Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 18 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Dale, Jon Georg Fremskrittspartiet Møre og Romsdal
Sjåstad, Runar Arbeiderpartiet Finnmark
Norderhus, Else-May Arbeiderpartiet Møre og Romsdal
Simonsen, Aase Høyre Rogaland
Bastholm, Une Miljøpartiet De Grønne Oslo
Heggelund, Stefan Høyre Oslo
Halleland, Terje Fremskrittspartiet Rogaland
Aarbergsbotten, Torhild Høyre Sør-Trøndelag
Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet Akershus
Eskeland, Liv Kari Høyre Hordaland
Eide, Espen Barth Arbeiderpartiet Oslo
Storehaug, Tore Kristelig Folkeparti Sogn og Fjordane
Borch, Sandra Senterpartiet Troms
Haltbrekken, Lars Sosialistisk Venstreparti Sør-Trøndelag
Westgaard-Halle, Lene Høyre Vestfold
Myhrvold, Ole André Senterpartiet Østfold
Kjenseth, Ketil Venstre Oppland
Grung, Ruth Arbeiderpartiet Hordaland

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. des 2020 Representantforslag om mer effektiv skadefelling av store rovdyr Til behandling
14. des 2020 Langskip - fangst og lagring av CO2 Til behandling
13. des 2020 Representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg Til behandling
9. des 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
9. des 2020 Endringar i statsbudsjettet under Olje- og energidepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
7. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
2. des 2020 Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om klimaomstilling Til behandling
23. nov 2020 Vindkraft på land Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker Behandlet
9. nov 2020 Miljøkriminalitet Behandlet
9. nov 2020 Representantforslag om gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft Til behandling
2. nov 2020 Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner) Behandlet
2. nov 2020 Endringer i motorferdselloven (båter med elmotor på små vann mv.) Til behandling
2. nov 2020 Endringer i energiloven m.m. Til behandling
5. okt 2020 Representantforslag om å stoppe NorthConnect endelig Til behandling
17. jun 2020 Representantforslag om sterkere vern av naturen i vindkraftutbygginger Behandlet
10. jun 2020 Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak Behandlet
10. jun 2020 Representantforslag om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon Behandlet
8. jun 2020 Representantforslag om tiltak for å få ned klimagassutslippene Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av vedtak nr. 72/2019 i EØS-komiteen av 29. mars 2019 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) 2017/1369 (energimerkeforordninga) Behandlet
25. mai 2020 Endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Behandlet
25. mai 2020 Endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv. og etablering av Rovviltklagenemnda) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven Behandlet
25. mai 2020 Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen) Behandlet
25. mai 2020 Representantforslag om en effektiv forvaltning av ulvebestanden i tråd med bestandsmålet Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 18 om bestandsmål for rovvilt Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å avvise bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris, og å fjerne NorthConnect fra EUs PCI-liste Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å avslå søknad fra NorthConnect om anleggskonsesjon, utenlandskonsesjon og unntak fra EØS-regelverk for å bygge strømkabel mellom Norge og Storbritannia Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om en bindende forpliktelse for olje- og gassnæringen til å kutte utslipp av klimagasser Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om å stanse krafteksportkabelen NorthConnect Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind Behandlet
30. mar 2020 Representantforslag om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Behandlet
18. mar 2020 Representantforslag om oppnevnelse av et offentlig naturrisikoutvalg Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon Behandlet
11. mar 2020 Representantforslag om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge Behandlet
12. feb 2020 Representantforslag om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om solkraft Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge Behandlet
10. feb 2020 Representantforslag om forbud mot fluorskismøring Behandlet
29. jan 2020 Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2019 Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Representantforslag om å sikre ren energi til miljøvennlig industri gjennom å stoppe NorthConnect Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon Behandlet
4. nov 2019 Representantforslag om tiltak for renere luft i byer og tettsteder Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri Behandlet
16. jun 2019 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030 Behandlet
13. jun 2019 Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å stoppe insektdøden Behandlet
5. jun 2019 Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om klimastreik for klimakutt Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav Behandlet
5. jun 2019 Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest) Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen Behandlet
28. apr 2019 Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm Behandlet
28. apr 2019 Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim Behandlet
11. mar 2019 Endringer i markaloven (justering av markagrensen m.m.) Behandlet
11. mar 2019 Vern av Øystesevassdraget Behandlet
11. feb 2019 Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon Behandlet
30. jan 2019 Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
21. nov 2018 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning om auksjonering av klimakvoter om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker Behandlet
14. nov 2018 Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet) Behandlet
12. nov 2018 Meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om at han trekker tilbake forslag fra Kari Elisabeth Kaski og seg selv om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel (Dokument 8:221 S for 2017-2018) Behandlet
13. jun 2018 Representantforslag om CO2-transport og -lagring Behandlet
10. jun 2018 Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten Behandlet
3. jun 2018 Representantforslag om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder Behandlet
3. jun 2018 Representantforslag om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind Behandlet
31. mai 2018 Representantforslag om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer Behandlet
31. mai 2018 Representantforslag om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter Behandlet
31. mai 2018 Representantforslag om en ny, supplerende nasjonalparkplan Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag Behandlet
23. mai 2018 Representantforslag om likebehandling av kjøretøy for avfallsbasert biogass med kjøretøy for elektrisitet og hydrogen Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om å utsette spørsmålet om navnebytte for Statoil slik at saken kan drøftes i Stortinget Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020 Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel Trukket
2. mai 2018 Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid Behandlet
2. mai 2018 Representantforslag om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om statlig kompensasjon ved flom og naturskade Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om kraftkabler til utlandet Behandlet
18. apr 2018 Representantforslag om vern av Øystesevassdraget Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter Behandlet
4. apr 2018 Representantforslag om endringer i rovviltpolitikken Behandlet
21. mar 2018 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken Behandlet
21. mar 2018 Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
21. mar 2018 Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke) Behandlet
15. mar 2018 Representantforslag om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille Behandlet
15. mar 2018 Representantforslag om utjamning av nettariffane Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel Behandlet
26. feb 2018 Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge Behandlet
12. des 2017 Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
12. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. jun 2017 Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Behandlet
13. jun 2017 Representantforslag om en sektorlov for vann- og avløpssektoren Behandlet
13. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987 Behandlet
12. jun 2017 Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon) Behandlet
12. jun 2017 Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger) Behandlet
12. jun 2017 Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon) Behandlet
1. jun 2017 Representantforslag om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge Behandlet
1. jun 2017 Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing) Behandlet
1. jun 2017 Lov om klimamål (klimaloven) Behandlet
1. jun 2017 Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet) Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om seismikkfrie områder Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler Behandlet
29. mai 2017 Representantforslag om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering Behandlet
1. mai 2017 Representantforslag om utnytting av matavfallsressursene og kloakkslam og enkelte andre forslag Til behandling
1. mai 2017 Representantforslag om regnskogbevaring og tømmerhogst i DR Kongo Til behandling
1. mai 2017 Representantforslag om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter Til behandling
1. mai 2017 Representantforslag om en næringspolitikk for en utslippsfri kyst Til behandling
24. apr 2017 Representantforslag om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018 - 2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Behandlet
24. apr 2017 Representantforslag om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner Til behandling
24. apr 2017 Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.) Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder Behandlet
3. apr 2017 Representantforslag om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger) Behandlet
27. mar 2017 Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016 Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om vern av Norges siste villmarker Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland Behandlet
27. mar 2017 Representantforslag om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om elektrifisering av Skarfjell Behandlet
22. feb 2017 Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv Behandlet
22. feb 2017 Representantforslag om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff Behandlet
22. feb 2017 Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) Behandlet
20. feb 2017 Representantforslag om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
13. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
6. des 2016 Varig flomvern i Opovassdraget mv. Behandlet
23. nov 2016 Representantforslag om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge Behandlet
19. okt 2016 Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning) Behandlet
19. okt 2016 Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.) Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om trygg håndtering av radioaktivt avfall Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om å innføre miljøavgifter på fossil plast Behandlet
19. okt 2016 Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeolje Behandlet
19. okt 2016 Representantforslag om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen Behandlet
17. okt 2016 Representantforslag om å følge opp Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten Behandlet
17. okt 2016 Representantforslag om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030 Behandlet
17. okt 2016 Energiloven (utenlandskonsesjon) Behandlet
13. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 Behandlet
12. jun 2016 Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030 Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om tiltak for å redusere klimautslipp Behandlet
6. jun 2016 Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall) Behandlet
5. jun 2016 Representantforslag om tiltak for å redusere rovdyrproblemene for samisk reindrift Behandlet
5. jun 2016 Representantforslag om ulveforvaltning Behandlet
5. jun 2016 Endringer i markaloven (rett til erstatning) Behandlet
5. jun 2016 Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone Behandlet
22. mai 2016 Representantforslag om en internasjonal konvensjon for å begrense utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade fra plast Behandlet
22. mai 2016 Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold Behandlet
22. mai 2016 Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999 Behandlet
22. mai 2016 Representantforslag om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris Behandlet
22. mai 2016 Representantforslag om oppfølging av klimaavtalen fra Paris fram mot 2020 Behandlet
22. mai 2016 Representantforslag om mikroplast Behandlet
9. mai 2016 Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om strategi for utbygging av fiberkabler og grønne datasentre Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om lovhjemmel for lavutslippssoner Behandlet
25. apr 2016 Representantforslag om vern av Øystesevassdraget Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om en gjennomgang av nasjonale tiltak for å nå ambisjonen om 1,5 graders oppvarming Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om energieffektivisering på norsk sokkel Behandlet
16. mar 2016 Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.) Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner Behandlet
16. mar 2016 Representantforslag om å redusere det materielle forbruket i Norge til et bærekraftig og rettferdig nivå Behandlet
9. mar 2016 Representantforslag om å utarbeide statistikk over klimagassutslipp for alle norske kommuner Behandlet
9. mar 2016 Representantforslag om miljøavgift på blyhagl Behandlet
2. mar 2016 Representantforslag om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling Behandlet
17. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
17. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
17. des 2015 Representantforslag om sterkere statlig satsing på vedlikehold av verneverdige kirker Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
13. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om en storsatsing på flytende vindkraft i Norge Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om vannkraftkonsesjon i Nedre Otta Behandlet
17. jun 2015 Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten Behandlet
17. jun 2015 Norges største industriprosjekt - utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten Behandlet
9. jun 2015 Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) Behandlet
9. jun 2015 Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om Stortingets involvering i saker om store gruveplanar og sjødeponi Behandlet
1. jun 2015 Representantforslag om forsvarlige grenseverdier for svevestøv Behandlet
6. mai 2015 Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. Behandlet
27. apr 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (flommen på Vestlandet oktober 2014) Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om at kjøp av klimakvoter i utviklingsland ikke lenger skal brukes i det norske klimaregnskapet som erstatning for å kutte utslipp i Norge Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om forbud mot omsetning av de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om retten til trygg og giftfri luft Behandlet
23. mar 2015 Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU Behandlet
23. mar 2015 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om plantevernmidler og om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av pesticider Behandlet
23. mar 2015 Representantforslag om en klimalov Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om et bedre organisert strømnett Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om å gi kommunene konkrete virkemidler for å redusere luftforurensning og klimautslipp Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om bedre energimerking av bygg Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om likeverdige nettariffer i regionalnettet og sentralnettet for store forbrukere med høy brukstid Behandlet
16. mar 2015 Representantforslag om å videreutvikle indikatorene for bærekraftig utvikling Behandlet
4. feb 2015 Representantforslag om tiltak for å skape ny grønn vekst i Norge og like konkurransevilkår med Norges naboland for etablering av grønne datasentre Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om tiltak for en kunnskapsbasert naturforvaltning Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om å følge opp anbefalinger for å nå Norges klimamål i 2020 Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om handlingsplan for en giftfri hverdag Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om erstatningsvern for næringsutøvere innenfor yngleområdet for rovdyr Behandlet
2. feb 2015 Representantforslag om nasjonalt forbud mot miljøgifter Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Behandlet
4. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Olje- og energidepartementet Behandlet
4. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Behandlet
19. nov 2014 Representantforslag om en norsk klimaprosent Behandlet
19. nov 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven Behandlet
19. nov 2014 Representantforslag om Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difis) rolle for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Behandlet
19. nov 2014 Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å avslutte det utvidede forsøket med bruk av snøscooter samt endre lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Behandlet
15. jun 2014 Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven Behandlet
11. jun 2014 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
11. jun 2014 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget Behandlet
11. jun 2014 Endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om å sikre kraft fra land-løsning for hele Utsirahøyden Behandlet
11. jun 2014 Representantforslag om klimabudsjettet Behandlet
11. jun 2014 Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling kapittel 14 (bestemmelsene om konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annen lovgivning) Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomhet i Canada Behandlet
4. jun 2014 Representantforslag om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel Behandlet
19. mai 2014 Representantforslag om tiltak for å oppfylle rovdyrforliket Behandlet
9. apr 2014 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen om markedsføring og bruk av biocidprodukter Behandlet
3. feb 2014 Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. Behandlet
15. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet Behandlet
15. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet Behandlet
11. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2013 Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 Behandlet
11. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endringer i tinglysingsloven Behandlet
8. des 2013 Endringer i rettsgebyrloven, kraftledningsregisterloven og tinglysingsloven Behandlet
27. nov 2013 Flommen på Østlandet mai 2013 Behandlet
18. jun 2013 Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2012-2013). Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Behandlet
18. jun 2013 Klimatilpasning i Norge Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å etablere en markedsplass for gass i Norge Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon Behandlet
18. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å redusere nasjonale utslipp av klimagasser Behandlet
18. jun 2013 Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvalntingsplan) Behandlet
18. jun 2013 Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken Behandlet
18. jun 2013 Nye muligheter for Nord-Norge - åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet Behandlet
6. jun 2013 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute) Behandlet
6. jun 2013 Endringer i energiloven Behandlet
6. jun 2013 Representantforslag om norsk naturmangfold Behandlet
6. jun 2013 Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt Behandlet
6. jun 2013 Representantforslag om en stortingsmelding om rikets miljøtilstand Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Behandlet
6. jun 2013 Ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling Behandlet
6. jun 2013 Endringer i lov om statlig naturoppsyn Behandlet
6. jun 2013 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
26. mai 2013 Representantforslag om en ny forvaltning av landets ulv Bortfalt
20. mai 2013 Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet Behandlet
20. mai 2013 Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater Behandlet
20. mai 2013 Utbygging og drift av Gina Krog-feltet Behandlet
13. mai 2013 Tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009 Behandlet
13. mai 2013 Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven Behandlet
13. mai 2013 Endringer i friluftsloven mv. Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om tiltak for bedre utnyttelse av vannkraftressursene Bortfalt
13. mai 2013 Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om å leggje til rette for å prøve ut ulike modellar for grunneigarstyrt forvalting av verneområde eller område som vert vurdert verna Bortfalt
13. mai 2013 Representantforslag om varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om å ivareta industriens behov for forutsigbar krafttilgang Behandlet
20. mar 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel) Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscootertraseer) Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om økt lokalt selvstyre i saker om motorferdsel i utmark Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om fremtidsrettet nettstruktur Behandlet
20. mar 2013 Representantforslag om brukerrepresentasjon i Statnetts organer, en nasjonal plan for kraftlinjer og kostnadsfordeling i sentralnettet Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker Behandlet
17. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet Behandlet
17. des 2012 Representantforslag om krav til russiske myndigheter om rensing av Norilsk Nickel Behandlet
17. des 2012 Endringer i energiloven Behandlet
10. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
29. nov 2012 Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk Behandlet
29. nov 2012 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar Behandlet
29. nov 2012 Endringer i lov om laksefisk og innlandsfisk mv., i lov om forvaltning av naturens mangfold og i lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke Behandlet
10. jun 2012 Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet Behandlet
10. jun 2012 Endring i naturmangfoldloven Behandlet
10. jun 2012 Utbygging og drift av Martin Linge-feltet Behandlet
10. jun 2012 Norsk klimapolitikk Behandlet
10. jun 2012 Representantforslag om klimatiltak i Norge Behandlet
10. jun 2012 Om flom og skred Behandlet
5. jun 2012 Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven Behandlet
14. mai 2012 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard Behandlet
14. mai 2012 Innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet Behandlet
14. mai 2012 Utbygging av strømnettet Behandlet
14. mai 2012 Luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet) Behandlet
14. mai 2012 Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en tiltaksplan for å redusere konsesjonsbehandlingstiden for kraftutbygginger og overføringsnett Behandlet
26. mar 2012 Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om motorferdsel i utmark Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om nasjonalt for reduksjon av matavfall og gjennomgang av merkeordningen for næringslivet Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om en strategi for bruk av biogass Behandlet
18. des 2011 Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet Behandlet
18. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet Behandlet
18. des 2011 En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten Behandlet
18. des 2011 Endringer i energiloven og i enkelte andre lover Behandlet
11. des 2011 samtykke til inngåelse av avtale med Sverige om et felles marked for elsertifikater Behandlet
11. des 2011 Endringer i svalbardmiljøloven Behandlet
11. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen) Behandlet
11. des 2011 Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. Behandlet
11. des 2011 samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om fornybare kilder Behandlet
14. jun 2011 Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Behandlet
13. jun 2011 Endringer i petroleumsloven Behandlet
9. jun 2011 Endringer i friluftsloven og straffeloven Behandlet
9. jun 2011 Representantforslag om tiltak for å bedre mulighetene til å ta vare på fredede bygninger Behandlet
9. jun 2011 Representantforslag om gjennomgang av kulturminnepolitikken Behandlet
8. jun 2011 Utbygging og drift av Knarr Behandlet
8. jun 2011 Utbygging og drift av Valemon Behandlet
8. jun 2011 Representantforslag om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater Behandlet
8. jun 2011 Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II Behandlet
8. jun 2011 Lov om elsertifikater Behandlet
11. apr 2011 Fullskala CO2-håndtering Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om styrket kraftforsyning til Bergensområdet Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om tilrettelegging for energiproduserende bygg i Norge Behandlet
11. apr 2011 Representantforslag om en forpliktende plan for å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre fremtidige kraftkriser Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om Preikestolen nasjonalpark Behandlet
4. apr 2011 Representantforslag om motorferdsel i utmark Behandlet
28. mar 2011 Endringer i klimakvoteloven Behandlet
28. mar 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om inkluderin av luftfart i klimakvotesystemet Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven Behandlet
20. mar 2011 Representantforslag om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og/eller høye strømpriser Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om endring i drivstoffavgiftene for motorkjøretøy Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal Behandlet
23. feb 2011 Representantforslag om å endre konsesjonspolitikken for gasskraftverk Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om å gjøre støtteordning for energieffektiviseringstiltak teknologinøytral Behandlet
15. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til boring og produksjon på store havdyp Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om trasévalg og teknologiske løsninger for kraftlinjen på strekningen Behandlet
15. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om en helhetlig plan for CO2-håndtering Behandlet
15. des 2010 Representantforslag om en stortingsmelding om rikets energitilstand Behandlet
12. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
12. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
17. jun 2010 Representantforslag om tilbaketrekking av utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad Behandlet
17. jun 2010 CO2-håndtering Behandlet
15. jun 2010 Utbygging og drift av Gudrun Behandlet
13. jun 2010 Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven) Behandlet
13. jun 2010 Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010, (INSPIRE) Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om en nasjonal plan for vindkraftsatsing i Norge Behandlet
10. jun 2010 Endringer i lov om petroleumsvirksomhet Behandlet
10. jun 2010 Representantforslag om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å endre krav om umiddelbar CO2-rensing ved nye gasskraftverk Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å styrke lokal forvaltning av arealer i strandsonen Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om opprettelse av et fond og virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å vurdere Riksantikvarens mandat, fullmakter og rolle Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om en styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag om småkraftverk i overgangsordningen for grønne sertifikater Behandlet
2. jun 2010 Representantforslag vedrørende evaluering av lovverket som regulerer bygging av kraftlinjer Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å forlenge utleieperiode for vannkraftverk til 30 år Behandlet
10. mai 2010 Representantforslag om å hindre en forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om inngrepsfrie naturområder Behandlet
9. mai 2010 Endringer i naturmangfoldloven Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om en helhetlig avfallspolitikk Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag vedrørende ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om motorferdsel i utmark og endringer i loven som bidrar til å styrke det lokale selvstyre Behandlet
10. mar 2010 Lov om fornybar energiproduksjon til havs Behandlet
4. mar 2010 Representantforslag om å endre konsesjonskravene for Statnetts mobile gasskraftverk Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om tiltak for energieffektivisering av bygninger Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om utarbeidelse av en handlingsplan for CO2-fangst Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om å greie ut framtidas teknologi for framføring av elektrisk straum Behandlet
17. feb 2010 Representantforslag om at staten sørger for at Statoil trekker seg ut av oljesandaktiviteter i Canada Behandlet
6. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
6. des 2009 Endringer i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
6. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
3. des 2009 Representantforslag om opptrapping av norsk klimapolitikk Behandlet