Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 13 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Henriksen, Kari Arbeiderpartiet Vest-Agder
Gulati, Himanshu Fremskrittspartiet Akershus
Reiertsen, Laila Marie Fremskrittspartiet Hordaland
Pettersen, Tage Høyre Østfold
Haukland, Marianne Høyre Finnmark
Trettebergstuen, Anette Arbeiderpartiet Hedmark
Hjemdal, Silje Fremskrittspartiet Hordaland
Sem-Jacobsen, Åslaug Senterpartiet Telemark
Øvstegård, Freddy André Sosialistisk Venstreparti Østfold
Giske, Trond Arbeiderpartiet Sør-Trøndelag
Almeland, Grunde Venstre Oslo
Johnsen, Kristin Ørmen Høyre Buskerud
Lossius, Jorunn Gleditsch Kristelig Folkeparti Aust-Agder

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det Til behandling
13. des 2020 Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur Til behandling
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
9. des 2020 Representantforslag om en nasjonal leselyststrategi Til behandling
7. des 2020 Representantforslag om barnevern for barnas beste, ikke privat profitt Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om sikring av inntektsgrunnlaget for hestesporten i Norge Behandlet
30. nov 2020 Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven) Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å nedsette et uavhengig granskningsutvalg for en helhetlig gjennomgang av barnevernet Behandlet
23. nov 2020 Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv. Til behandling
18. nov 2020 Representantforslag om å oppheve spillmonopolet i Norge Til behandling
11. nov 2020 Representantforslag om mer medvirkning i barnevernet Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om et krafttak for likelønn Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om samværssabotasje Til behandling
7. okt 2020 Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 Behandlet
5. okt 2020 Representantforslag om å flytte myndighet til kommunene slik at bestemmelsene om søndagsåpne butikker reguleres av kommunene uten overstyring fra fylkesmannen Til behandling
18. jun 2020 Representantforslag om barn som blir holdt mot sin vilje i utlandet Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om en norsk offentlig utredning om seksuell trakassering Til behandling
9. jun 2020 Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold Behandlet
7. jun 2020 Midlertidige endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.) Behandlet
25. mai 2020 Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap) Behandlet
14. mai 2020 Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 Behandlet
11. mai 2020 Representantforslag om å lovfeste at det skal gjennomføres helseundersøkelse av barns somatiske og psykiske helse i forbindelse med alle omsorgsovertakelser Behandlet
11. mai 2020 Lov om språk (språklova) Til behandling
27. apr 2020 Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) Behandlet
22. apr 2020 Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) Behandlet
16. apr 2020 Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019-2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Behandlet
23. mar 2020 Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) Behandlet
23. mar 2020 Opplysningsvesenets fond Behandlet
23. mar 2020 Representantforslag om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn Behandlet
2. mar 2020 Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti) Trukket
2. mar 2020 Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital Behandlet
26. feb 2020 Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) Behandlet
26. feb 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394 Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om styrking av LHBTI-politikken Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet Behandlet
2. des 2019 Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
13. nov 2019 Representantforslag om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes som Norges offisielle nasjonalsang Behandlet
10. jun 2019 Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid Behandlet
10. jun 2019 Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.) Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett Behandlet
10. jun 2019 Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) Behandlet
10. jun 2019 Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.) Behandlet
5. jun 2019 Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret) Behandlet
5. jun 2019 Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet Behandlet
5. jun 2019 Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge Behandlet
15. mai 2019 Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken Behandlet
13. mai 2019 Kulturens kraft - Kulturpolitikk for framtida Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om barnevernløftet II Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om likelønn - fra ord til handling! Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om å evaluere omorganisering av Arkivverket og sikre regionale arkivtjeneste Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om mennesker fremfor markeder i barnevernet Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
16. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden Behandlet
9. des 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2018 Representantforslag om et femårig nasjonalt biblioteksløft Behandlet
9. des 2018 Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) Behandlet
9. des 2018 Representantforslag om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Behandlet
4. des 2018 Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova) Behandlet
21. nov 2018 Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) Behandlet
5. jun 2018 Representantforslag om kroppspress og reklameindustrien Behandlet
5. jun 2018 Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet) Behandlet
5. jun 2018 Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.) Behandlet
5. jun 2018 Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer) Behandlet
31. mai 2018 Representantforslag om å legge ned Kringkastingsrådet Behandlet
27. mai 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket (S-delen) Behandlet
27. mai 2018 Endringer i forbrukermerkeloven (Lov-delen) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om et offentlig og ideelt drevet barnevern Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om gjennomgang av grenseoppgangen mellom «mindre» og «større» tiltak i kulturminneloven §§ 9 og 10 Behandlet
27. mai 2018 Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner) Behandlet
21. mai 2018 Representantforslag om språkopplæring til kontantstøttemottakere og fjerning av botidskravet på 5 år knyttet til kontantstøtten Behandlet
21. mai 2018 Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge) Behandlet
14. mai 2018 Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om en mer ansvarlig spillpolitikk Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene og kostnadene ved istandsetting av verdensarvobjektet Tinnosbanen enten til ren museumsbane eller til jernbanestrekning som også kan transportere gods og tømmer Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet Behandlet
23. apr 2018 Representantforslag om granskning og tiltak for å forhindre dobbeltroller i offentlig barnevern Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering Behandlet
11. apr 2018 Representantforslag om kamp mot seksuell trakassering Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om søndag som fridag for flest mulig Behandlet
19. mar 2018 Representantforslag om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge) Behandlet
5. mar 2018 Representantforslag om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) Behandlet
5. mar 2018 Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) Behandlet
5. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer Behandlet
31. jan 2018 Representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte Behandlet
11. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet Behandlet
11. des 2017 Representantforslag om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
11. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018 Behandlet
10. des 2017 Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) Behandlet
10. des 2017 Endringer i diskrimineringsombudsloven mv. Behandlet
7. des 2017 Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) Behandlet
7. des 2017 Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017 Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å sikre et profittfritt barnevern Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner Behandlet
11. jun 2017 Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven) Behandlet
11. jun 2017 Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.) Behandlet
11. jun 2017 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om å innføre en nærhetsreform i barnevernet Behandlet
6. jun 2017 Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven) Behandlet
6. jun 2017 Lov om adopsjon (adopsjonsloven) Behandlet
6. jun 2017 Endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.) Behandlet
6. jun 2017 Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) Behandlet
6. jun 2017 Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) Behandlet
6. jun 2017 Eit moderne og framtidsretta NRK - Finansiering og innhaldsplikter Behandlet
6. jun 2017 Representantforslag om å innføre kompentansekrav i barnevernet Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om Anno 2020 - Et krafttak for den immaterielle kulturarven Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om profittfri barnehage Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om nye tiltak for å fremme likestilling Behandlet
15. mai 2017 Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger) Behandlet
15. mai 2017 Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.) Behandlet
3. mai 2017 Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir) Behandlet
3. mai 2017 Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år) Behandlet
1. mai 2017 Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk Behandlet
3. apr 2017 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015 Behandlet
3. apr 2017 Kommersiell allmennkringkasting Behandlet
6. mar 2017 Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI Behandlet
6. mar 2017 Representantforslag om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt Behandlet
6. mar 2017 Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om lov om medieansvar Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon Behandlet
16. jan 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om opprettelse av en kunstnerassistentordning Behandlet
16. jan 2017 Representantforslag om gjenopprette støtteordningen for privatarkiv Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2016 Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en strategi for økt satsing på norske tv-serier Behandlet
12. jun 2016 Familien - ansvar, frihet og valgmuligheter Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om familiepolitikk Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om oppretting av lov om etikkinformasjon Behandlet
8. jun 2016 Endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.) Behandlet
8. jun 2016 Representantforslag om nye tiltak for å sikre hjelp og støtte til flerlingfamiliene Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) Behandlet
6. jun 2016 Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) Behandlet
6. jun 2016 Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om å forebygge kroppspress hos barn og unge Behandlet
6. jun 2016 Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier Behandlet
30. mai 2016 Representantforslag om en ny innordning av produksjonstillskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier, der minstesatsene heves Behandlet
30. mai 2016 Trygghet og omsorg. Fosterhjem til barns beste Behandlet
30. mai 2016 Endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet) Behandlet
2. mai 2016 Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover Behandlet
13. apr 2016 Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn Behandlet
13. apr 2016 Representantforslag om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar Behandlet
29. feb 2016 Open og opplyst - Allmennkringkasting og mediemangfald Behandlet
20. jan 2016 Representantforslag om å sikre Skeivt arkiv i Bergen midlar til permanent drift Behandlet
18. jan 2016 Representantforslag om en styrket innsats mot mobbing i skolen Til behandling
8. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
8. des 2015 Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift) Behandlet
8. des 2015 Endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål) Behandlet
30. nov 2015 En framtidsrettet filmpolitikk Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk Behandlet
23. nov 2015 Representantforslag om kompetanseløft i barnehagen Behandlet
15. jun 2015 Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om å styrke retten til ettervern i barnevernet Behandlet
15. jun 2015 Representantforslag om kvalitet i krisesentertilbudet Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk Behandlet
10. jun 2015 Endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak) Behandlet
10. jun 2015 Lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, og endringer i enkelte andre lover Behandlet
10. jun 2015 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn Behandlet
8. jun 2015 Oppheving av lov om registrering av innsamlinger Behandlet
8. jun 2015 Endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) Behandlet
8. jun 2015 Endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap) Behandlet
4. mai 2015 Representantforslag om å endre ordningen med merverdikompensasjon for idrettsanlegg Behandlet
29. apr 2015 Representantforslag om å gjøre barnevernloven til en rettighetslov Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om etablering av en nasjonal enhet mot kampfiksing og manipulering Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om nasjonalt bibliotekløft Behandlet
15. des 2014 Oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing Behandlet
9. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2014 Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) Behandlet
9. des 2014 Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Behandlet
9. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
12. nov 2014 Representantforslag om betring av rammevilkår for organisasjonseigde kulturbygg Behandlet
12. nov 2014 Representantforslag om barnevern - ideelle organisasjoner og skjermede Behandlet
12. nov 2014 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket Behandlet
12. nov 2014 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) Behandlet
12. nov 2014 Representantforslag om styrking av barnevernet gjennom ny organisasjonsmodell Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 2014-2020) Behandlet
18. jun 2014 Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier Behandlet
15. jun 2014 Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen Behandlet
26. mai 2014 Endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) Behandlet
26. mai 2014 Oppheving av bokloven Behandlet
19. mai 2014 Representantforslag om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barnevernet Behandlet
19. mai 2014 Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020) Behandlet
24. mar 2014 Representantforslag om innføring av to barnehageopptak i året Behandlet
17. mar 2014 Endringer i adopsjonsloven mv. Behandlet
17. mar 2014 Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. Behandlet
26. feb 2014 Representantforslag om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
9. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2013 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/77/EU om vernetiden for opphavsrett og visse nærstående rettigheter Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan for bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge Behandlet
16. jun 2013 Endringer i lov om folkebibliotek Behandlet
16. jun 2013 Representantforslag om et modernisert bokmarked Behandlet
16. jun 2013 Lov om omsetning av bøker (bokloven) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i medieeierskapsloven Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnehageloven (politiattest m.m.) Behandlet
9. jun 2013 Diskrimineringslovgivning (om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) Behandlet
9. jun 2013 Representantforslag om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet Behandlet
9. jun 2013 Endringer i barnevernloven Behandlet
5. jun 2013 Framtidens barnehage Behandlet
5. jun 2013 Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (farskap og morskap) Behandlet
5. jun 2013 Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) Behandlet
5. jun 2013 Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i 2022 Behandlet
6. mai 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) Behandlet
6. mai 2013 Lov om Norsk kulturråd Behandlet
6. mai 2013 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (gjennomføring av miljømerkeforordningen) Behandlet
6. mai 2013 Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.) Behandlet
6. mai 2013 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga) Behandlet
28. apr 2013 Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Behandlet
3. apr 2013 Arkiv Behandlet
6. mar 2013 Den norske idrettsmodellen Behandlet
18. feb 2013 Midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. Behandlet
18. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet) Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om endringer i foreldrepermisjonsordningen Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om å kjøpekraftjustere kontantstøtte og barnetrygd i forhold til utgiftsnivået i bostedslandet Behandlet
18. feb 2013 Representantforslag om styrking av familievernet Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
12. des 2012 Representantforslag om omfordeling av barnetrygden Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
12. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
9. des 2012 Representantforslag om statlig bistand til etablering av nytt Munch-museum Behandlet
9. des 2012 Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) Behandlet
9. des 2012 Visuell kunst Behandlet
9. des 2012 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester Behandlet
9. des 2012 Endringar i film- og videogramlova Behandlet
9. des 2012 Endringar i pengespilloven Behandlet
9. des 2012 Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova Behandlet
29. nov 2012 Representantforslag om samordning av lovverket for kultursektoren og presisering av kunstnerisk frihet Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om likebehandling av kompetansesentre for rytmisk musikk Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing Behandlet
11. jun 2012 Representantforslag om stipendordning for unge kulturtalenter Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om oppfølging av Stortingets intensjon vedrørende barnebidrag Behandlet
