Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 17 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Lønseth, Mari Holm Høyre Sør-Trøndelag
Stensland, Sveinung Høyre Rogaland
Hagebakken, Tore Arbeiderpartiet Oppland
Strandskog, Camilla Høyre Oslo
Grimstad, Carl-Erik Venstre Vestfold
Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet Akershus
Stordalen, Morten Fremskrittspartiet Vestfold
Mørland, Tellef Inge Arbeiderpartiet Aust-Agder
Wilkinson, Nicholas Sosialistisk Venstreparti Akershus
Moflag, Tuva Arbeiderpartiet Akershus
Toppe, Kjersti Senterpartiet Hordaland
Kjerkol, Ingvild Arbeiderpartiet Nord-Trøndelag
Larsen, Erlend Høyre Vestfold
Heiberg, Astrid Nøklebye Høyre Oslo
Bekkevold, Geir Jørgen Kristelig Folkeparti Telemark
Johansen, Jan Steinar Engeli Fremskrittspartiet Møre og Romsdal
Liadal, Hege Haukeland Arbeiderpartiet Rogaland

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
22. feb 2021 Representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet Til behandling
22. feb 2021 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform - opphevelse av straffansvar m.m.) Til behandling
22. feb 2021 Representantforslag om ein brei gjennomgang av tilbodet til barn og unge med behov for hjelp for psykiske plager og lidingar, og tiltak for å styrke barne- og ungdomspsykiatrien i Noreg Til behandling
22. feb 2021 Representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort Til behandling
22. feb 2021 Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet Til behandling
22. feb 2021 Representantforslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern Til behandling
17. feb 2021 Representantforslag om at rusavhengige ikke skal straffeforfølges Til behandling
15. feb 2021 Representantforslag om å fjerne de uverdige og kunstige begrensningene på stomiutstyr Behandlet
15. feb 2021 Representantforslag om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori Behandlet
15. feb 2021 Endringer i legemiddelloven og apotekloven (bytte av biologiske legemidler i apotek) Til behandling
15. feb 2021 Representantforslag om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader Til behandling
15. feb 2021 Representantforslag om kraftfull styrking av innsatsen overfor personar med alvorleg rus- og psykisk liding (ROP) Behandlet
15. feb 2021 Representantforslag om at rusavhengige fortjener bedre behandling Behandlet
15. feb 2021 Representantforslag om lovfestet krav om logoped i kommunene, slik at alle får den språkhjelpen de trenger Behandlet
15. feb 2021 Representantforslag om å sikre at personer i alderen 0-49 år ikke skal bosettes på sykehjem i strid med eget ønske Behandlet
15. feb 2021 Representantforslag om en enklere hverdag for synshemmede Behandlet
8. feb 2021 Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser Behandlet
8. feb 2021 Representantforslag om å styrke rettighetene til pasientene og forenkle regelverket for pasientreiser Behandlet
8. feb 2021 Representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste Behandlet
8. feb 2021 Representantforslag om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke folkehelsen Behandlet
8. feb 2021 Representantforslag om tiltak for å sikre trygge fødsel- og barseltenester og jordmorberedskap i heile landet Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om en nasjonal hørselsplan Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om å sikre eldre godt smittevern og verdig omsorg under koronapandemien Behandlet
1. feb 2021 Representantforslag om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk Behandlet
19. jan 2021 Midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.) Behandlet
17. des 2020 Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.) Til behandling
14. des 2020 Representantforslag om å sikre fortsatt kapasitet for behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus Til behandling
10. des 2020 Kvalitet og pasientsikkerhet 2019 Til behandling
9. des 2020 Redegjørelse av helse- og omsorgsministeren om status for arbeidet med koronapandemien Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om obligatorisk testing for covid-19 ved innreise til Norge, samt økt testkapasitet for å sikre effektive og treffsikre karantenebestemmelser Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet Til behandling
2. des 2020 Representantforslag om å styrke norsk intensivkapasitet Behandlet
30. nov 2020 Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (sammenslåing av egenandelstak 1 og 2) Behandlet
9. nov 2020 Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata) Behandlet
9. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør) Behandlet
9. nov 2020 Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve Behandlet
9. nov 2020 Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om nasjonal produksjon av legemidler og medisinsk utstyr (StatMed) Behandlet
2. nov 2020 Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019-2020) Lov om e-helse (e-helseloven) Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven Behandlet
2. nov 2020 Representantforslag om digitaliseringsløft for å hindre utenforskap Behandlet
15. okt 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
11. jun 2020 Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.) Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om styrkede abortrettigheter Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om å styrke det ideelle innslaget i spesialisthelsetenesta Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien Behandlet
25. mai 2020 Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse) Behandlet
25. mai 2020 Lov om Eldreombudet Behandlet
18. mai 2020 Endringer i bioteknologiloven mv. Behandlet
13. mai 2020 Representantforslag om å rette opp urettferdige helsekutt Behandlet
13. mai 2020 Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å respektere lokaldemokratiet og utrede fortsatt sykehusdrift på Ullevål i tråd med Oslo bystyres vilje Behandlet
4. mai 2020 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 Behandlet
27. apr 2020 Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.) Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap Behandlet
20. apr 2020 Representantforslag om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten Behandlet
20. apr 2020 Redegjørelse av helseministeren om situasjonen i luftambulansetjenesten Behandlet
2. apr 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om medisinsk utstyr og om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr Behandlet
2. apr 2020 Lov om medisinsk utstyr og EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr Behandlet
2. apr 2020 Lov om e-helse (e-helseloven) Trukket
9. mar 2020 Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 Behandlet
24. feb 2020 Representantforslag om grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner Behandlet
16. des 2019 Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024) Behandlet
16. des 2019 Representantforslag om å gi helseforetakene en lovfestet plikt til å tilby følgetjeneste for fødende med mer enn 60 minutters reisevei til fødestedet Behandlet
16. des 2019 Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser) Behandlet
5. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
1. des 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet Behandlet
1. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
1. des 2019 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet) Behandlet
1. des 2019 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om en helhetlig og god fødselsomsorg i hele landet Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning Behandlet
17. jun 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt Behandlet
17. jun 2019 Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel Behandlet
12. jun 2019 Endringer i abortloven (fosterreduksjon) Behandlet
12. jun 2019 Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn Behandlet
6. jun 2019 Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) Behandlet
6. jun 2019 Endringer i smittevernloven (lovrevisjon) Behandlet
6. jun 2019 Representantforslag om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel Behandlet
6. jun 2019 Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) Behandlet
6. jun 2019 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.) Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle Behandlet
13. mai 2019 Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund Behandlet
13. mai 2019 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3 Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov Behandlet
28. apr 2019 Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å beskytte, fremme støtte og øke forekomsten av amming Behandlet
8. apr 2019 Kvalitet og pasientsikkerhet 2017 Behandlet
8. apr 2019 Representantforslag om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak til Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus Behandlet
27. mar 2019 Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten Behandlet
27. mar 2019 Representantforslag om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetjenesta Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner Behandlet
13. feb 2019 Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning Behandlet
13. feb 2019 Representantforslag om bedre kommunetilbud til volds og overgrepsutsatte unge Behandlet
13. feb 2019 Representantforslag om ideelle aktørers historiske pensjonsutgifter Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Behandlet
14. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
14. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
14. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler) Behandlet
10. des 2018 Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.) Behandlet
10. des 2018 Representantforslag om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i helseøkonomiforvaltningen (Helfo) Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
19. nov 2018 Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre Behandlet
19. nov 2018 Representantforslag om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv. Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft Behandlet
14. nov 2018 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om styrking av norsk tannhelse Behandlet
14. nov 2018 Representantforslag om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund Behandlet
11. jun 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutear) Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å gi Rettsgenetisk senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet i oppdrag å utføre DNA- og sporanalyser til bruk i strafferettspleien, som supplement til Rettsmedisinsk institutt (RMI) Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om endringer i tobakksskadeloven Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å stoppe direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler Behandlet
6. jun 2018 Representantforslag om å annullere anbud med selskapet Babcock før luftambulansetjenesten bryter sammen, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt Behandlet
6. jun 2018 Redegjørelse av helseministeren om ambulansefly i nord Behandlet
4. jun 2018 Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012 Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling Behandlet
4. jun 2018 Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.) Behandlet
4. jun 2018 Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.) Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om fast ansatte vikarer for bedre velferd og tryggere jobber Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger Behandlet
14. mai 2018 Representantforslag om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene Behandlet
14. mai 2018 Evaluering av bioteknologiloven Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om en ny overdosestrategi Behandlet
23. apr 2018 Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om ei offentleg utgreiing (NOU) om norsk ruspolitikk Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å bekjempe ensomhet Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om tiltak for å forbetre og forenkle pasientreiseordninga og sikre forsvarleg drosjetransport for pasientar i regi av helseføretaka Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om å prioritere ideelle foran kommersielle aktører når helseforetakene kjøper institusjonsplasser Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om samboergaranti i eldreomsorgen Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om å be regjeringen fremlegge en stortingsmelding om psykisk helsevern Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om et bedre målsystem for livskvalitet, helse og det gode liv i Norge ut fra behovet for helhetlig informasjon Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om en demokrati- og ledelsesreform i offentlige sykehus med innføring av tillitsbasert, stedlig ledelse Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om å utarbeide en strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjenesten Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om å leggje ned dagens Beslutningsforum for nye metodar og sikre openheit om legemiddelprisar i Noreg Behandlet
4. apr 2018 Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen) Behandlet
4. apr 2018 Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang) Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen Behandlet
12. feb 2018 Representantforslag om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå Behandlet
18. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark Behandlet
6. des 2017 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) Behandlet
6. des 2017 Representantforslag om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om oppfølging av Kvinnsland-utvalgets rapport og erstatte helseforetaksloven med en helseforvaltningslov og innføre folkevalgt styring og stedlig ledelse av norske sykehus Behandlet
18. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om rekruttering av fastleger Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig plan for autisme Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om arbeidsvilkår for sykehusansatte Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om å implentere musikkterapi i helsetenesta og auke den nasjonale utdanningskapasiteten Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om helsehjelp til papirløse migranter Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å tillate konsum av alkohol under 22 volumprosent i parker Behandlet
12. jun 2017 Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke pasienters rett til behandling innen forsvarlig frist og innføre full åpenhet om ventetider og ventelister Behandlet
12. jun 2017 Representantforslag om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring Behandlet
7. jun 2017 Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv. Behandlet
7. jun 2017 Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) Behandlet
7. jun 2017 Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) Behandlet
7. jun 2017 Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.) Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om opprettelse av en tilskuddsordning til aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer Behandlet
31. mai 2017 Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om turnusordningen for leger Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om bedre helsehjelp til barn i barnevernet Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus Behandlet
24. apr 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner Behandlet
5. apr 2017 Kvalitet og pasientsikkerhet 2015 Behandlet
5. apr 2017 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte) Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse Behandlet
5. apr 2017 Representantforslag om endringer i sprøyteromsordningen med lokaler for injeksjon av narkotika Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om en offensiv politikk for å øke antallet helsefagarbeidere Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri Behandlet
13. feb 2017 Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.) Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren Behandlet
13. feb 2017 Representantforslag om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge Behandlet
18. jan 2017 Representantforslag om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon Behandlet
18. jan 2017 Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
18. des 2016 Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
18. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2016 Representantforslag om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030 Behandlet
8. des 2016 Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) Behandlet
28. nov 2016 Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering Behandlet
28. nov 2016 Representantforslag om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom Behandlet
15. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om sikker lagring av pasientopplysninger Behandlet
15. jun 2016 Representantforslag om å bedre tilgangen på spesialsykepleiere Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Behandlet
8. jun 2016 Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste Behandlet
8. jun 2016 Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) Behandlet
8. jun 2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister) Behandlet
8. jun 2016 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker Behandlet
29. mai 2016 Lov om endring av juridisk kjønn Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om implementering av mobil helseteknologi Behandlet
29. mai 2016 Representantforslag om likeverdig tilgang til laboratorietjenester etter at EUs postdirektiv er innført og lørdagspost avviklet Behandlet
29. mai 2016 Endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter) Behandlet
29. mai 2016 Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) Behandlet
25. mai 2016 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) Behandlet
25. mai 2016 Representantforslag om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om et løft for norske biobanker Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om å la Tinn kommune overta Rjukan sykehus vederlagsfritt Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om å sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem Behandlet
17. mai 2016 Representantforslag om heving av alkoholgrensen for øl som selges i dagligvareforretninger Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om nye kjønnsnøytrale titler til erstatning for helsesøster og jordmor Behandlet
27. apr 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) Behandlet
27. apr 2016 Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet) Behandlet
6. apr 2016 Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021 Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om å utvikle folkets helsetjeneste og en ny nettverksmodell for kvalitet i sykehusene Behandlet
16. mar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om å sikre kvaliteten i fødselsomsorga og rammefinansiere fødeavdelingar og kvinneklinikkar Behandlet
3. feb 2016 Representantforslag om å stoppe stoppeklokkene og øke bemanningen i eldreomsorgen Behandlet
3. feb 2016 Legemiddelmeldingen. Riktig bruk - bedre helse Behandlet
3. feb 2016 Representantforslag om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
6. des 2015 Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) Behandlet
3. des 2015 Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere) Behandlet
3. des 2015 Representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen Behandlet
18. nov 2015 Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.) Behandlet
11. nov 2015 Representantforslag om å styrke jordmortjenesten i norske kommuner Behandlet
11. nov 2015 Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Behandlet
2. nov 2015 Meddelelse fra representant Kirsti Bergstø i Stortingets møte 7.10.15 om at hun trekker tilbake forslag fra Audun Lysbakken og seg selv om lovfesting av overgrepsmottak. (Dokument 8:111 S for 2014-2015) Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om å avvikle foretaksmodellen og innføre folkevalgt styring av sykehusene Behandlet
15. jun 2015 Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om sykestuer i Nord-Troms Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om en plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om å stoppe planene for et storsykehus på Gaustad og å utvikle lokalsykehustilbudet i Oslo universitetssykehus Behandlet
15. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om å sikre at det finnes Vinmonopol i alle kommuner som ønsker det Behandlet
10. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) Behandlet
3. jun 2015 Representantforslag om satsing på persontilpasset medisin i Norge Behandlet
3. jun 2015 Representantforslag om en kunnskapsbasert og menneskelig narkotikapolitikk Behandlet
3. jun 2015 Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) Behandlet
3. jun 2015 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) Behandlet
3. jun 2015 Representantforslag om nye tiltak for en mer human rusomsorg Behandlet
20. mai 2015 Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) Behandlet
20. mai 2015 Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) Behandlet
11. mai 2015 Representantforslag om lovfesting av overgrepsmottak Trukket
13. apr 2015 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) Behandlet
8. apr 2015 Transplantasjonslov og obduksjonslov Behandlet
8. apr 2015 Representantforslag om utvidet HPV-vaksinering Behandlet
8. apr 2015 Representantforslag om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven Behandlet
16. mar 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet 2013 Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om ein gjennomgang av LAR-ordninga i Noreg Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en offentlig utredning om kvinnehelse Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om en bedre skolehelsetjeneste Behandlet
16. feb 2015 Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll om forbud mot kloning av mennesker, tilleggsprotokoll om biomedisinsk forskning og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll om genetiske undersøkelser for helseformål Behandlet
16. feb 2015 Representantforslag om oppretting av Rjukan spesialistsenter, oppgaver og finansiering Behandlet
15. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
15. des 2014 Representantforslag om styrking av helse- og velferdstilbudet for studenter Behandlet
15. des 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/24/EU om anvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene Behandlet
7. des 2014 Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering) Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om at Rettsgenetisk senter i Tromsø kan utføre DNA-analyser i straffesaker Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om økt kapasitet i sykehusene og kortere ventetid for pasientene Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om å unngå rolleblanding i helsetjenesten Behandlet
1. des 2014 Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk) Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om flere og bedre tiltak for å bekjempe føflekkreft Behandlet
1. des 2014 Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen Behandlet
16. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om at sjukehusstruktur og endring av vesentlege oppgåver ved sjukehus skal avgjerast av Stortinget i ein nasjonal helse- og sjukehusplan Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om bedre tilbud innen psykisk helse i kommunene Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om tiltak for å forebygge uønskede svangerskap og redusere antall aborter Behandlet
16. jun 2014 Representantforslag om en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse Behandlet
16. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 282/2014 om opprettelse av EUs tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020) Behandlet
15. jun 2014 Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr Behandlet
15. jun 2014 Lov om rituell omskjæring av gutter Behandlet
15. jun 2014 Pasientjournalloven og helseregisterloven Behandlet
15. jun 2014 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for den videre omstillingen i hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Behandlet
21. mai 2014 Representantforslag om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om innføring av fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden Behandlet
9. apr 2014 Representantforslag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører Behandlet
26. mar 2014 Endringer i genteknologiloven og bioteknologiloven (navneendring og hjemmel til felles forskrift) Behandlet
26. feb 2014 Representantforslag om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning Behandlet
12. feb 2014 Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) Behandlet
12. feb 2014 Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) Behandlet
16. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper Behandlet
19. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet for 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om et styrket aktivitets- og folkehelsetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming Behandlet
19. jun 2013 Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om bedre helsebygg Behandlet
16. jun 2013 Morgendagens omsorg Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om en langsiktig plan for å løse sykehusutfordringene i Oslo-regionen Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om å innføre et såkalt "pakkeforløp" og raskere behandling i kreftomsorgen etter modell fra Danmark Behandlet
16. jun 2013 Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om en nasjonal handlingsplan for legevakt for å sikre kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet for brukerne Behandlet
2. jun 2013 Endringar i helsepersonellova m.m. Behandlet
2. jun 2013 Beredskap mot pandemisk influensa Behandlet
2. jun 2013 Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) Behandlet
2. jun 2013 Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene Behandlet
26. mai 2013 Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) Behandlet
26. mai 2013 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om sysselsettingsstrategi og avbyråkratisering innen helse-, pleie- og omsorgssektoren Bortfalt
22. apr 2013 God kvalitet - trygge tjenester Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholdning drikke m.v. Behandlet
18. mar 2013 Endringer i tobakksskadeloven Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om en legemiddelpolitikk for fremtiden Behandlet
18. mar 2013 Representantforslag om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse Behandlet
18. mar 2013 Én innbygger - én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Behandlet
17. mar 2013 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en ny kolsstrategi Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om reduksjon av tidsrammen og omfanget av senaborter Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
10. des 2012 Endringer i folketrygdloven Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om å sikre kvalitet og tilgjengelighet i fastlege- og kommunehelsetjenesten Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren Behandlet
28. nov 2012 Endringer i helseforetaksloven mv. Behandlet
28. nov 2012 Endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om en total gjennomgang av styringen med sykehussektoren Behandlet
13. jun 2012 Endringar i statsbudsjettet for 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar) Behandlet
10. jun 2012 Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) Behandlet
6. jun 2012 Norsk helsearkiv m.m. Behandlet
6. jun 2012 Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om fritt rehabiliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om å sikre helsepersonell faglig oppdatering på legemiddelfeltet Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behanling, ikke bare som bro til transplantasjon Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om gradvis å innføre en takordning for tannhelseutgifter Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om tiltak for å sikre kvinner rask rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner Behandlet
29. feb 2012 Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m. Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om bedre kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en fremtidsplan for å sikre en valgfri og verdig eldreomsorg for alle Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å styrke pasientenes rettigheter ved fastsettelse av frist for behandling og ved brudd på behandlingsfristen Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en reell behandlingsgaranti for kreftpasienter Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å bedre rammebetingelsene for private omsorgsbedrifter Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om en tiltaksplan for bekjempelse av selvmord Behandlet
19. des 2011 Representantforslag om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus Behandlet
19. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp ansvarsreformen Behandlet
5. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (refusjon av legemidlet ticagrelor) Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om raskere og bedre tilgang til legemidler Behandlet
5. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Behandlet
5. des 2011 Representantforslag om opprettelsen av spesialiserte diagnosesentre Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten Behandlet
13. jun 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011(takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter) Behandlet
13. jun 2011 Endringer i legemiddelloven Behandlet
13. jun 2011 Lov om folkehelsearbeid Behandlet
13. jun 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Behandlet
13. jun 2011 Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om å innføre såkalt "pakkeforløp" innen kreftomsorgen Behandlet
13. jun 2011 Representantforslag om opprettelse av en hjertebro til Danmark for ablasjonspasienter Behandlet
26. mai 2011 Representantforslag om overføring av deler av Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus (Ahus) for å sikre tilstrekkelig sykehuskapasitet for pasientene innenfor Ahus sitt utvidede opptaksområde Behandlet
18. mai 2011 Økonomiske og administrative konsekvenser av overføring av Rettsmedisinsk institutt fra Universitetet i Oslo til Nasjonalt folkehelseinstitutt Behandlet
2. mai 2011 Representantforslag om å sikre muligheter til offentlig- privat samarbeid ved finansiering av sykehusutbygginger Behandlet
2. mai 2011 Representantforslag om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren Behandlet
13. apr 2011 Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om en langsiktig strategi for biomedisin Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om tiltak for økt trygghet i byene Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om om å redusere sykefraværet gjennom en bedre utnyttelse av "Raskere-tilbake-ordningen" Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om praksis ved tildeling av pleiepenger Behandlet
13. mar 2011 Representantforslag om å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om innføring av en ordning med psykiatriambulanser i alle landets fylker Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om opprettelse av en "havarikommisjon" for helsesektoren Behandlet
9. feb 2011 Representantforslag om bedre helsetjenester på nett Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om rehabilitering Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å tillate salg av lokalprodusert alkohol direkte fra produsent Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om tiltak for å forhindre unge i å utvikle rusavhengighet Behandlet
14. jun 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om bedre rettssikkerhet for pasienter Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om forsterket innsats mot kreft Behandlet
14. jun 2010 Representantforslag om en egen ombudsordning for mennesker med utviklingshemming Behandlet
13. jun 2010 Endring i legemiddelloven Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor Behandlet
8. jun 2010 Representantforslag vedrørende tilbudet i alderspsykiatrien og kompetansen ved NKS Kløverhagen i Ringebu, Oppland Behandlet
8. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 129/2009, kommisjonsforordning (EF). Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om videre drift av Aker sykehus i Oslo Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en ny velferdsreform Behandlet
26. apr 2010 Samhandlingsreformen Behandlet
26. apr 2010 Representantforslag om en bedre rusbehandling Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om omdannelse av Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om abortforebyggende tiltak Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om humanitære og helserelaterte tiltak for papirløse migranter Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om helsetilbud til illegale innvandrere Behandlet
21. mar 2010 Endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven Behandlet
21. mar 2010 Representantforslag om tiltak for å sikre økonomisk styring og kostnadskontroll ved helseforetakene Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om plan for livshjelp Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om en utredning knyttet til prøveprosjekt med Naloxon nesespray til bekjempelse av overdosedødsfall Behandlet
1. mar 2010 Representantforslag om å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling Behandlet
7. des 2009 Endringar i patentlova Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer i legemiddelloven Behandlet
7. des 2009 Legemidler til mennesker og dyr Behandlet
7. des 2009 Utgangsstoffer for narkotika m.m. Behandlet
26. nov 2009 Endringer i lov om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie) Behandlet
26. nov 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009, som følge av ny influensa A (H1N1) Behandlet