Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 13 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Saudland, Gisle Meininger Fremskrittspartiet Vest-Agder
Riise, Kristian Tonning Høyre Hedmark
Lunde, Heidi Nordby Høyre Oslo
Grande, Arild Arbeiderpartiet Nord-Trøndelag
Nyborg, Torill Selsvold Kristelig Folkeparti Hordaland
Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet Buskerud
Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet Buskerud
Hagerup, Margret Høyre Rogaland
Simonsen, Atle Fremskrittspartiet Rogaland
Lerbrekk, Solfrid Sosialistisk Venstreparti Rogaland
Wiborg, Erlend Fremskrittspartiet Østfold
Aasrud, Rigmor Arbeiderpartiet Oppland
Bjørnebekk-Waagen, Elise Arbeiderpartiet Østfold

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. jan 2021 Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: permittering, dagpenger, særordning for lærlinger, kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere) Til behandling
17. jan 2021 Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 Til behandling
17. des 2020 Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester Til behandling
17. des 2020 Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing) Til behandling
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
2. des 2020 Representantforslag om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves Behandlet
2. des 2020 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020) Behandlet
30. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser) Behandlet
30. nov 2020 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020 Behandlet
30. nov 2020 Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon) Behandlet
30. nov 2020 Representantforslag om ny krisepakke for arbeidsfolk Behandlet
30. nov 2020 Endringer i sosialtjenesteloven Behandlet
25. nov 2020 Endringer i lov 14. desember 2012 nr. 81 om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) Behandlet
25. nov 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om et europeisk nettverk for arb.formidl., tilgang til mobilitetstj. for arbeidstakere og ytterligere integrasjon av arbeidsmarkedene og 7 gjennomføringsbesl. Behandlet
25. nov 2020 Representantforslag om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å forby bemanningsbyråer, fjerne den generelle tilgangen til midlertidig ansatte og skjerpe arbeidsgiveransvaret Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å fjerne karenstiden for mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om å gi folk tryggheten tilbake i ordningen med arbeidsavklaringspenger Behandlet
23. nov 2020 Representantforslag om et mer rettferdig arbeidsliv med faste stillinger Behandlet
11. nov 2020 Representantforslag om et anstendighetsløft for pensjonister Til behandling
9. nov 2020 Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger) Behandlet
4. nov 2020 Representantforslag om å rette opp i feil i regelverket som gjør at uføre mister pensjon Til behandling
4. nov 2020 Representantforslag om å sikre hjelpestønad for barn under langvarige sykehusopphold Til behandling
2. nov 2020 Representantforslag om å styrke retten til heltid Til behandling
21. okt 2020 Representantforslag om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om sterkere rettigheter og trygghet for familier med store omsorgsbehov og familier med barn med alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser Behandlet
21. okt 2020 Representantforslag om å gjeninnføre ferietillegget til dagpengene Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om at religiøse eller ideologiske reservasjoner mot arbeid skal gi reduksjon eller stans av ytelser Til behandling
19. okt 2020 Representantforslag om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine Behandlet
19. okt 2020 Representantforslag om å legge til rette for at flere forsøker å stå i arbeid tross helseutfordringer Til behandling
15. okt 2020 Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19) Behandlet
12. okt 2020 Regulering av pensjoner i 2020 og pensjonisters inntektsforhold Til behandling
14. jun 2020 Endringer i permitteringslønnsloven (oppheving av midlertidig arbeidsgiverperiode innført som følge av utbrudd av covid-19) Behandlet
8. jun 2020 Pensjonar frå statskassa Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om tiltak for å styrke de seriøse aktørene i arbeidslivet og øke rekrutteringen til håndverksyrkene Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om å sikre omsorgspenger til foreldre som må jobbe mindre på grunn av reduserte åpningstider i barnehagene og SFO Behandlet
2. jun 2020 Representantforslag om straff for påvirkning til trygdemisbruk Behandlet
26. mai 2020 Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 Behandlet
25. mai 2020 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 39/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1628 Behandlet
25. mai 2020 Endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten) Behandlet
18. mai 2020 Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.) Behandlet
18. mai 2020 Representantforslag om tydeliggjøring av folketrygdlovens regler og forpliktelser til internasjonale avtaler Behandlet
18. mai 2020 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte ande lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon) Behandlet
18. mai 2020 Endringer i allmenngjøringsloven (innhenting av opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår) Behandlet
18. mai 2020 Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
4. mai 2020 Representantforslag om å rette opp urettferdige velferdskutt Behandlet
4. mai 2020 Representantforslag om etablering av Nav-ombud Behandlet
5. apr 2020 Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.) Behandlet
9. mar 2020 Representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet Behandlet
3. feb 2020 Representantforslag om opprydding i innleieregelverket Behandlet
3. feb 2020 Meddelelse fra stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk i Stortingets møte 15. januar 2020 om at hun trekker tilbake forslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død, jf. Dokument 8:11 L (2019-2020) Behandlet
4. des 2019 Lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land Behandlet
4. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019) Behandlet
27. nov 2019 Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 (saldering) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
25. nov 2019 Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
18. nov 2019 Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer Behandlet
18. nov 2019 Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg) Behandlet
11. nov 2019 Representantforslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død Trukket
21. okt 2019 Endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning) Behandlet
18. jun 2019 Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) Behandlet
13. jun 2019 Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende) Behandlet
4. jun 2019 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) Behandlet
4. jun 2019 Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser Behandlet
4. jun 2019 Representantforslag om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80. pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn Behandlet
4. jun 2019 Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) Behandlet
4. jun 2019 Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden (folketrygdloven § 11-12 annet og tredje ledd) Behandlet
22. mai 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk Behandlet
22. mai 2019 Representantforslag om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger Behandlet
22. mai 2019 Endringer i skipsarbeidsloven mv. Behandlet
22. mai 2019 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen Behandlet
15. mai 2019 Representantforslag om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter Behandlet
28. apr 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019-2022) Behandlet
28. apr 2019 Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
28. apr 2019 Pensjonar frå statskassa Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om bedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter Behandlet
25. mar 2019 Representantforslag om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om endring av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak Behandlet
11. mar 2019 Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om å hindre fagforeningsknusing Behandlet
11. feb 2019 Representantforslag om gjennomsnittsberegning av arbeidstid Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø Behandlet
16. jan 2019 Representantforslag om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester Behandlet
12. des 2018 Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
12. des 2018 Representantforslag om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget, for å vise landets eldre den respekten de fortjener Behandlet
12. des 2018 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten) Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
9. des 2018 Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018) Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å styrke godkjenningsordningen for renhold Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang framfor EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA (European Labour Authority) Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å sikra fortrinnsretten for hamnearbeidarane Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å oppheve medleverforskriften for å sikre bedre arbeidsforhold i barnevernet og andre omsorgstjenester Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om å forbedre allmenngjøringsordningen Behandlet
11. jun 2018 Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Behandlet
11. jun 2018 Representantforslag om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming Behandlet
3. jun 2018 Representantforslag om endring av arbeidsmiljøloven § 1-7 Behandlet
3. jun 2018 Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak) Behandlet
3. jun 2018 Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018) Behandlet
3. jun 2018 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Behandlet
6. mai 2018 Pensjonar frå statskassa Behandlet
6. mai 2018 Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Behandlet
6. mai 2018 Representantforslag om 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter Behandlet
9. apr 2018 Representantforslag om videreføring og utvidelse av forsøk med tettere oppfølging ved sykefravær og egenmelding ved sykdom i opptil ett år Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om midlertidig forbud mot innleie Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om å sikre et ryddig arbeidsliv Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse Behandlet
14. mar 2018 Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova § 14-12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak) Behandlet
28. feb 2018 Eksport av norske velferdsytelser Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen Behandlet
29. jan 2018 Representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet Behandlet
14. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
14. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen Behandlet
10. des 2017 Representantforslag om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen Behandlet
10. des 2017 Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017) Behandlet
29. nov 2017 Representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten Behandlet
29. nov 2017 Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
29. nov 2017 Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
18. jun 2017 Representantforslag om fremme av sosialt entreprenørskap Behandlet
11. jun 2017 Endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt) Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om rett til pensjonsslipp på papir tilsendt i posten Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om Handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv Behandlet
8. jun 2017 Representantforslag om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv Behandlet
7. jun 2017 Representantforslag om å styrke sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande Behandlet
7. jun 2017 Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektsikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser) Behandlet
7. jun 2017 Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) Behandlet
31. mai 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid) Behandlet
31. mai 2017 Representantforslag om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand Behandlet
31. mai 2017 Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen) Behandlet
22. mai 2017 Pensjonar frå statskassa Behandlet
22. mai 2017 Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
22. mai 2017 Representantforslag om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav Behandlet
10. mai 2017 Representantforslag om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet Behandlet
17. apr 2017 Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn) Behandlet
20. mar 2017 Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) Behandlet
20. mar 2017 Representantforslag om et universelt utformet samfunn Behandlet
20. mar 2017 Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven Behandlet
15. feb 2017 Representantforslag om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) fyrste punktum om tidsavgrensa innleige av arbeidsfolk Behandlet
15. feb 2017 Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) Behandlet
15. des 2016 Statsbudsjettet 2017 kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
15. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
11. des 2016 Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold Behandlet
11. des 2016 Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.) Behandlet
11. des 2016 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene) Behandlet
16. nov 2016 NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet Behandlet
9. jun 2016 Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt) Behandlet
9. jun 2016 Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) Behandlet
6. jun 2016 Representantforslag om å sikre full behandling av trygdeoppgjøret i Stortinget slik sakens viktighet og tradisjonen tilsier Behandlet
25. mai 2016 Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten Behandlet
25. mai 2016 Endringar i folketrygdlova (arbeidsavklaringspengar - bistand til å skaffe seg eller behalde arbeid) Behandlet
25. mai 2016 Årsmelding 2015 om pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
25. mai 2016 Pensjonar frå statskassa Behandlet
18. mai 2016 Endringer i a-opplysningsloven og folketrygdloven m.fl. (utvidelse av Arbeids- og velferdsetatens tilgang til opplysninger i a-ordningen) Behandlet
2. mai 2016 Representantforslag om tiltak for et anstendig arbeidsliv og mot sosial dumping Behandlet
27. apr 2016 Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket) Behandlet
4. apr 2016 Representantforslag om behovet for et sterkere vern av varslere Behandlet
4. apr 2016 Representantforslag om endring av lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Behandlet
16. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
16. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
10. des 2015 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) Behandlet
10. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om midlertidige endringer i permitteringsregelverket for å møte utviklingen i norsk økonomi Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om barnefattigdom Behandlet
6. des 2015 Endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon) Behandlet
6. des 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) Behandlet
6. des 2015 Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier) Behandlet
6. des 2015 Endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om å sikre pensjon ved privatisering Behandlet
6. des 2015 Representantforslag om utredning av en endring i regelen for enke-/enkemannspensjon under kap. 7 i lov om Statens pensjonskasse knyttet til samboeres rettigheter Behandlet
9. nov 2015 Representantforslag om bedre muligheter for Nav til å bruke skjønn og løse feil som oppstår i enkle saker som ikke omhandler trygdesvindel Behandlet
16. jun 2015 Representantforslag om å forby visse typer ansettelseskontrakter i norskregistrerte foretak Behandlet
16. jun 2015 Representantforslag om å sikre en varig kompensasjonsordning for uføre etter uførereformen Behandlet
10. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2015) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) Behandlet
10. jun 2015 Endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) Behandlet
10. jun 2015 Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) Behandlet
10. jun 2015 Pensjonar frå statskassa Behandlet
27. mai 2015 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av PROGRESS-aksen i forordning (EU), programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) Behandlet
27. mai 2015 Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
27. mai 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere) Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) Behandlet
23. mar 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Behandlet
23. mar 2015 Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon Behandlet
4. mar 2015 Representantforslag om eit tryggare arbeidsmiljø for arbeidstakarari i valds- og trugsmålutsette yrke Behandlet
4. mar 2015 Gjennomgang av ordninga med supplerande stønad til personar over 67 år med kort butid i Noreg Behandlet
14. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
14. des 2014 Representantforslag om utarbeiding av en handlingsplan med tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å stoppe økt kommersialisering av arbeidsrettede tiltak for å sikre best mulig kvalitet og resultater i Nav Behandlet
7. des 2014 Endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (samleproposisjon) Behandlet
7. des 2014 Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) Behandlet
7. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet Behandlet
7. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi unge under 25 år som ikke er i skole eller arbeid, rett til utdanning, kompetansegivende aktivitet, veiledning og/eller jobbtilbud innen tre måneder Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi unge som er innvilget uføretrygd, tilgang på hjelp og tiltak fra Nav for å komme i arbeid Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud Behandlet
7. des 2014 Representantforslag om utgreiing av lovfesting av nasjonal minsteløn Behandlet
18. jun 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EURES-aksen i forordning (EU) nr. 1296/2013, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon EaSI (2014-2020) Behandlet
18. jun 2014 Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
15. jun 2014 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av tidligere nordsjødykkere Behandlet
15. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) Behandlet
15. jun 2014 Pensjonar frå statskassa Behandlet
15. jun 2014 Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) Behandlet
15. jun 2014 Endringer i ferieloven mv. Behandlet
24. feb 2014 Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemming Behandlet
24. feb 2014 Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
16. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringer i lønnsgarantiloven, permitteringsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven (samleproposisjon) Behandlet
5. des 2013 Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
5. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
5. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv - forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om tiltak mot barnefattigdom i Norge Behandlet
17. jun 2013 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2013 Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om å gi mennesker utenfor arbeidslivet en ny sjanse Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om initiativ til fjerning av aldersgrense for fratredelse i statlige selskaper og virksomheter Behandlet
17. jun 2013 Pensjonar frå statskassa Behandlet
17. jun 2013 Representantforslag om lik rett til alderspensjon uavhengig av sivil status og ektefelles inntekt Behandlet
16. jun 2013 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL og IT Forbundet og Atea AS våren 2013 Behandlet
12. jun 2013 Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for å forhindre at unge faller permanent utenfor arbeidslivet Behandlet
3. jun 2013 Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
3. jun 2013 Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid) Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om at løpende alderspensjoner reguleres i takt med lønnsutviklingen Behandlet
3. jun 2013 Representantforslag om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel 4 Behandlet
2. jun 2013 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom EL & IT Forbundet og Atea AS våren 2013 Til behandling
18. mar 2013 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
18. mar 2013 Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni 2012 Behandlet
18. mar 2013 Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) Behandlet
18. mar 2013 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Behandlet
11. feb 2013 Representantforslag om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet Behandlet
9. des 2012 Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover Behandlet
9. des 2012 Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. Behandlet
4. des 2012 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen Behandlet
4. des 2012 Representantforslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og forsterket oppfølging for sosialhjelpsmottakere under 26 år Behandlet
4. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet Behandlet
4. des 2012 Lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova) Behandlet
4. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2012 Samtykke til inngåelse av avtale om sosial trygd mellom Norge og Canada av 20. juni 2012 Behandlet
7. nov 2012 Representantforslag om endringer i folketrygdloven om beregning av sykepenger for frilansere med både lønnsinntekt og næringsinntekt Behandlet
7. nov 2012 Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
7. nov 2012 Pensjonar frå statskassa Behandlet
7. nov 2012 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service ved tariffoppgjøret 2012 Behandlet
10. okt 2012 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 Behandlet
10. okt 2012 Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven Behandlet
13. jun 2012 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012 Behandlet
6. jun 2012 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Behandlet
6. jun 2012 Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.) Behandlet
6. jun 2012 Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg for å utrede lovfestet minstelønn Behandlet
6. jun 2012 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet) Behandlet
7. mai 2012 Representantforslag om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. Behandlet
6. mai 2012 Endringer i folketrygdloven Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om å gjøre endringer i dagens regelverk i sosialhjelpen til mor eller far Behandlet
29. feb 2012 Endringer i arbeidsmarkedsloven Behandlet
29. feb 2012 Representantforslag om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak - fjerning av individstønad Behandlet
29. feb 2012 Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser Behandlet
11. jan 2012 Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. Behandlet
11. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet Behandlet
11. des 2011 Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Behandlet
4. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) Behandlet
4. des 2011 Samleproposisjon hausten 2011 (endringar i folketrygdlova) Behandlet
24. nov 2011 Representantforslag om å forbedre ordningen med gruppe 2-biler til personer med alvorlige funksjonsnedsettelser Behandlet
9. nov 2011 Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
9. nov 2011 Endringar i folketrygdlova og i enkelte andre pensjonslover Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring Behandlet
14. jun 2011 Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda Behandlet
5. jun 2011 Representantforslag om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder) Behandlet
5. jun 2011 Pensjonar frå statskassa Behandlet
5. jun 2011 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (om raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer) Behandlet
27. mar 2011 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer) Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede Behandlet
12. des 2010 Endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn Behandlet
12. des 2010 Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010) Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
6. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
6. des 2010 Endringar i statsbudsjettet 2010 Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om evaluering av varslerparagrafen og virkningen av denne Behandlet
1. des 2010 Representantforslag om å innføre 450-timersregel for å forhindre at innvandrere faller utenfor arbeidsmarkedet Behandlet
17. nov 2010 Endringar i folketrygdlova mv. Behandlet
17. nov 2010 Representantforslag om arbeidsmiljø, arbeidtstid og stillingsvern mv. Behandlet
17. nov 2010 Endringer i folketrygdloven Behandlet
17. nov 2010 Representantforslag om alternativ turnus Behandlet
16. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
16. jun 2010 Representantforslag om praktisering av gradert sykemelding i små og mellomstore bedrifter Behandlet
13. jun 2010 Lov om avtalefestet pensjon Behandlet
13. jun 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.) Behandlet
13. jun 2010 Trygdeoppgjeret 2010 Behandlet
26. mai 2010 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
24. mar 2010 Opprettelse av et europeisk kontor for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (Bilbao-kontoret) Behandlet
18. mar 2010 Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om en nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge Behandlet
18. mar 2010 Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om tiltakspakke for å begrense og bekjempe fattigdom blant barn Behandlet
18. mar 2010 Representantforslag om endring av folketrygdloven Behandlet
8. mar 2010 Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier Behandlet
3. feb 2010 Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Behandlet
7. des 2009 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
7. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
7. des 2009 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Behandlet
7. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
7. des 2009 Endringer av statsbudsjettet for 2010 Behandlet
16. nov 2009 Endringer i folketrygdloven mv. Behandlet
16. nov 2009 Lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse Behandlet