Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 23 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet Akershus
Listhaug, Sylvi Fremskrittspartiet Møre og Romsdal
Linnestad, Anne Kristine Høyre Akershus
Melby, Guri Venstre Oslo
Bjørdal, Fredric Holen Arbeiderpartiet Møre og Romsdal
Bastholm, Une Miljøpartiet De Grønne Oslo
Kapur, Mudassar Høyre Oslo
Wickholm, Truls Arbeiderpartiet Oslo
Heggø, Ingrid Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane
Agdestein, Elin Rodum Høyre Nord-Trøndelag
Elvestuen, Ola Venstre Oslo
Bjørnstad, Sivert Fremskrittspartiet Sør-Trøndelag
Gjelsvik, Sigbjørn Senterpartiet Akershus
Vedum, Trygve Slagsvold Senterpartiet Hedmark
Soleim, Vetle Wang Høyre Møre og Romsdal
Kaski, Kari Elisabeth Sosialistisk Venstreparti Oslo
Moxnes, Bjørnar Rødt Oslo
Hansen, Svein Roald Arbeiderpartiet Østfold
Stokkebø, Aleksander Høyre Rogaland
Storehaug, Tore Kristelig Folkeparti Sogn og Fjordane
Knutsen, Eigil Arbeiderpartiet Hordaland
Flølo, Knut Magne Fremskrittspartiet Møre og Romsdal
Tajik, Hadia Arbeiderpartiet Rogaland

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) Til behandling
17. des 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 293/2015 og nr. 39/2016 om innlemmelse av direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU Til behandling
16. des 2020 Representantforslag om et julebidrag til arbeidsløse Behandlet
16. des 2020 Ny saldering av statsbudsjettet 2020 Behandlet
11. des 2020 Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
11. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
11. des 2020 Innst. 5 S Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2021 Behandlet
10. des 2020 Representantforslag om å innføre bedre måltall for et grønt, smart og nyskapende Norge i tråd med OECDs indikatorsett for grønn vekst Til behandling
10. des 2020 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Ghana for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Accra den 20. november 2020 Til behandling
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2021 Behandlet
7. des 2020 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om å endre vannkraftbeskatningen for å få flere lønnsomme investeringer Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 Til behandling
7. des 2020 Representantforslag om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel Behandlet
6. des 2020 Endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki) Til behandling
6. des 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 305/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2399 Til behandling
30. nov 2020 Statens Pensjonsfond 2020 Behandlet
26. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
26. nov 2020 Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2021 Behandlet
26. nov 2020 Statsbudsjettet 2021 Behandlet
9. nov 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å fjerne avgiftsfritak på luksus-elbiler og innføre miljøtiltak for folk flest i hele landet Behandlet
19. okt 2020 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om likestilling mellom ektepar, registrerte partnere og samboere når det gjelder etterlatte- og ektefellerettigheter i offentlige og private tjenestepensjoner Behandlet
19. okt 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 Behandlet
5. okt 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
5. okt 2020 Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. aug 2020 Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM) Behandlet
16. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
16. jun 2020 Representantforslag om forskudd til arbeidsledige som ikke har fått penger de har rett på Behandlet
16. jun 2020 Revidert nasjonalbudsjett 2020 Behandlet
16. jun 2020 Representantforslag om Utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet Behandlet
16. jun 2020 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Behandlet
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
16. jun 2020 Redegjørelse av finansministeren om revidert nasjonalbudsjett Behandlet
14. jun 2020 Endringer i skatteloven (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
14. jun 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga unntatt skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven samt endring i Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft og endring i Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter til folketrygden for 2020 Behandlet
14. jun 2020 Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. jun 2020 Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven Behandlet
4. jun 2020 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2019 Behandlet
4. jun 2020 Statsrekneskapen 2019 Behandlet
4. jun 2020 Finansmarkedsmeldingen 2020 Behandlet
28. mai 2020 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (lov-delen), skattebetalingsloven ny § 15-4 og endring i SI-loven Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven og endring i skattebetalingsloven Behandlet
6. apr 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
6. apr 2020 Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, JBD, KMD, ASD, LMD, SD og FIN, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO2-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (øk. tiltak i møte med virusutb.) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktige brudd) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
20. mar 2020 Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond, lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbyddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet, unntatt kap. 2541 post 70 Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
18. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. Behandlet
15. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), kap. 2541 post 70 Behandlet
15. mar 2020 Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv.(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
15. des 2019 Ny saldering av statsbudsjettet 2019 Behandlet
5. des 2019 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020 Behandlet
5. des 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
4. des 2019 Skatter, avgifter og toll 2020 Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap Behandlet
19. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
19. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.) Behandlet
19. nov 2019 Nasjonalbudsjettet 2020 Behandlet
19. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 Behandlet
11. nov 2019 Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer) Behandlet
11. nov 2019 Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier Behandlet
11. nov 2019 Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) Behandlet
11. nov 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner Behandlet
21. okt 2019 Representantforslag om å styrke kontantenes stilling Behandlet
21. okt 2019 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019 Behandlet
21. okt 2019 Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel) Behandlet
20. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
20. jun 2019 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 Behandlet
20. jun 2019 Revidert nasjonalbudsjett 2019 Behandlet
13. jun 2019 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge Behandlet
13. jun 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29/3-2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFR) Behandlet
13. jun 2019 Representantforslag om et mer bærekraftig forbruk Behandlet
11. jun 2019 Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen Behandlet
11. jun 2019 Finansmarkedsmeldingen 2019 Behandlet
11. jun 2019 Statsrekneskapen 2018 Behandlet
11. jun 2019 Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
11. jun 2019 Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 Behandlet
11. jun 2019 Statens pensjonsfond 2019 Behandlet
11. jun 2019 Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen Behandlet
11. jun 2019 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2018 Behandlet
11. jun 2019 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland Behandlet
27. mai 2019 Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Behandlet
24. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
1. apr 2019 Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) Behandlet
1. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.) Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet) Behandlet
18. feb 2019 Om ny sentralbanklov Behandlet
18. feb 2019 Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold Behandlet
6. feb 2019 Representantforslag om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv Behandlet
6. feb 2019 Lov om register over reelle rettighetshavere Behandlet
6. feb 2019 Representantforslag om pensjon fra første krone Behandlet
18. des 2018 Ny saldering av statsbudsjettet 2018 Behandlet
18. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering) Behandlet
18. des 2018 Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019 Behandlet
11. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
11. des 2018 Skatter, avgifter og toll 2019 Behandlet
2. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (redusert anslag for utgifter til legemidler) Behandlet
2. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering) Behandlet
2. des 2018 Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (omdisponering av bevilgninger til jernbaneformål knyttet til infrastrukturavgifter) Behandlet
2. des 2018 Statsbudsjettet 2019 Behandlet
2. des 2018 Nasjonalbudsjettet 2019 Behandlet
7. nov 2018 Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) Behandlet
7. nov 2018 Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfo Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv) Behandlet
7. nov 2018 Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) Behandlet
7. nov 2018 Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet) Behandlet
14. jun 2018 Revidert nasjonalbudsjett 2018 Behandlet
14. jun 2018 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018 Behandlet
14. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
10. jun 2018 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
10. jun 2018 Finansmarkedsmeldingen 2018 Behandlet
10. jun 2018 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020 Behandlet
10. jun 2018 Statsrekneskapen 2017 Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om et jobbskattefradrag for uføre Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge etter modell fra Statens pensjonsfond utland Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter Behandlet
10. jun 2018 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2017 Behandlet
10. jun 2018 Statens pensjonsfond 2018 Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøgd arbeidsgivaravgift vert fjerna Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om å utsetje iverksetjing av vedtekne endringar i eigedomsskattelova og presisering i vilkåra for å nytte overgangsregelen Behandlet
10. jun 2018 Representantforslag om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering Behandlet
30. mai 2018 Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR) Behandlet
30. mai 2018 Representantforslag om forbedring og forenkling av små og mellomstore bedrifters (SME) rapportering om vesentlig bærekraft- og samfunnspåvirkning Behandlet
13. mai 2018 Ny forskrift for pengepolitikken Behandlet
13. mai 2018 Representantforslag om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller - en "Google-skatt" Behandlet
