellas, med bakgrunn i den kritiske Moria-situasjonen, i det omfang norske kommuner har kapasitet til Behandlet
29. nov 2020 Representantforslag om å lage en plan for hvor mange flere asylsøkere Norge skal evakuere fra Hellas i 2021 og at økningen i evakuerte asylsøkere innen Europa ikke skal føre til at Norge tar imot færre kvoteflyktninger via FN Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om nye områdesatsinger mot utenforskap blant barn og unge Til behandling
25. nov 2020 Representantforslag om rettslige konsekvenser for velferdsprofitører ved lov-, regel- eller kontraktsbrudd Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold Behandlet
18. nov 2020 Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om opphør av flyktningstatus Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om opphør av flyktningstatus Til behandling
11. nov 2020 Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige) Behandlet
11. nov 2020 Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019 Behandlet
9. nov 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om lokaldemokrati, ikke kommersiell forkjørsrett Til behandling
14. okt 2020 Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen Behandlet
14. okt 2020 Representantforslag om å frata fylkesmannen og Statens vegvesen innsigelsesrett i plan- og arealsaker Til behandling
14. okt 2020 Lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse av loven) Behandlet
14. okt 2020 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
29. sep 2020 En innovativ offentlig sektor Til behandling
29. sep 2020 Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Digitalisering Til behandling
22. jun 2020 Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) Behandlet
17. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig) Behandlet
11. jun 2020 Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Til behandling
10. jun 2020 Kommuneproposisjonen 2021 Behandlet
9. jun 2020 Representantforslag om etterlønnsavtaler for politikere - like rettigheter for kong Salomo og Jørgen Hattemaker Behandlet
9. jun 2020 Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om at Statsbygg ikke skal selge bygningene på studiested Nesna Behandlet
8. jun 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
8. jun 2020 Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen Behandlet
8. jun 2020 Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om behovet for raskt å øke ekstrabevilgninger til kommunesektoren under koronakrisen Behandlet
27. mai 2020 Representantforslag om utsettelse av riving av Y-blokka til Oslo tingrett har behandlet saken Behandlet
25. mai 2020 Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov) Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om tiltak for kontroll på grensen ved en ny migrantstrøm til Norge Behandlet
25. mai 2020 Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i utlendingsloven mv. (utlevering av opplysninger til politiet mv.) Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen Behandlet
14. mai 2020 Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19) Behandlet
14. mai 2020 Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om nødvendige endringer for å kunne oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen for å kutte byråkrati og bringe tjenestene nærmere innbyggerne Behandlet
27. apr 2020 Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.) Behandlet
27. apr 2020 Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.) Behandlet
5. apr 2020 Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19) Behandlet
1. apr 2020 Endringer i statsborgerloven og introduksjonsloven (personopplysninger og automatiserte avgjørelser) Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten Behandlet
4. mar 2020 Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende) Behandlet
4. mar 2020 Representantforslag om en rettferdig boligpolitikk gjennom ikke-kommersielle boliger Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om et rettferdig boligmarked Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Samisk språk, kultur og samfunnsliv Behandlet
2. des 2019 Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker) Behandlet
2. des 2019 Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver Behandlet
25. nov 2019 Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) Behandlet
20. nov 2019 Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018 Behandlet
20. nov 2019 Representantforslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur Behandlet
20. nov 2019 Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) Behandlet
20. nov 2019 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om midlertidig returstans til Afghanistan, innføring av rimelighetsvilkår i internfluktvurderingen og en uavhengig tilsynsordning for tvangsretur Til behandling
17. jun 2019 Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale Behandlet
17. jun 2019 Kommuneproposisjonen 2020 Behandlet
17. jun 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) Behandlet
17. jun 2019 Nytt regjeringskvartal Behandlet
16. jun 2019 Representantforslag om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge Behandlet
10. jun 2019 Endringer i kommuneloven 2018 Behandlet
3. jun 2019 Representantforslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkninger av den sosiale boligpolitikken Behandlet
3. jun 2019 Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling) Behandlet
15. mai 2019 Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift Behandlet
8. mai 2019 Representantforslag om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter Behandlet
8. mai 2019 Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør Behandlet
24. apr 2019 Representantforslag om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder Behandlet
25. mar 2019 Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr) Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap Behandlet
11. feb 2019 Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.) Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi Behandlet
14. jan 2019 Representantforslag om endring av inndelingslova § 17 Behandlet
17. des 2018 Oppgaver til nye regioner Behandlet
17. des 2018 Sametingets virksomhet 2017 Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om å stanse tvangssammenslåing av fylker Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om oppheving av sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner Behandlet
5. des 2018 Endringer i statsborgerloven Behandlet
5. des 2018 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017 Behandlet
5. des 2018 Representantforslag om mulighet for oppheving av vedtak om sammenslåing av fylkeskommunene Hedmark og Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland og Vestfold og Telemark Behandlet
3. des 2018 Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.) Behandlet
12. nov 2018 Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger) Behandlet
12. jun 2018 Kommuneproposisjonen 2019 Behandlet
12. jun 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.) Behandlet
6. jun 2018 Endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse) Behandlet
6. jun 2018 Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) Behandlet
6. jun 2018 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.) Behandlet
30. mai 2018 Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger) Behandlet
13. mai 2018 Representantforslag om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet Behandlet
13. mai 2018 Representantforslag om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om å ikke inntil videre benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa Behandlet
18. apr 2018 Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene) Behandlet
18. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv - ny adkomsttunnel) Behandlet
21. mar 2018 Sametingets virksomhet 2016 Behandlet
21. mar 2018 Representantforslag om å sette et tak på lederlønninger i staten tilsvarende statsministerens lønnsnivå Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringar i eigarseksjonslova m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) Behandlet
14. mar 2018 Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) Behandlet
14. mar 2018 Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven Behandlet
14. mar 2018 Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016 Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m. Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Behandlet
17. jan 2018 Representantforslag om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv. Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
17. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om omgjering av vedtaket om samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om å gi fylker som ble tvangssammenslått i 2017, rett til å bestå som eget fylke etter søknad Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om at fylkeskommunene Oppland og Hedmark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til en én region Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner Behandlet
6. des 2017 Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) Behandlet
6. des 2017 Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om at fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region Behandlet
6. des 2017 Representanforslag om at fylkene Finnmark og Troms ikke tvinges til å slå seg sammen til én region Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om omgjøring av vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå Behandlet
6. des 2017 Meddelelse fra Aasrud 16.11 om tilbaketrekking av forslag fra Lauvås, Gåsemyr Staalesen, Asphjell, Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige. jf. Dok. 8:52 S Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om at fylkeskommunene Vestfold og Telemark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region Behandlet
6. nov 2017 Representantforslag om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige Trukket
19. jun 2017 Representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen Behandlet
19. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.) Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere Behandlet
11. jun 2017 Representantforslag om kommunal frihet Behandlet
11. jun 2017 Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar) Behandlet
11. jun 2017 Kommuneproposisjonen 2018 Behandlet
11. jun 2017 Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) Behandlet
7. jun 2017 Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport Behandlet
7. jun 2017 Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå Behandlet
7. jun 2017 Endringer i kommunestrukturen Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om at statsborgerskap ikke skal tilbakekalles, og at doble statsborgerskap skal tillates Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au-pairer Behandlet
28. mai 2017 Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom) Behandlet
28. mai 2017 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Behandlet
28. mai 2017 Berekraftige byar og sterke distrikt Behandlet
28. mai 2017 Representantforslag om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter Behandlet
28. mai 2017 Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.) Behandlet
8. mai 2017 Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven Til behandling
17. apr 2017 Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte) Behandlet
1. feb 2017 Sametingets virksomhet 2015 Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2016 Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel) Behandlet
11. des 2016 Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser) Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om en mer aktiv boligpolitikk Behandlet
28. nov 2016 Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015 Behandlet
14. nov 2016 Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten) Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en kompetansereform for kommunene Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl Behandlet
12. okt 2016 Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) Behandlet
15. jun 2016 Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk Behandlet
15. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2016 mv.) Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om å sikre integrering Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om tiltak for kvinner på flukt Behandlet
14. jun 2016 Kommuneproposisjonen 2017 Behandlet
9. jun 2016 Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) Behandlet
9. jun 2016 Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) Behandlet
7. jun 2016 Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn Behandlet
7. jun 2016 Sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker til Trøndelag fylke og endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn Behandlet
7. jun 2016 Nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om endring i eierseksjonsloven - demokrati i sameier for å hindre spekulasjon i utleie og oppkjøp Behandlet
6. jun 2016 Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.) Behandlet
9. mai 2016 Representantforslag om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15) Behandlet
9. mai 2016 Endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.) Behandlet
9. mai 2016 Representantforslag om anbudskriterier for nytt regjeringskvartal som sikrer at norsk næringsliv kan være konkurransedyktig Behandlet
9. mai 2016 Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) Behandlet
28. mar 2016 Endringar i kommuneloven (avvikling av samkommunemodellen) Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om tiltak for å forbedre omsorgssituasjonen for enslige mindreårige asylsøkere Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om nødvendige regelendringer og tiltak for å sikre flere minoritetsspråklige formell utdanning og arbeid raskt Behandlet
14. mar 2016 Representantforslag om å opne for moglegheit til å erverve dobbelt statsborgarskap Behandlet
29. feb 2016 Representantforslag om et identitetsavklaringsprogram for irakere i Norge Behandlet
29. feb 2016 Representantforslag om et nytt system for bosetting av flyktninger Behandlet
16. des 2015 Sametingets virksomhet 2014 Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømningen ved grensekontrollstedet Storskog Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
14. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
7. des 2015 Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.) Behandlet
7. des 2015 Endringar i lov om statens tjenestemenn m.m. og lov om Statens pensjonskasse mv. (utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordninga) Behandlet
7. des 2015 Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om at kommuneloven endres for å fremme større åpenhet og bedre mulighet for deltakelse i lokaldemokratiet Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om lovfesting av ungdomsråd Behandlet
16. nov 2015 Endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering) Behandlet
11. nov 2015 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014 Behandlet
12. okt 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge) Behandlet
18. jun 2015 Representantforslag om å ta imot flere syriske flyktninger Behandlet
17. jun 2015 Representantforslag om at Norge må bidra mer for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet Behandlet
15. jun 2015 Kommuneproposisjonen 2016 Behandlet
15. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2015 mv.) Behandlet
11. jun 2015 Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) Behandlet
8. jun 2015 Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner Behandlet
8. jun 2015 Endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) Behandlet
3. jun 2015 Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) Behandlet
18. mai 2015 Endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) Behandlet
18. mai 2015 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om umiddelbart å sikre at praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt, er i tråd med og følger UNHCRs og Utlendingsdirektoratets (UDIs) anbefalinger Behandlet
16. mar 2015 Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) Behandlet
16. mar 2015 Endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om å beskytte kamptolker fra Afghanistan Behandlet
11. feb 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (idømt erstatningsansvar) Behandlet
17. des 2014 Sametingets virksomhet 2013 Behandlet
14. des 2014 Representantforslag om at Norge tar imot de 123 syriske flyktningene som regjeringen sa nei til med henvisning til kommunenes kapasitet Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) Behandlet
24. nov 2014 Representantforslag om en miljøvennlig boligpolitikk Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) Behandlet
24. nov 2014 Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi) Behandlet
24. nov 2014 Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) Behandlet
24. nov 2014 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013 Behandlet
17. jun 2014 Kommuneproposisjonen 2015 Behandlet
17. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2014 mv.) Behandlet
17. jun 2014 Representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen Behandlet
15. jun 2014 Endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser og statlige kompetansemiljøer i hele landet Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om å ta imot flere syriske flyktninger Behandlet
21. mai 2014 Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) Behandlet
26. mar 2014 Sametingets virksomhet 2012 Behandlet
17. mar 2014 Representantforslag om en handlingsplan mot antisemittisme Behandlet
17. mar 2014 Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Behandlet
24. feb 2014 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012 Behandlet
24. feb 2014 Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) Behandlet
24. feb 2014 Representantforslag om forslag til ny bestemmelse i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
12. des 2013 Innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013 Behandlet
12. des 2013 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) Behandlet
8. des 2013 Endringer i utlendingsloven mv. Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke norsk språk i offentlig tjenesteutøvelse Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om fellesnordisk landinfo Behandlet
19. jun 2013 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2013 mv. Behandlet
19. jun 2013 Kommuneproposisjonen 2014 Behandlet
19. jun 2013 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) Behandlet
19. jun 2013 Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannforsyning og avløp Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep) Behandlet
12. jun 2013 Endringar i inndelingslova Behandlet
11. jun 2013 Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler Behandlet
27. mai 2013 Personvern - utsikter og utfordringar Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) Til behandling
29. apr 2013 Søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om barns beste i asylpolitikken Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om innstramminger i grunnlaget for å gi utenlandske statsborgere permanent oppholdstillatelse i Norge Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om bedre koordinering og strategisk styring av IKT-prosjekter i offentlig sektor Behandlet
20. mar 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Rehabilitering av Slottsplassen) Behandlet
20. mar 2013 En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Behandlet
17. des 2012 Endringar i partiloven Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om en ny bolig- og byutviklingspolitikk for bærekraft og livskvalitet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
12. des 2012 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat Behandlet
10. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
10. des 2012 Gode bygg for eit betre samfunn Behandlet
10. des 2012 Endringar i kommunelova m.m. Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
19. nov 2012 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011 Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om tiltak for økt boligbygging Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om å begrense mulighetene for gjenopptakelse av utlendingssaker Behandlet
19. nov 2012 Sametingets virksomhet 2011 Behandlet
19. nov 2012 Auka låneramme i Husbanken Behandlet
19. nov 2012 Barn på flukt Behandlet
14. nov 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
10. okt 2012 Representantforslag om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler Behandlet
13. jun 2012 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Behandlet
12. jun 2012 Kommuneproposisjonen 2013 Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om incentiver for å få fortgang i arbeidet med en mer effektiv og robust kommunestruktur Behandlet
10. jun 2012 Utlendingsforvaltningens adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer mv. Behandlet
6. jun 2012 Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
3. jun 2012 Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.) Behandlet
30. mai 2012 Forholdet stat - kommune Behandlet
30. mai 2012 Lov om bustøtte (bustøttelova) Behandlet
30. mai 2012 Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her Behandlet
23. mai 2012 Representantforslag om bedre tilrettelegging for førstegangsetablerere i boligmarkedet Behandlet
23. mai 2012 Sametingets virksomhet 2010 Behandlet
20. mai 2012 Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme Behandlet
9. mai 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.) Behandlet
2. mai 2012 Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) Behandlet
2. mai 2012 Endringer i bustadbyggjelagslova Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om en gjennomgang av forskrifter tilhørende til plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune Behandlet
15. apr 2012 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010 Behandlet
18. mar 2012 Representantforslag om en regularisering av papirløse innvandere i Norge Behandlet
18. mar 2012 Endringar i utlendingsloven, åremål Behandlet
18. mar 2012 Innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri Behandlet
18. mar 2012 Endringer i statsborgerloven Behandlet
9. jan 2012 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet Behandlet
19. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011under Justis- og politidepartementet Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
19. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
19. des 2011 Representantforslag om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
8. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
4. des 2011 Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) Behandlet
4. des 2011 Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.) Behandlet
28. nov 2011 Representantforslag om å oppnevne en bredt sammensatt kommisjon som skal utarbeide forslag til en bedre integreringspolitikk for Norge Behandlet
28. nov 2011 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av de ulike ombudene Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Siri A. Meling og Per-Kristian Foss om å sikre vekstfremmende arbeidsinnvandring Behandlet
15. jun 2011 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om styrking av personvernet Behandlet
15. jun 2011 Søknad fra Hans Tranekjer Andersen om å bli naturalisert norsk borger etter Grunnloven § 75 bokstav m Behandlet
15. jun 2011 Kommuneproposisjonen Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å sikre økt lønn i lavtlønnsyrker med hovedfokus på utdanningsgruppene i offentlig sektor. Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å avvikle fylkeskommunen som selvstendig forvaltningsnivå Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge Behandlet
7. jun 2011 Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven Behandlet
7. jun 2011 Representantforslag om å gjøre "Leie før eie"-ordningen til en nasjonal ordning for å sikre vanskeligstilte en mulighet på boligmarkedet Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om hurtigbehandling av søknaden om asyl fra kriminelle asylsøkere Behandlet
4. mai 2011 Auka låneramme i Husbanken Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om ikke å tillate at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om ikke å gi oppholds- og arbeidstillatelse til imamer med tilknytning til totalitære, islamistiske regimer Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold Behandlet
4. apr 2011 Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om å vurdere endringer i lov om bustadbyggjerlag eller annet lovverk for å hindre innsidehandel og spekulasjon Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om statlig tilskuddsordning for tilrettelegging av bolig for personer med funksjonsnedsettelse Behandlet
21. feb 2011 Ekstra utbetaling til mottakarar av bustøtte som hjelp til å dekkje høge energiutgifter Behandlet
14. feb 2011 Sametingets virksomhet 2009 Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2009 Behandlet
12. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet) Behandlet
12. des 2010 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
9. des 2010 Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit) Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
16. jun 2010 Pensjoner frå statskassa Behandlet
15. jun 2010 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Behandlet
15. jun 2010 Kommuneproposisjonen 2011 Behandlet
9. jun 2010 Endringer i burettslagslova mv. Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag vedrørende statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp Behandlet
9. jun 2010 Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge Behandlet
7. jun 2010 Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv Behandlet
30. mai 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
9. mai 2010 Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene Behandlet
10. mar 2010 Sametingets virksomhet 2008 Behandlet
16. des 2009 Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008 Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse m.m. Behandlet
10. des 2009 Endringer i lov om Statens Pensjonskasse Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
10. des 2009 Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem Behandlet
10. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
10. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
10. des 2009 Endringer i utlendingsloven Behandlet
2. des 2009 Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere Behandlet
2. des 2009 Endringer i utlendingslovgivningen Behandlet
26. nov 2009 Auka låneramme i Husbanken Behandlet
18. nov 2009 Årsmelding for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet