Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 11 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Amundsen, Per-Willy Fremskrittspartiet Troms
Bøhler, Jan Senterpartiet Oslo
Henriksen, Martin Arbeiderpartiet Troms
Freiberg, Kjell-Børge Fremskrittspartiet Nordland
Frølich, Peter Høyre Hordaland
Klinge, Jenny Senterpartiet Møre og Romsdal
Eide, Petter Sosialistisk Venstreparti Oslo
Melvær, Frida Høyre Sogn og Fjordane
Vågslid, Lene Arbeiderpartiet Telemark
Aasen-Svensrud, Maria Arbeiderpartiet Vestfold
Foss, Ingunn Høyre Vest-Agder

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
10. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
10. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
10. des 2020 Representantforslag om å styrke og forbedre vergemålsordningen Til behandling
10. des 2020 Representantforslag om tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet Behandlet
9. des 2020 Representantforslag om sikring av politiressurser til arbeid med voldtekt og vold i nære relasjoner Til behandling
9. des 2020 Representantforslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov Til behandling
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
30. nov 2020 Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om sikring av lokalt tilstedeværende politi i Oslo Behandlet
30. nov 2020 Endringer i domstolloven (domstolstruktur) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i tvisteloven (halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om å digitalisere søknad om våpentillatelse og andre prosesser i våpenforvaltningen Til behandling
30. nov 2020 Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven Behandlet
30. nov 2020 Endringer i rettsgebyrloven Behandlet
23. nov 2020 Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) Behandlet
23. nov 2020 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast eiendom til boligformål (boliglåndirektivet) og delegert kommisjonsforordning (EU) Behandlet
18. nov 2020 Representantforslag om en nasjonal gjengenhet ved Kripos for å styrke og koordinere kampen mot organisert kriminalitet på tvers av politidistrikter og landegrenser Til behandling
16. nov 2020 Representantforslag om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om oppfølging av uriktig straffedømte asylsøkere på tilsvarende måte som i Nav-sakene Behandlet
16. nov 2020 Melding for året 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter Behandlet
16. nov 2020 Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i Behandlet
16. nov 2020 Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen) Behandlet
9. nov 2020 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, EØS-avtalen og andre avtaler Behandlet
9. nov 2020 Representantforslag om forbud mot søskenbarnekteskap Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
2. nov 2020 Endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.) Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om å gjennomføre en evaluering av Domstoladministrasjonen Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om at domstolene skal ha stedlig ledelse og at endringer i domstolstrukturen skal avgjøres i Stortinget Behandlet
2. nov 2020 Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union (brexit-loven) Behandlet
21. okt 2020 Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern mv.) (unntatt kap. 9, 10, 12, 14 og 16) Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om raskt å få bygget fagskolen for brann og beredskap i Tjeldsund Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å redusere isolasjonspraksis i fengsler som fører til risiko for tortur og umenneskelig behandling Behandlet
19. okt 2020 Samfunnssikkerhet i en usikker verden Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Til behandling
15. okt 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forlengelse) Behandlet
5. okt 2020 Representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven Til behandling
5. okt 2020 Representantforslag om strengere straffer for angrep og skadeverk mot politiet Til behandling
29. sep 2020 Politimeldingen - et politi for fremtiden Til behandling
29. sep 2020 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.) Til behandling
18. jun 2020 Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.) Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om å utvide barneomsorgsattesten Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om vask og renhold i kriminalomsorgen Til behandling
14. jun 2020 Representantforslag om etnisk profilering Til behandling
9. jun 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.) Behandlet
1. jun 2020 Representantforslag om nye virkemidler for bekjempelse av kriminalitet Behandlet
26. mai 2020 Representantforslag om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid Behandlet
26. mai 2020 Endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.) kapitlene 9, 10, 12, 14 og 16 Behandlet
17. mai 2020 Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) Behandlet
13. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Behandlet
13. mai 2020 Årsrapport for 2019 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
22. apr 2020 Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) Behandlet
25. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) og samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) Behandlet
25. mar 2020 Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.) Behandlet
23. mar 2020 Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.) Behandlet
23. mar 2020 Endringer i tvisteloven (verdigrensene) Behandlet
23. mar 2020 Endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) Behandlet
23. mar 2020 Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt Behandlet
13. jan 2020 Representantforslag om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller Behandlet
9. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om tiltak for å bekjempe netthets Behandlet
9. des 2019 Representantforslag om styrket helikopterberedskap i Nord-Norge Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
2. des 2019 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.) Behandlet
2. des 2019 Endringer i passloven (passgebyr) Behandlet
2. des 2019 Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra den skadevoldende handling til domfellelsen, og gi endringene tilbakevirkende kraft Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann Behandlet
25. nov 2019 Endringer i politiloven mv. (bevæpnet patruljering mellom sårbare objekter mv.) Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning om straffesakskjeden Behandlet
23. okt 2019 Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet Til behandling
21. okt 2019 Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget Behandlet
10. okt 2019 Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.) Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak Behandlet
17. jun 2019 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap Behandlet
10. jun 2019 Samtykke til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål Behandlet
10. jun 2019 Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
10. jun 2019 Melding for året 2018 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
10. jun 2019 Årsrapport for 2018 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Behandlet
15. mai 2019 Representantforslag om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven Behandlet
8. mai 2019 Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) Behandlet
24. apr 2019 Samtykke til godtakelse av forordning (EU) om innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
24. apr 2019 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) Behandlet
24. apr 2019 Samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet Behandlet
13. mar 2019 Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union Behandlet
13. mar 2019 Representantforslag om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet Behandlet
4. mar 2019 Representantforslag om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler Behandlet
16. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) Behandlet
3. des 2018 Representantforslag om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett Behandlet
3. des 2018 Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 Behandlet
3. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner) Meldingsdel Behandlet
3. des 2018 Melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
3. des 2018 Representantforslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger Behandlet
3. des 2018 Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet) Behandlet
3. des 2018 Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en lov mot moderne slaveri Til behandling
12. nov 2018 Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.) Behandlet
27. sep 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.) Trukket
10. jun 2018 Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter - punktbevæpning) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.) Behandlet
5. jun 2018 Årsrapport for 2017 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
5. jun 2018 Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.) Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om ikke å innføre nytt gebyr for skifteattest Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om å iverksette konkrete og forpliktene tiltak mot vold og overgrep mot barn Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om tiltak mot sosial kontroll og æresvold Behandlet
28. mai 2018 Representantforslag om å avslutte arbeidet til utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen Behandlet
21. mai 2018 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) (Lov-delen) Behandlet
21. mai 2018 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen Behandlet
13. mai 2018 Representantforslag om å sette ned en totalberedskapskommisjon Behandlet
13. mai 2018 Brev fra Riksrevisjonen om Stortingets behandling av Prop. 56 LS (2017-2018) - Gjennomføring av EUs forordning (GDPR) 2016/679 av 27. april 2016 i norsk rett - unntak for Riksrevisjonen Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering og hatkriminalitet Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart Behandlet
6. mai 2018 Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.) Behandlet
6. mai 2018 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om tiltak for å ivareta barns personvern Behandlet
9. apr 2018 IKT-sikkerhet - Et felles ansvar Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om å endre tidspunktet ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og regelendinger om tilbakevirkende kraft Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om styrking av det lokale politiet Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om å avvikle leie av fengselsplasser i utlandet Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om endringer i straffeloven med sikte på at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke Behandlet
19. mar 2018 Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.) Behandlet
19. mar 2018 Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning) Behandlet
7. mar 2018 Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) Behandlet
7. mar 2018 Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) Behandlet
7. mar 2018 Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket) Behandlet
7. mar 2018 Representantforslag som tydeliggjør at det er ulovlig å dele eller offentliggjøre bilder som er avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes og som øker strafferammen for å spre denne typen bilder uten samtykke Behandlet
10. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot voldtekt Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å bekjempe voldtekt Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet Behandlet
12. jun 2017 Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning) Behandlet
12. jun 2017 Endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer) Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om digitalisering av samtlige tingretter i Norge Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om innføing av tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen Behandlet
12. jun 2017 Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.) Behandlet
12. jun 2017 Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap) Behandlet
12. jun 2017 Samtykke til 1) godtakelse av forordning m opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer m.v, 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein forvaltning av store IT-systemer Behandlet
12. jun 2017 Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering) Behandlet
12. jun 2017 Melding for året 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om offentleg tryggleik og ansvarleg hundehald Behandlet
12. jun 2017 Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke arbeidet mot vold mot eldre Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Behandlet
28. mai 2017 Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet Behandlet
28. mai 2017 Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen) Behandlet
28. mai 2017 Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten) Behandlet
24. apr 2017 Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Behandlet
22. mar 2017 Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader) Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen Behandlet
22. mar 2017 Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet) Behandlet
22. mar 2017 Endringer i vegtrafikkloven § 43 b (behandling av personopplysninger) Behandlet
22. mar 2017 Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter) Behandlet
22. mar 2017 Representantforslag om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389 Behandlet
22. mar 2017 Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) Behandlet
8. feb 2017 Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning Behandlet
1. des 2016 Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om personvern for barn og ungdom Behandlet
1. des 2016 Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å styrke ordningen med fri rettshjelp Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater Behandlet
1. des 2016 Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet) Behandlet
1. des 2016 Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse) Behandlet
1. des 2016 Endringer i politiloven (midlertidig bevæpning) Behandlet
1. des 2016 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) Behandlet
1. des 2016 Representantforslag om innsynsrett i kongehuset Behandlet
1. des 2016 Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel) Behandlet
1. des 2016 Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret) Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag om å tre ut av Schengen-avtalens bestemmelser om grensekontroll samt innføre norsk grensekontroll Behandlet
7. jun 2016 Endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling) Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag om tiltak for å hindre at taushetsplikt og regelverk står i veien for et godt tilbud til volds- og overgrepsutsatte barn Behandlet
7. jun 2016 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om behandling av barn og unge som begår overgrep Behandlet
7. jun 2016 Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til 1) om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum og forordning, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum Behandlet
7. jun 2016 Melding for året 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
11. mai 2016 Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål) Behandlet
11. mai 2016 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for barnehusene Behandlet
11. mai 2016 Lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) Behandlet
11. mai 2016 Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet Behandlet
11. mai 2016 Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) Behandlet
11. mai 2016 Endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) Behandlet
11. mai 2016 Representantforslag om kvinner i fengsel Behandlet
11. mai 2016 Årsrapport for 2015 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
11. mai 2016 Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) Behandlet
13. mar 2016 Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett Behandlet
13. mar 2016 Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar (Lov-delen) Behandlet
13. mar 2016 Representantforslag om stedlig ledelse av tingrettene Behandlet
13. mar 2016 Endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (S-delen) Behandlet
13. mar 2016 Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) Behandlet
13. mar 2016 Endringer i vergemålsloven m.m. Behandlet
13. mar 2016 Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om midlertidig bevæpning av politiet Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
16. des 2015 Representantforslag om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene Behandlet
16. des 2015 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om midlertidig bevæpning av politiet Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om bekjempelse av vår tids slaveri Behandlet
6. des 2015 Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) Behandlet
6. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
6. des 2015 Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon Behandlet
6. des 2015 Representantforslag endring av straffelova slik at utleigar kan haldast ansvarleg ved ulovleg verksemd i lokale som blir leigd ut Behandlet
25. nov 2015 Representantforslag om tryggere bolighandel Behandlet
25. nov 2015 Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.) Behandlet
25. nov 2015 Endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) Behandlet
25. nov 2015 Representantforslag om å stoppe all tvangsutsendelse av norske statsborgere til soning i fengsel i Nederland Behandlet
25. nov 2015 Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler - tilpasninger til ny straffelov) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) Behandlet
9. jun 2015 Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) Behandlet
9. jun 2015 Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om oppheving av juryordningen og erstatte den med meddomsrett Behandlet
7. jun 2015 Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat Behandlet
7. jun 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (redusert kostnadsramme for anskaffelse av nye redningshelikoptre mv.) Behandlet
7. jun 2015 Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen Behandlet
7. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015 Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om endring av offentleglova (unnta fra innsynsretten byrådsnotater og drøftingsdokumenter til byrådskonferanser og forberedende byråd i kommuner/fylkeskommuner med parlamentarisk styreform) Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om å gjøre det straffbart å bortføre mindreårige som er underlagt akuttvedtak av barnevernet Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om innhold i kriminalomsorgen Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om tiltak for å bekjempe vold mot barn Behandlet
7. jun 2015 Representantforslag om å styrke beskyttelsen til personer utsatt for vold, trusler om vold, personforfølgelse og stalking Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om generell bevæpning av politiet Behandlet
4. mai 2015 Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 (utgangsstoffer for eksplosiver mv.) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging Behandlet
4. mai 2015 Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Behandlet
4. mai 2015 Endringar i oreigningslova Behandlet
4. mai 2015 Årsrapport for 2014 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
4. mai 2015 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om falske basestasjoner Behandlet
4. mai 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 269/2014 av 12. desember 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud Behandlet
16. mar 2015 Endringer i skadeserstatningsloven og voldsoffererstatningsloven (terminvis utbetaling av menerstatning) Behandlet
16. mar 2015 Lov om forsvunne personar og lov om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om fjerning av foreldingsfristen for brot på straffelova § 148 første ledd første punktum andre straffalternativ (mordbrannparagrafen) Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om innføring av en begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende («kataloghaivirksomhet») Behandlet
16. mar 2015 Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud) Behandlet
16. mar 2015 Endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) Behandlet
16. mar 2015 Samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige (S-delen) Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømte Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) Behandlet
11. des 2014 Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Stortingets møte 5. november 2014 om at hun trekker tilbake forslag fra Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og seg selv om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker Behandlet
11. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
11. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) Behandlet
11. des 2014 Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll og unntak fra lovens motorvognbegrep) Behandlet
11. des 2014 Endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Behandlet
11. des 2014 Endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om endring i § 3 i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn av domfelte/innsatte mv.) Behandlet
11. des 2014 Representantforslag om å innføre skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning Behandlet
3. nov 2014 Representantforslag om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker Trukket
15. jun 2014 Endringer i politiloven (tigging) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i politiloven og SIS-loven mv. Behandlet
15. jun 2014 Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) Behandlet
15. jun 2014 Representantforslag om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene Behandlet
15. jun 2014 Endringer i straffeloven 1902 (foreldelse) Behandlet
15. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter Behandlet
15. jun 2014 Årsrapport for 2013 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
15. jun 2014 Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) Behandlet
9. jun 2014 Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) Behandlet
4. jun 2014 Endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om nytt Agder fengsel, konseptvalgsutredninger for Østlandet og Vestlandet og en helhetlig plan for økt fengselskapasitet Behandlet
22. mai 2014 Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
2. apr 2014 Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven (Lovdelen) Behandlet
2. apr 2014 Representantforslag om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker Behandlet
2. apr 2014 Lov om retting av feil i lovverket m.m. Behandlet
2. apr 2014 Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 15 av 24. juni 2013 om endring av den europeiske menneskerettskonvensjon og endringer i menneskerettsloven Behandlet
29. jan 2014 Endringar i kjøpsloven og avtaleloven - lovdelen Behandlet
29. jan 2014 Samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing Behandlet
29. jan 2014 Endringer i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (justiskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om utnevning av dommere ved Høyesterett Behandlet
12. jun 2013 Endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus (gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om forsikringsordning ved oppføring av bolig Behandlet
12. jun 2013 Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.) Behandlet
12. jun 2013 Bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om umiddelbar iverksettelse av straffeloven Behandlet
12. jun 2013 Samfunnssikkerhet Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov mv. Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om at det etableres en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter Behandlet
12. jun 2013 Terrorberedskap Oppfølging av NOU 2012: 14 Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om å innføre bindende aksjonæravstemning om lederlønninger i aksjeselskaper Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en verdig voldsoffererstatning Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan mot tigging Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om en økning i antall og reform av norske fengselsplasser Behandlet
9. jun 2013 Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) Behandlet
9. jun 2013 Årsrapport for 2012 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
9. jun 2013 Endringer i politiloven Behandlet
9. jun 2013 Endring i straffeprosessloven Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) Behandlet
29. mai 2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve Behandlet
29. mai 2013 Endringar i straffegjennomføringsloven mv. Behandlet
29. mai 2013 Endringer i politiregisterloven mv. Behandlet
29. mai 2013 Endringer i forvaltningsloven Behandlet
29. mai 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet Behandlet
29. mai 2013 Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Behandlet
28. apr 2013 Representantforslag om å sikre at flere aktører kan analysere DNA i straffesaker, for å sikre bedre rettssikkerhet og kvalitet i etterforskning av kriminalitet Behandlet
28. apr 2013 Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) Behandlet
28. apr 2013 Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevingsreglene) Behandlet
22. apr 2013 Samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m. Behandlet
22. apr 2013 Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) Behandlet
22. apr 2013 Endringer i straffeloven 1902 Behandlet
18. feb 2013 Endringer i vergemålsloven mv. Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om umiddelbar forsterkning av redningshelikopterberedskapen Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om tiltak for å bedre brannvern i boliger Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) (skjerpet innsats i kampen mot terror) Behandlet
18. feb 2013 Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om skjerpet aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunder i tjeneste Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for frivillige utkalt av myndighetene ved redningsaksjoner Behandlet
6. feb 2013 Representantforslag om endring i offentleglova for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen Behandlet
9. des 2012 Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene) Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om å stanse utbetaling av velferds- og trygdeytelser ved barnebortføring Behandlet
3. des 2012 Endringar i forseinkingsrentelova om kamp mot forseinka betaling i handelshøve Behandlet
3. des 2012 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus Behandlet
3. des 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar Behandlet
3. des 2012 Representantforslag om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
3. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
28. nov 2012 Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet) Behandlet
28. nov 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om innføring av lyd- og bildeopptak ved alle norske domstoler Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å sikre at alle former for syntetiske cannabinoider og syntetiske opioider automatisk faller inn under narkotikalovgivningen Behandlet
10. jun 2012 Årsrapport for 2011 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Ratifikasjon av avtale mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge Behandlet
10. jun 2012 Straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv. Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om forbud mot tigging Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å innføre et skjønn ved håndheving av regelbrudd ved skjemautfylling hvor det ikke foreligger noen personlig vinning Behandlet
10. jun 2012 Endringer i luftfartsloven Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om bekjempelse av narkotika på skoler Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg Behandlet
9. mai 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar Behandlet
9. mai 2012 Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.) Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om opprettelse av antislaveri-dag i Norge Behandlet
25. mar 2012 Endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven Behandlet
21. mar 2012 Representantforslag om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt Behandlet
21. mar 2012 Endringer i personopplysningsloven Behandlet
21. mar 2012 Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om en bredt anlagt politistudie og økt samfunnssikkerhet Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om umiddelbar oppfølging av tiltakene for bekjempelse av voldtekt slik skissert i NOU 2008:4 (Voldtektsutvalget) Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om et opprør mot voldtektsbølgen Behandlet
6. feb 2012 Representantforslag om bedre evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet Behandlet
6. feb 2012 Endringer i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
5. des 2011 Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.) Behandlet
5. des 2011 Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013-2020 Behandlet
5. des 2011 Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) Behandlet
1. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til justiskomiteen) Behandlet
1. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 , (kapittel fordelt til justiskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om bekjempelse av 1 % MC-klubber Behandlet
30. nov 2011 Endringar i offentleglova Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om lov om endring i domstolloven (fotoforbud overfor fornærmede og pårørende) Behandlet
30. nov 2011 Samtykke til inngåing avavtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane Behandlet
30. nov 2011 Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i allmennaksjeloven Behandlet
6. jun 2011 Endringer i straffegjennomføringsloven m.v Behandlet
6. jun 2011 Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.) Behandlet
6. jun 2011 Årsrapport for 2010 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag Behandlet
6. jun 2011 Representantforslag om endring av praksis for bosetting av forvaringsdømte Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
6. jun 2011 Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om tettere samarbeid og bedre metoder for toll- og politietaten i arbeidet mot ulovlig innvandring og annen kriminalitet Behandlet
25. mai 2011 Representantforslag om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
25. mai 2011 Endringar i aksjelova mv. Behandlet
4. mai 2011 Kampen mot organisert kriminalitet Behandlet
11. apr 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 - Redningstenesta Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter Behandlet
11. apr 2011 Redegjørelse av justisministeren om spørsmål knyttet til mulig ulovlig overvåkning av norske statsborgere Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om å senke krav til aksjekapital for aksjeselskaper Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar Behandlet
5. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
5. des 2010 Endringar i politilova m.m. Behandlet
5. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
5. des 2010 Representantforslag om tiltak i forbindelse med anskaffelsesprosess av nye redningshelikoptere Behandlet
5. des 2010 Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse) Behandlet
5. des 2010 Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) Behandlet
5. des 2010 Endringer i vegtrafikkloven om kjøring i ruspåvirket tilstand Behandlet
5. des 2010 Politiets utlendingsinternat på Trandum - tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet Behandlet
5. des 2010 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om behandling av asylsaker Behandlet
22. nov 2010 Endringar i bustadoppføringslova Behandlet
22. nov 2010 Endringer i panteloven mv. Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om bekjempelse av aggressiv tigging via skjerpede politivedtekter Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om bevaring av nærpolitimodellen og gjennomføring av en bredt anlagt politistudie Behandlet
22. nov 2010 Representantforslag om sivil kompetanse i politiet Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om strategi og tiltak for å bekjempe organisert kriminalitet Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om umiddelbar flytting av utenlandske kriminelle fra Halden fengsel Behandlet
15. nov 2010 Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova Behandlet
15. nov 2010 Endringer i straffeprosessloven mv. Behandlet
15. nov 2010 Samtykke til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet Behandlet
15. nov 2010 Representantforslag om å gjøre "undergraving av asylinstituttet" til en skjerpende omstendighet i straffelovgivningen Behandlet
11. okt 2010 Samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre Behandlet
11. okt 2010 Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre Behandlet
7. jun 2010 Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) Behandlet
7. jun 2010 Endringer i domstolloven Behandlet
7. jun 2010 Årsrapport fra utvalget for rettferdsvederlag for 2009 Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om begrensninger i utenlandske kriminelles sosiale rettigheter i Norge Behandlet
7. jun 2010 Lov om kommunal beredskapsplikt Behandlet
7. jun 2010 Endringer i straffeloven 1902 mv. Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om sikkerhetsutbedringer i Telemark Fengsel, avdeling Skien Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om ikke å tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom Behandlet
26. mai 2010 Representantforslag om bekjempelse av narkotikaproblematikken i norske fengsler Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag vedrørende norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring Behandlet
28. apr 2010 Endringer i finansavtaleloven mv. Behandlet
28. apr 2010 Lov om skadeserstatning Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om kjemisk kastrering av pedofilidømte Behandlet
28. apr 2010 Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor Behandlet
3. mar 2010 Representantforslag om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker Behandlet
3. mar 2010 Brannsikkerhet Behandlet
3. mar 2010 Ny vergemålslov Behandlet
3. mar 2010 Ny varemerkelov Behandlet
3. mar 2010 Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten Behandlet
3. mar 2010 Rettferdsvederlag frå statskassa Behandlet
15. feb 2010 Opprettelse av Yttergrensefondet samt tilhørende Kommisjonsvedtak (Schengen) Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Videreutvikling av Schengen-regelverket Behandlet
2. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Årsrapport fra Stortingets billighetserstatningsutvalg Behandlet
2. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
2. des 2009 Endringar i domstolloven mv. Behandlet