13. mai 2018 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) Behandlet
13. mai 2018 Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018 Behandlet
25. apr 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.) Behandlet
25. apr 2018 Redegjørelse fra stortingspresidenten om Stortingets byggeprosjekter Behandlet
21. mar 2018 Representantforslag om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering Behandlet
5. mar 2018 Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) Behandlet
19. des 2017 Endring av Prop. 1 S (2017-2018) Statsbudsjettet 2018 (saldering mv.) Behandlet
19. des 2017 Innst. 5 S Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland Behandlet
19. des 2017 Ny saldering av statsbudsjettet 2017 Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts - og tollinntekter 2018 Behandlet
11. des 2017 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2018 - lovsaker Behandlet
11. des 2017 Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2018 Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
4. des 2017 Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger) Behandlet
4. des 2017 Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
3. des 2017 Statsbudsjettet 2018 Behandlet
3. des 2017 Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2018 Behandlet
3. des 2017 Endring av Prop. 1 S (2017-2018) Statsbudsjettet 2018 (saldering mv.) Behandlet
20. jun 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016-2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Behandlet
20. jun 2017 Revidert nasjonalbudsjett 2017 Behandlet
20. jun 2017 Representantforslag om kontanter som betalingsmiddel i Norge Behandlet
20. jun 2017 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 Behandlet
20. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
15. jun 2017 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å øke sysselsettingen blant ungdom og andre lavtlønnsgrupper ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lavere lønnsgrupper Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse Behandlet
5. jun 2017 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 Behandlet
5. jun 2017 Statsrekneskapen 2016 Behandlet
5. jun 2017 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2016 Behandlet
5. jun 2017 Finansmarkedsmeldingen 2016-2017 Behandlet
5. jun 2017 Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) Behandlet
5. jun 2017 Perspektivmeldingen 2017 Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om å lukke gjeldsfeller Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om nye mål for samfunnsutviklingen Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien Behandlet
20. feb 2017 Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger Behandlet
1. feb 2017 Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.) Behandlet
19. des 2016 Ny saldering av statsbudsjettet 2016 Behandlet
19. des 2016 Representantforslag om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
19. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering) Behandlet
19. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
16. des 2016 Skatter, avgifter og toll 2017 Behandlet
16. des 2016 Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker Behandlet
7. des 2016 Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) Behandlet
7. des 2016 Endringer i verdipapirfondloven mv. Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S Tillegg 1 (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering) Behandlet
4. des 2016 Statsbudsjettet 2017 Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen) Behandlet
4. des 2016 Nasjonalbudsjettet 2017 Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) Behandlet
4. des 2016 Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler) Behandlet
23. nov 2016 Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven) Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater Behandlet
14. nov 2016 Endringer i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt) Behandlet
14. nov 2016 Endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia Behandlet
16. jun 2016 Representantforslag om en gjennomgang av regelverk og statlig finansielt eierskap i lys av behovet for åpenhet og bekjempelse av bruk av skatteparadiser Behandlet
16. jun 2016 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Behandlet
16. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
16. jun 2016 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016 Behandlet
12. jun 2016 Lov om EØS-finanstilsyn Behandlet
12. jun 2016 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om momskompensasjon for internatskoler Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om opprettelse av en KompetanseFunn-ordning Behandlet
12. jun 2016 Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTA Behandlet
12. jun 2016 Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992 Behandlet
2. jun 2016 Finansmarkedsmeldingen 2015 Behandlet
2. jun 2016 Statsrekneskapen 2015 Behandlet
2. jun 2016 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 Behandlet
2. jun 2016 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2015 Behandlet
30. mai 2016 Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering) Behandlet
30. mai 2016 Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om utfasing av petroleumssubsidier Behandlet
27. apr 2016 Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) Behandlet
27. apr 2016 Representantforslag om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester Behandlet
16. mar 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.) Behandlet
17. des 2015 Ny saldering av statsbudsjettet 2015 Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
13. des 2015 Skatter, avgifter og toll 2016 - lovsaker Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015 Behandlet
13. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016 Behandlet
2. des 2015 Statsbudsjettet 2016 Behandlet
2. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
2. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet mv. (noen saker om veg og jernbane og saldering) Behandlet
2. des 2015 Nasjonalbudsjettet 2016 Behandlet
11. nov 2015 Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv. Behandlet
18. jun 2015 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015 Behandlet
18. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen) Behandlet
18. jun 2015 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 Behandlet
18. jun 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2015 Behandlet
14. jun 2015 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Lov-delen) Behandlet
4. jun 2015 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 Behandlet
4. jun 2015 Representantforslag om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap Behandlet
4. jun 2015 Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper Behandlet
4. jun 2015 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro Behandlet
4. jun 2015 Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Behandlet
4. jun 2015 Finansmarknadsmeldinga 2014 Behandlet
4. jun 2015 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2014 Behandlet
4. jun 2015 Statsrekneskapen 2014 Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om tiltak for å styrke kampen mot svart arbeid Behandlet
27. apr 2015 Endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) Behandlet
25. mar 2015 Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) Behandlet
25. mar 2015 Representantforslag om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje) Behandlet
17. des 2014 Tillegg til Prop. 36 S (2014-2015) om ny saldering av statsbudsjettet 2014 Behandlet
17. des 2014 Ny saldering av statsbudsjettet 2014 Behandlet
14. des 2014 Skatter, avgifter og toll 2015 - lovsaker Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2015 Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
14. des 2014 Fullmakt til å ta opp statslån o.a. Behandlet
14. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
14. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR Behandlet
14. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (Tilfeldige utgifter og inntekter, finansadministrasjon, utbytte, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
3. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria Behandlet
3. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980 Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Nasjonalbudsjettet 2015 Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Nasjonalbudsjettet 2015 Behandlet
30. nov 2014 Statsbudsjettet 2015 Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering) Behandlet
30. nov 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet Behandlet
30. nov 2014 Statsbudsjettet 2015 Behandlet
19. jun 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014 Behandlet
19. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
19. jun 2014 Revidert nasjonalbudsjett 2014 Behandlet
19. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) Behandlet
19. jun 2014 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 Behandlet
15. jun 2014 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
15. jun 2014 Endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. og lov om kredittvurderingsbyråer Behandlet
2. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 99/2013 som endret ved forordning 1383/2013 om det europeiske statistikkprogram for 2013-2017 Behandlet
2. jun 2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 Behandlet
2. jun 2014 Finansmarknadsmeldinga 2013 Behandlet
2. jun 2014 Endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) Behandlet
2. jun 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014 Behandlet
2. jun 2014 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2013 Behandlet
2. jun 2014 Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Behandlet
2. jun 2014 Statsrekneskapen 2013 Behandlet
2. jun 2014 Representantforslag om etablering av en helsemyggordning Behandlet
19. mar 2014 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. Behandlet
19. mar 2014 Representantforslag om å utrede Statens pensjonsfond utlands investeringer i kullselskaper Behandlet
18. des 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Niue om opplysningar i skattesaker underskriven i Oslo 9. september og i Alofi 19. september 2013 Behandlet
18. des 2013 Representantforslag om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland Behandlet
18. des 2013 Innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene, og forordning (EU) nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer Behandlet
18. des 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Behandlet
12. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 5 S) Behandlet
12. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (Tilfeldige utgifter og inntekter, Finansadministrasjon, Utbytte, garantier, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
12. des 2013 Fullmakt til å ta opp statslån o.a. Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker Behandlet
4. des 2013 Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av skatteavtalen av mellom Norge og Tyskland Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Behandlet
4. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 3 S) Behandlet
25. nov 2013 Statsbudsjettet 2014 Behandlet
25. nov 2013 Nasjonalbudsjettet 2014 Behandlet
25. nov 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (Innst. 2 S) Behandlet
20. jun 2013 Revidert nasjonalbudsjett 2013 Behandlet
20. jun 2013 Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret Behandlet
20. jun 2013 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn Behandlet
16. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om å innføre ROS- og ROT-skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig som tiltak mot svart arbeid og sosial dumping Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga - lovdelen Behandlet
16. jun 2013 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om å styrke etikkarbeidet i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) Behandlet
12. jun 2013 Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012 Behandlet
12. jun 2013 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2012 Behandlet
12. jun 2013 Statsrekneskapen 2012 Behandlet
12. jun 2013 Finansmarknadsmeldinga 2012 Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om modernisering av engangsavgiften for bil Bortfalt
3. jun 2013 Representantforslag om omlegging av finansieringen av kommunesektoren og behovsstyrt statlig finansiering av grunnleggende velferdstjenester Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. januar 1990 mellom Norge og Nederland Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlige og trafikksikre biler Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia Behandlet
3. jun 2013 Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om en handlingsplan for å bekjempe smugling og ulovlig innvandring Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om å endre dagens sukkeravgifter Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om å utvide kommunenes adgang til å ta sosiale hensyn i utformingen av eiendomsskatten Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om avvikling av arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter Behandlet
28. apr 2013 Perspektivmeldingen 2013 Behandlet
1. apr 2013 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.) Behandlet
1. apr 2013 Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) Behandlet
1. apr 2013 Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om opprettelse av en produktivitetskommisjon Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om bedret saksgang ved skatteklager Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å setje i kraft ein skatteavtala mellom Kongeriket Noreg og Republikken Sør-Afrika, underskriven i Cape Town 16. juli 2012 Behandlet
1. apr 2013 Representantforslag om å fjerne uttaksmerverdiavgift på tjenester utført på fritiden av selvstendig næringsdrivende Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker Behandlet
17. mar 2013 Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) Behandlet
17. des 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om kredittvurderingsbyråer Behandlet
17. des 2012 Ny saldering av statsbudsjettet 2012 Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om bedring av skattyters rettssikkerhet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om skattemessig behandling av yrkeskjøring og grensedragning mot fordelsbeskatning som følge av privat bruk Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om justering av avgiftssystemet ved import av bruktbil som er mellom 15 og 30 år Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om fritak for formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om en utredning av dynamiske effekter som følge av skatte- og avgiftslettelser Behandlet
13. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
13. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Finanskomiteen) Behandlet
9. des 2012 Overenskomst mellom Norge og Hans Majestet Sultanen og Yang Di-Pertuan av Brunei Darussalam om opplysninger i skattesaker Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om Folketrygdfondet Behandlet
9. des 2012 Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven Behandlet
9. des 2012 Lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) Behandlet
26. nov 2012 Statsbudsjettet 2013 Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013 (grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure) Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Behandlet
26. nov 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Finanskomiteen) Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
26. nov 2012 Nasjonalbudsjettet 2013 Behandlet
26. nov 2012 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen Behandlet
14. nov 2012 Skatteinformasjonsavtale med Republikken Guatemala Behandlet
14. nov 2012 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken Behandlet
14. nov 2012 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om å fjerne avgiften på båtmotorer Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om en plan for hvordan el-biler og biler som bruker ny teknologi, kan beholde et forutsigbart avgiftsregelverk over tid Behandlet
14. jun 2012 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2012 Behandlet
14. jun 2012 Revidert nasjonalbudsjett 2012 Behandlet
14. jun 2012 Samtykke til at Norges Bank inngår avtale med Det internasjonale valutafondet om å stille nye lånemidler til disposisjon for IMF Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om kompliserte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag_ utført i _egen bolig og fritidsbolig_ Behandlet
12. jun 2012 Representantforslag om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om reduksjon av Statens pensjonsfond utland sine investeringer i selskaper som ødelegger tropisk skog Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om effektivitetsgevinster i offentlig sektor Behandlet
11. jun 2012 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2011 Behandlet
11. jun 2012 Endringer i skatte- og tollovgivningen Behandlet
11. jun 2012 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 Behandlet
11. jun 2012 Statsrekneskapen 2011 Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om bestemmelser om oppbevaringsplikt for regnskapsdokumenter Behandlet
11. jun 2012 Finansmarknadsmeldinga 2011 Behandlet
11. jun 2012 Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga Behandlet
11. jun 2012 Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om merverdiavgift på bygg Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om tiltak for lavere priser på drivstoff Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om å innføre periodiseringsprinsippet i offentlig sektor Behandlet
28. mai 2012 Representantforslag om fjerning av formuesskatten på formue som ikke er arbeidende kapital Behandlet
6. mai 2012 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011 Behandlet
6. mai 2012 Representantforslag om en gjennomgang av sjablongreglene for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Behandlet
28. mar 2012 Fordelingsmeldingen Behandlet
28. mar 2012 Representantforslag om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om frihet til å bestemme skattemessig bopel ut fra faktiske forhold Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II) Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Mauritius om opplysningar i skattesaker Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å frita det ikke-mineralske miljødrivstoffet GTL fra mineraloljeavgift Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Costa Rica Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain Behandlet
19. des 2011 Nysaldering av statsbudsjettet 2011 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet 2012 (finansadministrasjonen, GIEK, 90-poster, Statens pensjonsfond utland) Behandlet
14. des 2011 Fullmakt til å ta opp statslån o.a. Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (Saldering) Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (refusjon av legemidlet ticagrelor) Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
23. nov 2011 Statsbudsjettet 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 Behandlet
23. nov 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (Saldering) Behandlet
23. nov 2011 Nasjonalbudsjettet 2012 Behandlet
23. nov 2011 Skatter, avgifter og toll 2012 Behandlet
23. nov 2011 Endringar av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
16. nov 2011 Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF Behandlet
9. nov 2011 Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. Behandlet
9. nov 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India Behandlet
9. nov 2011 Lov om verdipapirfond Behandlet
26. okt 2011 Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Behandlet
16. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
16. jun 2011 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 Behandlet
16. jun 2011 Revidert nasjonalbudsjett 2011 Behandlet
16. jun 2011 Representantforslag om en ny grønn skattekommisjon Behandlet
16. jun 2011 Representantforslag om skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina Behandlet
15. jun 2011 Statsrekneskapen 2010 Behandlet
15. jun 2011 Finansmarknadsmeldinga 2010 Behandlet
15. jun 2011 Rapport til Stortinget fra Norges Banks representanskap for 2010 Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 (adgangen til å starte opp og utøve virksomhet somutsteder av elektroniske penger) Behandlet
15. jun 2011 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Behandlet
13. jun 2011 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
13. jun 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om å opprette et uavhengig finanspolitisk råd Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om å avvikle eiendomsskatten Behandlet
30. mai 2011 Overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Seychellene om opplysningar i skattesaker Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om eiendomsskatt Behandlet
30. mai 2011 Evaluering av skattereformen 2006 Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om lov om endring i merverdiavgiftsloven (endring av § 15-3 beløpsgrenser for oppgavetermin med lav omsetning) Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om likebehandling av skipstunneler og annen infrastrukturbygging i merverdiavgiftslovgivningen Behandlet
18. mai 2011 Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Behandlet
18. mai 2011 Representantforslag om å innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Montserrat Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om å bedre rettssikkerheten for skattyter Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om 20 tiltak for å motvirke ny finanskrise Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om endring av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter samt endring av tidsbegrenset krav til oppbevaring av regnskapsdokumenter Behandlet
4. apr 2011 Endringer i revisorloven og enkelte andre lover Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Liberia om opplysningar i skattesaker Behandlet
21. feb 2011 Bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister) Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Marshalløyene om opplysningar i skattesaker Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å beskatte inntekt fra skogsforvaltning som kapitalinntekt Behandlet
21. feb 2011 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelistene Behandlet
16. jan 2011 Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB) Behandlet
16. des 2010 Representantforslag om likestilling av litteratur Behandlet
16. des 2010 Representantforslag om å forbedre ordningene for privat pensjonssparing og boligsparing for ungdom Behandlet
16. des 2010 Ny saldering av statsbudsjettet 2010 Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak mot vedlikeholdsetterslep Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en nasjonal strategi for å utvide bruken av offentlig-privat samarbeid i Norge Behandlet
14. des 2010 Bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
14. des 2010 Skatteavtale mellom Norge og Sveits Behandlet
12. des 2010 Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv Behandlet
8. des 2010 Endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009) Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Nasjonalbudsjettet 2011 Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 under Landbruks- og matdepartementet Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett Behandlet
24. nov 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (Fullmakt til å ta opp statslån) Behandlet
24. nov 2010 Skatter og avgifter 2011 Behandlet
24. nov 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. nov 2010 Representantforslag om skattemessig likebehandling av fagforeningskontingenter Behandlet
10. nov 2010 Overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Monaco om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Belize om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Skatteavtale mellom Norge og Tyrkia Behandlet
10. nov 2010 Representantforslag om utvidelse av ordningen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Christopher (Saint Kitts) og Nevis Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Grenada om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring) Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
17. jun 2010 Revidert nasjonalbudsjett 2010 Behandlet
17. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
17. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
16. jun 2010 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 Behandlet
16. jun 2010 Finansmarknadsmeldinga 2009 Behandlet
16. jun 2010 Statsrekneskapen 2009 Behandlet
13. jun 2010 Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. Behandlet
13. jun 2010 Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover Behandlet
13. jun 2010 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel Behandlet
13. jun 2010 Representantforslag om bedre rammevilkår for bedrifter som driver med gjenbruk og reparasjon. Behandlet
24. mai 2010 Lån frå den norske staten til den latviske staten Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009, konsernrekneskap Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Nederland for så vidt angår De nederlandske Antiller Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om tiltak for å øke bruken av el-biler Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om skattelette i forbindelse med lønnsoppgjøret Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Norge og Bahamassamvelde Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtale mellom Norge og Malawi Behandlet
24. mai 2010 Endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om vilkårene for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Endringar i sentralbanklova Behandlet
24. mai 2010 Representantforslag om investeringsfond for enkeltpersonsforetak Behandlet
24. mai 2010 Samtykke til å inngå en avtale mellom den norske stat ved Finansdepartementet og Det internasjonale valutafondet (IMF) Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser Behandlet
3. mai 2010 Representantforslag om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Samoa Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og republikken San Marino Behandlet
18. apr 2010 Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Cookøyene Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag vedrørende skattefritak for arbeidsgiverbetalte helseforsikringer og treningskort Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om bistand til Island uavhengig av IceSave-avtalens skjebne Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om en gjennomgang av avgiftene på drivstoff Behandlet
22. mar 2010 Endringer i lov om merverdiavgift Behandlet
22. mar 2010 Representantforslag om å redusere merverdiavgift på strøm og elektrisitetsavgift Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Turks og Caicosøyene Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Anguilla Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om utvidelse av momsrefusjonsordningen Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om styrking av etikkarbeidet i Statens pensjonsfond - Utland Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelister Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Gibraltar Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtale mellom Norge og Polen Behandlet
11. jan 2010 Endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg Behandlet
16. des 2009 Ny saldering av statsbudsjettet 2009 Behandlet
14. des 2009 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010 (Saldering mv) Behandlet
14. des 2009 Fullmakt til å ta opp statslån o.a. Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Caymanøyene Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene Behandlet
7. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Bermuda Behandlet
7. des 2009 Endringar i lov om Statens pensjonsfond Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Nasjonalbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endring av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
25. nov 2009 Statsbudsjettet 2010, Gul Bok Behandlet
25. nov 2009 Nasjonalbudsjettet 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte- og avgiftsopplegget 2010 Behandlet
25. nov 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Slovenia Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Qatar Behandlet