10. jun 2012 Tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om å styrke korpsbevegelsen i Norge Behandlet
21. mai 2012 Kultur, inkludering og deltaking Behandlet
13. mai 2012 Representantforslag om å lovfeste vern av ytringsfrihet og anonymitet på Internett Behandlet
9. mai 2012 Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) Behandlet
9. mai 2012 Endringer i barnevernloven Behandlet
9. mai 2012 Representantforslag om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel. Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om å gjøre Slottets kulturskatter tilgjengelige for publikum Behandlet
2. mai 2012 Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. Behandlet
2. mai 2012 Representantforslag om en pappastrategi for etablering av likeverdig foreldreskap Behandlet
26. mar 2012 Representantforslag om fredning av Nasjonalgalleriets Munch-sal Behandlet
26. mar 2012 Representantforslag om en omstrukturering av Norsk kulturråd Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua" Behandlet
14. des 2011 Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet Behandlet
14. des 2011 Representantforslag om å innføre løpende barnehageopptak Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
14. des 2011 Representantforslag om profesjonalisering og utvikling av kor- og vokalmusikken i Norge Behandlet
14. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
11. des 2011 Endringar i lov om folkebibliotek Behandlet
11. des 2011 Endringer i kontantstøtteloven Behandlet
4. des 2011 Endring i pengespilloven Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om utredning av hjemmel for klarering av opphavsrettigheter fra andre land, tverrterritorial klarering Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om å avgrense rett til kontantstøtte ut fra statsborgerskap Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om å overfører fylkesnemndenes oppgaver for barnevern og sosiale saker til de ordinære domstolene Behandlet
27. nov 2011 Representantforslag om en bedre barnehage med mer mangfold og kvalitet Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om ny fordelingsnøkkel for tippemidlene Behandlet
9. nov 2011 Statsgaranti og tilsagn om statlig tilskudd for å arrangere olympiske vinterleker for ungdom i 2016 Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen The Consumer Credit Counselling Service (CCCS) Behandlet
14. jun 2011 Representantforslag om styrket kontakt med hjemmet og mer tid til barna gjennom bruk av digitale hjelpemidler i barnehagen Behandlet
13. jun 2011 Endringer i pengespilloven (overskudd fra bingoterminaler) Behandlet
30. mai 2011 Representantforslag om en endring av barneloven for foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet Behandlet
29. mai 2011 Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om å øke kompetansen i barnevernet Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om endring av lovverket for foreldrepenger ved barns død Behandlet
22. mai 2011 Representantforslag om oppholdstid og åpningstider i barnehagen Behandlet
18. mai 2011 Digitalisering av radiomediet Behandlet
4. mai 2011 Representantforslag om full fosterhjemsdekning innen 2013 Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å etablere et Wergeland-senter i Grotten før grunnlovsjubileet i 2014 Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om fremtidens nasjonalmuseum og en demokratisk behandling av Nasjonalgalleriets skjebne Behandlet
1. mai 2011 Representantforslag om å åpne Grotten for allmennheten Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua" Behandlet
11. apr 2011 Likestilling for likelønn Behandlet
14. mar 2011 Representantforslag om mer forutsigbarhet og mindre byråkratisk adopsjonsprosess Behandlet
14. mar 2011 Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) Behandlet
23. feb 2011 Endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om styrkede forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig Behandlet
2. feb 2011 Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott Behandlet
31. jan 2011 Representantforslag om å innføre en gaveforsterkningsavtaleordning for norske museer Behandlet
13. des 2010 Endringer på statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid Behandlet
13. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. des 2010 Omorganisering av ABM-utvikling Behandlet
17. nov 2010 Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om internasjonal innkreving av underholdsbidrag Behandlet
15. jun 2010 Representantforslag om likebehandling av offentlige og private tilbydere av barneverntjenester og etablering av en nettportal Behandlet
15. jun 2010 Representantforslag om en gjennomgang og styrking av tilsynsordningen i barnevernet Behandlet
7. jun 2010 Endringer i barnehageloven Behandlet
7. jun 2010 Endringar i lov om film og videogram Behandlet
7. jun 2010 Tilsagn om statstilskudd til å arrangere sjakk-OL i Tromsø i 2014 Behandlet
7. jun 2010 Representantforslag om foreldrepermisjonen mellom mor og far Behandlet
7. jun 2010 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover Behandlet
7. jun 2010 Endringer i bidragsinnkrevingsloven og barneloven Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om kvinners/mors informasjonsplikt om barnefar og strafferettslige endringer i barneloven Behandlet
10. mai 2010 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og barnetrygdloven Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om NRK og reklamefinansiering Behandlet
2. mai 2010 Representantforslag om bedring av rammevilkårene for frivillig sektor Behandlet
19. apr 2010 Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven Behandlet
19. apr 2010 Innlemmelse i EØS-avtalen av rådsdirektiv om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester Behandlet
17. mar 2010 Representantforslag om å sikre full barnevernsdekning Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om å innføre en fleksibel foreldrepermisjon Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten Behandlet
8. mar 2010 Endringer i barnelova mv. Behandlet
8. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven Behandlet
1. mar 2010 Framtidas museum Behandlet
1. mar 2010 Kvalitet i barnehagen Behandlet
14. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
14. des 2009 EØS-komiteens beslutning om forbrukervern Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet