Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 1 representant.

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Sandaune, Lill Harriet Fremskrittspartiet Sør-Trøndelag

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
12. jun 2017 Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om tillitsreform i skolen Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden Behandlet
12. jun 2017 Humaniora i Norge Behandlet
6. jun 2017 Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.) Behandlet
6. jun 2017 Kultur for kvalitet i høyere utdanning Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om Lærerløftet 2.0 Behandlet
21. mai 2017 Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring) Behandlet
21. mai 2017 Representantforslag om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud Behandlet
21. mai 2017 Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) Behandlet
1. mai 2017 Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning Behandlet
29. mar 2017 Representantforslag om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole Behandlet
29. mar 2017 Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.) Behandlet
22. feb 2017 Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå Behandlet
20. feb 2017 Representantforslag om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen Behandlet
20. feb 2017 Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) Behandlet
20. feb 2017 Representantforslag om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard Behandlet
16. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
16. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
16. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
16. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2016 Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) Behandlet
11. des 2016 Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å endre reglene for fravær i videregående opplæring Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å endre skolefritidsordningen til en aktiv fritidsordning og styrke kvaliteten i tilbudet Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å sikra alle elevar i grunnskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om å gjøre ny campus for NTNU til en spydspiss for bærekraftsløsninger Behandlet
21. nov 2016 Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler Behandlet
10. okt 2016 Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om gradvis innføring av én times fysisk aktivitet i skolen Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i videregående opplæring Behandlet
13. jun 2016 Representantforslag om endringer i lovverket for private skoler og høyskoler Behandlet
8. jun 2016 Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.) Behandlet
8. jun 2016 Endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) Behandlet
8. jun 2016 Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring Behandlet
8. jun 2016 Endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.) Behandlet
1. jun 2016 Representantforslag om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen Behandlet
9. mai 2016 Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) Behandlet
13. apr 2016 Representantforslag om en helhetlig tros- og livssynspolitikk Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om å innføre prosjektet "Livsmestring i skolen" på skolens ungdomstrinn Behandlet
28. mar 2016 Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.) Behandlet
28. mar 2016 Representantforslag om en styrket innsats mot mobbing i skolen Behandlet
10. feb 2016 Representantforslag om at alle skoler må bli dysleksi- og dyskalkulivennlige Behandlet
10. feb 2016 Representantforslag om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen Behandlet
10. feb 2016 Representantforslag om satsing på psykisk helse i skolen Behandlet
15. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
15. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2015 Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja) Behandlet
8. des 2015 Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Behandlet
9. nov 2015 Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova) Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om en systematisk og langsiktig nasjonal plan for freds- og menneskerettighetssentrene Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om innføring av et gratis skolemåltid i grunnskolen Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om tidlig innsats i skolen Behandlet
10. jun 2015 Representantforslag om å iverksette en handlingsplan mot antisemittisme Behandlet
10. jun 2015 Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Behandlet
10. jun 2015 Representantforslag om å heve opptakskravene for lærerutdanningene Behandlet
10. jun 2015 Endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) Behandlet
20. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) Behandlet
20. mai 2015 Representantforslag om å innføre faget arbeidslivsfag som et obligatorisk tilbud på ungdomstrinnet Behandlet
20. mai 2015 Representantforslag om løft for yrkesfag Behandlet
4. mai 2015 Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å opprette et professorat ved UiT, Norges arktiske universitet, for å styrke forskning og formidling om 2. verdenskrig i det nordlige Norge og nordområdene Behandlet
23. mar 2015 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (skolebyte i mobbesaker) Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om ein handlingsplan for å styrkja symjeferdigheitane hjå born og unge Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om bedre svømmeundervisning i grunnskolen Behandlet
18. feb 2015 Representantforslag om økt rekruttering av lærere og redusert skolebyråkrati Behandlet
18. feb 2015 Endringer i studentsamskipnadsloven Behandlet
18. feb 2015 Representantforslag om tidlig innsats i grunnskolen gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å oppheve kravet om sammenhengende uttak av retten til videregående opplæring Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å endre systemet med nasjonale prøver til utvalgsprøver og redusere testingen i grunnskolen Behandlet
2. feb 2015 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
10. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
10. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
10. nov 2014 Samtykke til inngåelse av protokoll om Russlands tiltredelse til konvensjon om bygging og drift av et europeisk synkrotronstråleanlegg (ESRF) Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om innføring av ein times fysisk aktivitet kvar dag i skulen Behandlet
11. jun 2014 Endringer i privatskolelova Behandlet
11. jun 2014 Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om et særskilt kompetanseløft for å redusere andelen ikke-kvalifiserte tilsatte i grunnskolen Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om flere lærere med doktorgrad som en del av satsingen på karriereveier i skolen Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om å sikre en tilfredsstillende satsing på rekrutteringsstillinger i langtidsplanen for forskning Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om umerkede graver Behandlet
9. jun 2014 Endringer i universitets- og høyskoleloven Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/2013 om opprettelse av Horisont 2020 - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014-2020) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet "ERASMUS+" Behandlet
10. feb 2014 Representantforslag om karakterfri barneskole Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
11. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
16. jun 2013 Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.) Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om videregående skoletilbud til pasienter i helseinstitusjon Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om opprettelse av realfagsgymnas Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å fjerne køene til de kommunale kulturskolene Behandlet
13. jun 2013 På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om et verdiløft i skolen Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om faget religion, livssyn og etikk Behandlet
13. jun 2013 Representantforslag om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om studiekvaliteten i høyere utdanning Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om styrking av ingeniør- og sivilingeniørstudiene Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å styrke den maritime utdanningen Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en strategi for universitetsmiljøer i verdenstoppen Behandlet
9. jun 2013 Lange linjer - kunnskap gir muligheter Behandlet
6. jun 2013 Endringer i kirkeloven Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om å øke antallet undervisningspersonell med doktorgrad og sikre flere karriereveier i skolen Behandlet
4. feb 2013 Representantforslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om flere muligheter for opptak til høyere utdanning Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om flere sentre for fremragende utdanning Behandlet
21. jan 2013 Representantforslag om nye initiativ for å løfte yrkesfagene Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
12. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om etablering av en treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning Behandlet
21. nov 2012 Representantforslag om en strategi for økt internasjonalisering i utdanning og arbeidsliv Behandlet
19. nov 2012 Representantforslag om mer fysisk aktivitet i grunnskolen Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om behovet for en spissing av opplæringstilbudet som gis første året i videregående opplæring Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om behovet for en helhetlig nasjonal plan for voksnes læring Behandlet
8. okt 2012 Representantforslag om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse Behandlet
4. jun 2012 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) Behandlet
4. jun 2012 Utdanning for velferd Behandlet
4. jun 2012 Representantforslag om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter Behandlet
4. jun 2012 Endringer i studentsamskipnadsloven Behandlet
20. mai 2012 Endringer i kirkeloven m.m. Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering Behandlet
13. mai 2012 Rapportering til database for vitenskapelig publisering Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet Behandlet
15. feb 2012 Representantforslag om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven Behandlet
8. jan 2012 Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Behandlet
7. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
7. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
7. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) Behandlet
7. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
27. nov 2011 Representantforslag om en opptrappingsplan for de kommunale musikk- og kulturskolene Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om en styrket innsats for kommersialisering av forskningsresultater Behandlet
17. nov 2011 Representantforslag vedrørende å åpne for forsøk med muntlige karakterer i 7. klasse på barnetrinnet Behandlet
17. nov 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6) Behandlet
10. nov 2011 Representantforslag om å utarbeide undervisningsmateriell om norske krigsseileres innsats under andre verdenskrig Behandlet
10. nov 2011 Representantforslag om gjennomgang av grunnlaget for beregning av tilskudd til friskoler Behandlet
14. jun 2011 Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (kapittel 6) Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å fryse prosessen med nedleggelse av statlige grunnskoler for hørselshemmede Behandlet
7. jun 2011 Endringer i gravferdsloven og enkelte andre lover Behandlet
30. mai 2011 Endringar i opplæringslova og privatskolelova Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om en styrket maritim utdanning i Norge Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å avholde ekstra eksamen i fagene norsk og engelsk Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om en markeringsdag for jødenes skjebne Behandlet
10. apr 2011 Opplæring av norske elever og om virkemåte for de norske seksjoner opprettet ved akademiene Rouen, Caen og Lyon av 14. juni 2010 Behandlet
21. mar 2011 Representantforslag om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om bruk av hijab i barneskolen Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om innføring av mobbeombud i alle landets fylker Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om tydeligere retningslinjer for nasjonale prøver for å sikre sammenlignbare resultater mellom skolene og at flest mulig elever deltar Behandlet
21. feb 2011 Tid til læring - oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om en tiårig handlingsplan for å heve lesekompetansen og sikre gode grunnleggende leseferdigheter hos voksne Behandlet
16. feb 2011 Representantforslag om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet Behandlet
8. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Endringer i fagskoleloven Behandlet
5. des 2010 Endringer i studentsamskipnadsloven Behandlet
11. nov 2010 Representantforslag om en fellesnordisk imamutdannelse Behandlet
10. nov 2010 Representantforslag om hospiteringsordning for programfagslærere Behandlet
28. okt 2010 Representantforslag om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere Behandlet
28. okt 2010 Representantforslag om rett og plikt til etter- og videreutdanning for lærere og mer fleksible studietilbud Behandlet
10. jun 2010 Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke Behandlet
3. jun 2010 Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.) Behandlet
24. mar 2010 Utdanningslinja Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om nye læreplaner og mer fleksible opplæringsløp for yrkesfagene Behandlet
24. mar 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot frafall i skolen Behandlet
15. feb 2010 Representantforslag om akademisk frihet for forskere Behandlet
10. feb 2010 Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) Behandlet
3. feb 2010 Representantforslag om forsterket innsats i kampen mot mobbing i skolen Behandlet
8. des 2009 Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
18. nov 2009 Avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole Behandlet